Zákon o správním řízení

§ (1-85)

§ 28
(1) Správní orgán promine ze závažných důvodů zmeškání lhůty, požádá-li o to účastník řízení do
15 dnů ode dne, kdy pominula příčina zmeškání, a učiní-li v téže lhůtě zmeškaný úkon. Správní orgán
může této žádosti přiznat odkladný účinek.
(2) Zmeškání lhůty nelze pominout, jestliže ode dne, kdy měl být úkon učiněn, uplynul jeden rok.
(3) Proti rozhodnutí o návrhu na prominutí zmeškané lhůty se nelze odvolat.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582