Zákon o správním řízení

§ (1-85)

§ 49
Lhůta pro rozhodnutí
(1) V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených
účastníkem řízení, rozhodne správní orgán bezodkladně.
(2) V ostatních případech, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, je správní orgán povinen
rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60
dnů; nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací
orgán (orgán příslušný rozhodnout o rozkladu). Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30, popřípadě do
60 dnů, je povinen o tom účastníka řízení s uvedením důvodů uvědomit.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582