Zákon o správním řízení

§ (1-85)

§ 43
Předběžná opatření
(1) Správní orgán může před skončením řízení v rozsahu nezbytně nutném pro zajištění jeho účelu
a)
uložit účastníkům, aby něco vykonali, něčeho se zdrželi nebo něco strpěli;
b)
nařídit zajištění věcí, které mají být zničeny nebo učiněny nepotřebnými, anebo jichž je třeba
k provedení důkazů.
(2) Správní orgán zruší předběžné opatření, jakmile pomine důvod, pro který bylo nařízeno; jinak
pozbývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí ve věci nabylo právní moci.
(3) Odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření nemá odkladný účinek.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582