Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

§ (1-31)

§ 13

(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem
státní správy pro
a) státní průmyslovou politiku, obchodní politiku, zahraničně
ekonomickou politiku, tvorbu jednotné surovinové politiky,
využívání nerostného bohatství, energetiku, teplárenství,
plynárenství, těžbu, úpravu a zušlechťování ropy a zemního
plynu, tuhých paliv, radioaktivních surovin, rud a nerud,
b) hutnictví, strojírenství, elektrotechniku a elektroniku, pro
průmysl chemický a zpracování ropy, gumárenský a plastikářský,
skla a keramiky, textilní a oděvní, kožedělný a polygrafický,
papíru a celulózy a dřevozpracující a pro výrobu stavebních
hmot, stavební výrobu, zdravotnickou výrobu, sběrné suroviny
a kovový odpad,
c) vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů, zahraniční obchod
a podporu exportu,
d) věci malých a středních podniků a pro věci živností,
e) technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
f) průmyslový výzkum, rozvoj techniky a technologií.

(2) Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem
státní správy ve věcech komoditních burz s výjimkou věcí
náležejících do působnosti Ministerstva zemědělství.

(3) Ministerstvo průmyslu a obchodu
a) koordinuje zahraničně obchodní politiku České republiky ve
vztahu k jednotlivým státům,
b) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných
obchodních a ekonomických dohod včetně komoditních dohod,
c) realizuje obchodní spolupráci s ES, ESVO, GATT a jinými
mezinárodními organizacemi a integračními seskupeními,
d) řídí a vykonává činnosti spojené s uplatňováním licenčního
režimu v oblasti hospodářských styků se zahraničím,
e) posuzuje dovoz dumpingových výrobků a přijímá opatření na
ochranu proti dovozu těchto výrobků.

(4) Ministerstvo průmyslu a obchodu řídí puncovnictví a
zkoušení drahých kovů.

(5) Ministerstvu průmyslu a obchodu je podřízena Česká
energetická inspekce, Česká obchodní inspekce, Puncovní úřad a
Licenční úřad.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582