Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

§ (1-31)

§ 6

(1) Ministerstvo zahraničních věcí je ústředním orgánem
státní správy České republiky pro oblast zahraniční politiky, v
jejímž rámci vytváří koncepci a koordinuje zahraniční rozvojovou
pomoc a koordinuje vnější ekonomické vztahy.

(2) Ministerstvo zahraničních věcí zabezpečuje vztahy České
republiky k ostatním státům, mezinárodním organizacím a
integračním seskupením, koordinuje aktivity vyplývající z
dvoustranné a mnohostranné spolupráce, s výjimkou věcí
náležejících do působnosti Ministerstva spravedlnosti.

(3) Ministerstvo zahraničních věcí dále zejména
a) koordinuje činnost ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy v oblasti zahraničních vztahů a jim svěřených
úsecích státní správy, působí k tomu, aby na těchto úsecích
byly dodržovány závazky vyplývající pro Českou republiku z
mezinárodních smluv, jakož i z členství České republiky v
mezinárodních organizacích,
b) zajišťuje ochranu práv a zájmů České republiky a jejích občanů
v zahraničí,
c) řídí zastupitelské úřady v zahraničí,
d) plní úkoly při zabezpečování styků s orgány cizích států
v České republice a v zahraničí,
e) plní úkoly při správě majetku České republiky v zahraničí,
f) koordinuje a zabezpečuje přípravu, sjednávání a vnitrostátní
projednávání mezinárodních smluv a dohod,
g) zabezpečuje vyhlašování mezinárodních smluv, jimiž je Česká
republika vázána,
h) sleduje dodržování a provádění mezinárodních smluv a dohod z
hlediska uplatňování zájmů zahraniční politiky České republiky,
i) uděluje souhlas v případech dovozu a vývozu vojenského
materiálu,
j) zajišťuje přípravu pracovníků pro výkon zahraničních služeb,
k) organizačně a technicky zabezpečuje volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky v zahraničí a plní úkoly
při volbách do Evropského parlamentu.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582