Zákon o správním řízení

§ (1-85)

Oddíl 2
Obnova řízení
§ 62
(1) Řízení před správním orgánem ukončené rozhodnutím, které je v právní moci, se na návrh
účastníka řízení obnoví, jestliže
a)
vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které mohly mít podstatný vliv na rozhodnutí
a nemohly být v řízení uplatněny bez zavinění účastníka řízení;
b)
rozhodnutí záviselo na posouzení předběžné otázky, o níž bylo příslušným orgánem rozhodnuto
jinak;
c)
byla nesprávným postupem správního orgánu účastníkovi řízení odňata možnost účastnit se
řízení, mohlo-li to mít podstatný vliv na rozhodnutí a nemohla-li náprava být zjednána v odvolacím
řízení;
d)
rozhodnutí bylo vydáno vyloučeným orgánem (§ 9 a 13), mohlo-li to mít podstatný vliv na
rozhodnutí a nemohla-li náprava být zjednána v odvolacím řízení;
e)
rozhodnutí se opírá o důkazy, které se ukázaly nepravdivými, nebo rozhodnutí bylo dosaženo
trestným činem.
(2) Správní orgán nařídil obnovu řízení z důvodů uvedených v odstavci 1, je-li na přezkoumání
rozhodnutí obecný zájem.
(3) Obnova řízení není přípustná, jestliže rozhodnutím byl účastníkovi řízení udělen souhlas
k občanskoprávnímu nebo pracovněprávnímu jednání nebo jestliže bylo rozhodnuto ve věci osobního
stavu občana a účastník řízení nabyl práv v dobré víře.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582