Zákon o správním řízení

§ (1-85)

Základní pravidla řízení
§ 3
(1) Správní orgány postupují v řízení v souladu se zákony a jinými právními předpisy. Jsou povinny
chránit zájmy státu a společnosti, práva a zájmy občanů a organizací a důsledně vyžadovat plnění jejich
povinností.
(2) Správní orgány jsou povinny postupovat v řízení v úzké součinnosti s občany a organizacemi
a dát jim vždy příležitost, aby mohli svá práva a zájmy účinně hájit, zejména se vyjádřit k podkladu
rozhodnutí, a uplatnit své návrhy. Občanům a organizacím musí správní orgány poskytovat pomoc
a poučení, aby pro neznalost právních předpisů neutrpěli v řízení újmu.
(3) Správní orgány jsou povinny svědomitě a odpovědně se zabývat každou věcí, která je
předmětem řízení, vyřídit ji včas a bez zbytečných průtahů a použít nejvhodnějších prostředků, které
vedou ke správnému vyřízení věci. Připouští-li to povaha věci, má se správní orgán vždy pokusit o její
smírné vyřízení. Správní orgány dbají, aby řízení probíhalo hospodárně a bez zbytečného zatěžování
občanů a organizací.
(4) Rozhodnutí správních orgánů musí vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věci. Řízení je
třeba vést tak, aby posilovalo důvěru občanů ve správnost rozhodování, aby přijatá rozhodnutí byla
přesvědčivá a vedla občany a organizace k dobrovolnému plnění jejich povinností.
(5) Ustanovení o základních pravidlech řízení (odstavec 1 až 4) se přiměřeně použijí též při
vydávání osvědčení, posudků, vyjádření, doporučení a jiných podobných opatření.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582