Zákon o správním řízení

§ (1-85)

§ 61
(1) Proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy (příslušného orgánu Slovenské národní rady),
vydanému v prvním stupni, lze podat u tohoto orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí
rozklad; včas podaný rozklad má odkladný účinek.
(2) O rozkladu rozhoduje vedoucí ústředního orgánu státní správy (orgánu Slovenské národní
rady) na základě návrhu jím ustavené zvláštní komise. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.
(3) Ustanovení o odvolacím řízení se vztahují přiměřeně i na řízení o rozkladu.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582