Zákon o správním řízení

§ (1-85)

§ 75
(1) Orgán provádějící výkon rozhodnutí může ze závažných důvodů na návrh účastníka řízení
nebo z vlastního, popřípadě jiného podnětu výkon rozhodnutí odložit; pokud národní výbor provádí výkon
rozhodnutí jiného správního orgánu, vyžádá si jeho vyjádření.
(2) Na návrh účastníka řízení nebo z vlastního podnětu orgán provádějící výkon rozhodnutí od
výkonu upustí, jestliže
a)
vymáhaný nárok zanikl nebo se jeho vymáhání stalo bezpředmětným,
b)
podklad pro výkon rozhodnutí (§ 71 odst. 1) byl zrušen,
c)
splnění téže povinnosti vymáhá soud,
d)
výkon rozhodnutí je nepřípustný,
e)
k předmětu, jehož se výkon rozhodnutí týká, bylo úspěšně uplatněno právo, jež výkon rozhodnutí
nepřipouští.
(3) O zastavení výkonu rozhodnutí, proti němuž prokurátor podal protest, platí ustanovení zákona
o prokuratuře.
8)

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582