Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

§ (1-31)

§ 16

(1) Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní správy
zejména pro
a) zabezpečování obrany České republiky,
b) řízení Armády České republiky,
c) správu vojenských újezdů.

(2) Ministerstvo obrany jako orgán pro zabezpečování obrany
a) se podílí na zpracování návrhu vojenské obranné politiky státu,
b) připravuje koncepci operační přípravy státního území,
c) navrhuje potřebná opatření k zajištění obrany státu vládě České
republiky, Radě obrany České republiky a prezidentu České
republiky,
d) koordinuje činnost ústředních orgánů, správních orgánů a orgánů
samosprávy a právnických osob důležitých pro obranu státu při
přípravě k obraně,
e) řídí vojenskou zpravodajskou službu a vojenské obranné
zpravodajství,
f) zabezpečuje nedotknutelnost vzdušného prostoru České republiky
a koordinaci vojenského letového provozu s civilním letovým
provozem,
g) organizuje a provádí opatření k mobilizaci Armády České
republiky, k vedení evidence občanů podléhajících branné
povinnosti a k vedení evidence věcných prostředků, které budou
za branné pohotovosti poskytnuty pro potřeby Armády České
republiky,
h) povolává občany České republiky k plnění branné povinnosti.

(3) Ministerstvo obrany v rámci evropských bezpečnostních
struktur organizuje součinnost s armádami jiných států.

(4) Ministerstvo obrany vykonává státní dozor nad radiační
ochranou ve vojenských objektech.

(5) Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů ve věcech
státní správy na úseku civilní ochrany přecházejí z Ministerstva
obrany na Ministerstvo vnitra dnem nabytí účinnosti zákona
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582