Zákon o správním řízení

§ (1-85)

Oddíl 4
Řízení o protestu prokurátora
§ 69
(1) Byl-li protest prokurátora podán u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, může tento orgán
sám své rozhodnutí, proti němuž protest směřuje, zrušit nebo nahradit rozhodnutím odpovídajícím
zákonu.
(2) Nevyhoví-li takto správní orgán plně protestu sám, je povinen předložit jej spolu se spisovým
materiálem ve lhůtě v protestu určené, a není-li lhůta určena, do 30 dnů k rozhodnutí nadřízenému orgánu
nejblíže vyššího stupně (§ 58); jde-li o ústřední orgán státní správy (orgán Slovenské národní rady),
předloží protest svému vedoucímu, který rozhodne na základě návrhu jím ustavené zvláštní komise (§
61 odst. 2).
(3) Rozhodnutí o protestu prokurátora se doručí prokurátorovi a účastníkům řízení.
(4) Proti rozhodnutí o protestu prokurátora se mohou účastníci řízení odvolat (podat rozklad).

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582