Zákon o správním řízení

§ (1-85)

§ 21
Ústní jednání
(1) Správní orgán nařídí ústní jednání, vyžaduje-li to povaha věci, zejména přispěje-li se tím
k jejímu objasnění, nebo stanoví-li to zvláštní právní předpis. Má-li být při ústním jednání provedeno
ohledání, koná se ústní jednání zpravidla na místě ohledání.
(2) K ústnímu jednání přizve správní orgán všechny účastníky řízení a požádá je, aby při ústním
jednání uplatnili své připomínky a náměty. Zvláštní právní předpisy stanoví, ve kterých případech se
k později uplatněným připomínkám a námitkám nepřihlíží; na tuto skutečnost musí být účastníci řízení
výslovně upozorněni.
(3) Ústní jednání je neveřejné, pokud zvláštní právní předpis nebo správní orgán nestanoví jinak.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582