Zákon o správním řízení

§ (1-85)

Oddíl 3
Vymáhání nepeněžitých plnění
§ 79
(1) Rozhodnutí ukládající nepeněžité plnění se vykoná náhradním výkonem, ukládáním peněžitých
pokut nebo přímým vynucením uložené povinnosti.
(2) Náhradní výkon spočívá v tom, že uložené práce a výkony se provedou na náklad a nebezpečí
povinného, jestliže uloženou práci nebo výkon může provést též někdo jiný než povinný.
(3) Není-li náhradní výkon podle povahy věci možný nebo účelný, vymáhá se splnění povinnosti
uložené v rozhodnutí postupným ukládáním pokut; úhrn všech uložených pokut nesmí převyšovat
u občana částku 500 Kčs, u organizace částku 20000 Kčs.
(4) Přímé vynucení povinnosti se provede zejména vyklizením bytu, nebytového prostoru,
nemovitosti nebo její části, odnětím věci nebo listiny a předvedením osoby.
(5) Při vynucení povinnosti vyklizením se přiměřeně použije ustanovení občanského soudního
řádu.
11)
Výkon rozhodnutí odnětím věci nebo listiny se provede za přítomnosti zástupce místního
národního výboru, popřípadě jiné zletilé osoby. O předvedení osoby může orgán provádějící výkon
rozhodnutí požádat Veřejnou bezpečnost, a jde-li o vojáky v činné službě nebo příslušníky veřejných
ozbrojených sborů, jejich náčelníka.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582