Zákon o správním řízení

§ (1-85)

§ 19
Podání
(1) Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě
podepsané zaručeným elektronickým podpisem.
1)
Za podmínky, že podání je do 3 dnů doplněno
způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí technických prostředků, zejména
prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického
podpisu.
(2) Podání se posuzuje podle jeho obsahu. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká
a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.
(3) Pokud podání nemá předepsané náležitosti, pomůže správní orgán účastníku řízení nedostatky
odstranit, popřípadě jej vyzve, aby je ve stanovené lhůtě odstranil; zároveň ho poučí, jaký význam může
mít neodstranění nedostatků pro další průběh řízení.
(4) Podání se činí u orgánu věcně a místně příslušného (§ 5 až 7); v řízení před národními výbory
lze je však učinit též u místního (městského) národního výboru, v jehož obvodu má účastník řízení trvalý
pobyt nebo pracoviště.
(5) Na žádost účastníka řízení musí být přijetí podání potvrzeno.
(6) Ten, kdo činí podání v elektronické podobě podle odstavce 1 věty první, uvede současně
poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí
k podání.
§ 19a
(1) Správní orgán je povinen zveřejnit
a)
úřední hodiny, ve kterých je otevřena podatelna správního orgánu, kde je možno odevzdat podání,
a úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých je možno u něj učinit podání ústně do protokolu nebo
nahlížet do spisu,
b)
elektronickou adresu své podatelny,
c)
formu technického nosiče pro doručování podání v elektronické podobě,
d)
seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců nebo elektronické adresy, na nichž se
kvalifikované certifikáty nacházejí,
2)
a
e)
další možnosti učinit podání pomocí jiných elektronických přenosových technik.
(2) Zveřejnění údajů podle odstavce 1 zajistí správní orgán na své úřední desce nebo způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582