Zákon o ozbrojených silách České republiky

§ (1-46)

§ 46
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

____________________

1) Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I.), sdělení č. 168/1991 Sb.

2) § 11 odst. 1 písm. a) a c) vyhlášky č. 102/1995 Sb. , o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 299/1996 Sb. a vyhlášky č. 4/1998 Sb.

3) Vyhláška č. 87/1964 Sb. , o řidičských průkazech, ve znění vyhlášky č. 3/1972 Sb. , vyhlášky č. 174/1980 Sb. , zákona č. 12/1997 Sb. a vyhlášky č. 65/1998 Sb.

4) Zákon č. 221/1999 Sb. , o vojácích z povolání. Zákon č. 220/1999 Sb. , o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze.

5) Zákon č. 65/1965 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb. , o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 575/1990 Sb. , zákona č. 159/1992 Sb. a zákona č. 47/1994 Sb.

7) Například zákon č. 148/1998 Sb. , o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, zákon č. 256/1992 Sb. , o ochraně osobních údajů v informačních systémech, § 12 zákona č. 40/1964 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8) Například zákon č. 221/1999 Sb. , zákon č. 220/1999 Sb.

9) Zákon č. 1/1993 Sb. , Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů.

10) Například zákon č. 166/1993 Sb. , o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. , o bezpečnosti České republiky.

11) Zákon č. 283/1991 Sb. , o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

12) Zákon č. 221/1999 Sb.

13) Zákon č. 49/1997 Sb. , o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

14) § 3 písm. k) zákona č. 124/1992 Sb. , o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb.

15) Zákon č. 114/1995 Sb. , o vnitrozemské plavbě.

16) Vyhláška č. 55/1991 Sb. , o výcviku a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů silničních motorových vozidel. Vyhláška č. 174/1980 Sb. , o provádění zkoušek z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění.

17) § 12 až 14 vyhlášky č. 55/1991 Sb.

18) Zákon č. 218/1999 Sb. , o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon).

19) § 116 až 125 zákona č. 221/1999 Sb.

20) Zákon č. 40/1964 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

21) Zákon č. 256/1992 Sb. , o ochraně osobních údajů v informačních systémech.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582