Zákon o správním řízení

§ (1-85)

§ 26
Doručení veřejnou vyhláškou
(1) Doručení veřejnou vyhláškou použije správní orgán v případě, kdy mu účastníci řízení nebo
jejich pobyt nejsou známi nebo pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.
(2) Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů
způsobem v místě obvyklým. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582