Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

§ (1-31)

§ 19

(1) Ministerstvo životního prostředí je orgánem vrchního
státního dozoru ve věcech životního prostředí.

(2) Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem
státní správy pro ochranu přirozené akumulace vod, ochranu vodních
zdrojů a ochranu jakosti povrchových a podzemních vod, pro ochranu
ovzduší, pro ochranu přírody a krajiny, pro ochranu zemědělského
půdního fondu, pro výkon státní geologické služby, pro ochranu
horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů
a podzemních vod, pro geologické práce a pro ekologický dohled nad
těžbou, pro odpadové hospodářství a pro posuzování vlivů činností
a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těch, které
přesahují státní hranice. Dále je ústředním orgánem státní správy
pro myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích.
Je rovněž ústředním orgánem státní správy pro státní ekologickou
politiku.

(3) K zabezpečení řídící a kontrolní činnosti vlády České
republiky Ministerstvo životního prostředí koordinuje ve věcech
životního prostředí postup všech ministerstev a ostatních
ústředních orgánů státní správy České republiky.

(4) Ministerstvo životního prostředí zabezpečuje a řídí
jednotný informační systém o životním prostředí, včetně plošného
monitoringu na celém území České republiky, a to i v návaznosti na
mezinárodní dohody.

(5) Ministerstvo životního prostředí spravuje Fond tvorby a
ochrany životního prostředí České republiky.

(6) Ministerstvu životního prostředí je podřízena Česká
inspekce životního prostředí a Český hydrometeorologický ústav.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582