Energetický zákon (zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání v energetických odvětvích)

§ (1-104)ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

§ 104

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Příloha
Bezpečnostní pásma plynových zařízení

druh zařízení: velikost pásma:
Podzemní zásobníky (od oplocení)
mimo samostatně umístěných sond 250 m
Tlakové zásobníky zkapalněných plynů
do vnitřního obsahu nad 5 m 3 do 20 m 3 20 m
nad 20 m 3 do 100 m 3 40 m
nad 100 m 3 do 250 m 3 60 m
nad 250 m 3 do 500 m 3 100 m
nad 500 m 3 do 1000 m 3 150 m
nad 1000 m 3 do 3000 m 3 200 m
nad 3000 m 3 300 m
Plynojemy do 100 m 3 30 m
nad 100 m 3 50 m
Plnírny plynů (od technologie) 100 m
Zkapalňovací stanice stlačených plynů 100 m
Odpařovací stanice zkapalněných plynů 100 m
Kompresorové stanice (od technologie) 200 m
Regulační stanice vysokotlak
do tlaku 40 barů včetně 10 m
Regulační stanice s tlakem nad 40 barů 20 m
druh zařízení: velikost pásma:
Vysokotlaké plynovody a plynovodní
přípojky do tlaku 40 barů včetně
do DN 100 včetně 10 m
nad DN 100 do DN 300 včetně 20 m
nad DN 300 do DN 500 včetně 30 m
nad DN 500 do DN 700 včetně 45 m
nad DN 700 65 m
Vysokotlaké plynovody a plynovodní
přípojky s tlakem nad 40 barů
do DN 100 včetně 80 m
nad DN 100 do DN 500 včetně 120 m
nad DN 500 160 m
Sondy podzemního zásobníku plynu
od jejich ústí
s tlakem do 100 barů 80 m
s tlakem nad 100 barů 150 m.____________________

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií a kterou se zrušuje Směrnice 96/92/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a kterou se zrušuje Směrnice 98/30/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES o prosazování kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním energetickém trhu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/67/ES o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/89/ES o opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastruktury.

1a) Nařízení (ES) č. 1775/2005 Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. září 2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám.

Nařízení (ES) č. 1228/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. června 2003 o podmínkách pro přístup k sítím pro přeshraniční výměny elektrické energie.

1d) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1d) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

1e) Část šestá zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

2a) Nařízení o podmínkách pro přístup k sítím pro přeshraniční výměny elektrické energie.

2b) Nařízení o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám.

3) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4a) Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).

4c) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

4d) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

4e) Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).

5) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb.
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích.

Vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích.

6) Vyhláška č. 18/2002 Sb., o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě, ve znění vyhlášky č. 300/2003 Sb.

6) Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

6a) Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.

7) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

8) § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

9) § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 439/2004 Sb.

9a) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

9b) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

10) Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

10a) Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

12) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.

12a) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

12b) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

13) Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.

14) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

15) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

§ 13 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

17) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

18) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

19) Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582