Zákon o správním řízení

§ (1-85)

Oddíl 3
Přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení
§ 65
(1) Rozhodnutí, které je v právní moci, může z vlastního nebo jiného podnětu přezkoumat správní
orgán nejblíže vyššího stupně nadřízený správnímu orgánu, který toto rozhodnutí vydal (§ 58), jde-li
o rozhodnutí ústředního orgánu státní správy (orgánu Slovenské národní rady), jeho vedoucí na základě
návrhu jím ustavené zvláštní komise (§ 61 odst. 2).
(2) Správní orgán příslušný k přezkoumání rozhodnutí je zruší nebo změní, bylo-li vydáno
v rozporu se zákonem, obecně závazným právním předpisem nebo obecně závazným nařízením. Při
zrušení nebo změně rozhodnutí dbá na to, aby práva nabytá v dobré víře byla co nejméně dotčena.
(3) Při přezkoumávání rozhodnutí vychází správní orgán z právního stavu a skutkových okolností
v době vydání rozhodnutí. Nemůže proto zrušit nebo změnit rozhodnutí, jestliže se po jeho vydání
dodatečně změnily rozhodující skutkové okolnosti, z nichž původní rozhodnutí vycházelo.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582