Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky

§ (1-29)

40/1993 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 29. prosince 1992
o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
Změna: 272/1993 Sb.
Změna: 337/1993 Sb.
Změna: 140/1995 Sb.
Změna: 139/1996 Sb.
Změna: 194/1999 Sb.
Změna: 320/2002 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Obecná ustanovení

(1) Fyzické osoby, které ke dni 31. prosince 1992 byly
státními občany České republiky a zároveň státními občany České a
Slovenské Federativní Republiky, jsou od 1. ledna 1993 státními
občany České republiky.

(2) Při posuzování, zda je fyzická osoba státním občanem
České republiky, popřípadě do 31. prosince 1992 byla státním
občanem České a Slovenské Federativní Republiky, se postupuje
podle předpisů platných v době, kdy mělo dojít k nabytí nebo
pozbytí státního občanství této osoby.1)
--------------------------------------------------------------------
1) Např. zákon č. 236/1920 Sb., kterým se doplňují a mění
dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství
a práva domovského v republice Československé, zákon č.
152/1926 Sb., o udělení státního občanství československého
některým osobám, zákon č. 60/1930 Sb., jímž se provádí úmluva
ze dne 16. července 1928 mezi Československem a Spojenými státy
Severoamerickými o naturalizaci, zákon č. 194/1949 Sb.,
o nabývání a pozbývání československého státního občanství, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 39/1969 Sb., o nabývání
a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.

ČÁST PRVNÍ
Nabývání státního občanství

§ 2

Státní občanství České republiky se nabývá
a) narozením (§ 3),
b) osvojením (§ 3a),
c) určením otcovství (§ 4),
d) nalezením na území České republiky (§ 5),
e) prohlášením (§ 6 nebo § 18a),
f) udělením (§ 7 až 12).

§ 3

Narozením

Dítě nabývá narozením státní občanství České republiky,
a) je-li alespoň jeden rodič státním občanem České republiky nebo
b) jsou-li rodiče osobami bez státního občanství (dále jen
"bezdomovec"), alespoň jeden z nich má trvalý pobyt na území
České republiky a dítě se na jejím území narodí.

Osvojením

Dítě, jehož alespoň jeden osvojitel je státním občanem České
republiky, nabývá státního občanství České republiky dnem právní
moci rozsudku o osvojení

§ 4

Určením otcovství

Dítě narozené mimo manželství, jehož matka je cizí státní
občankou nebo bezdomovkyní a otec státním občanem České republiky,
nabývá státní občanství České republiky
a) dnem souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství2) nebo
b) dnem právní moci rozsudku o určení otcovství.3)
-------------------------------------------------------------------
2) § 52 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona
č. 132/1982 Sb. a zákona č. 234/1992 Sb.
3) § 54 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb.

§ 5

Nalezením na území České republiky

Fyzická osoba mladší 15 let nalezená na území České
republiky je státním občanem České republiky, pokud se neprokáže,
že nabyla narozením státní občanství jiného státu.

§ 6

Prohlášením

(1) Fyzická osoba, která byla k 31. prosinci 1992 státním
občanem České a Slovenské Federativní Republiky, ale neměla ani
státní občanství České republiky ani státní občanství Slovenské
republiky, si může zvolit státní občanství České republiky
prohlášením.

(2) Prohlášení může samostatně učinit fyzická osoba nejdříve
dnem, kdy dosáhne věku 15 let.

(3) Rodiče, popřípadě jeden z nich mohou do prohlášení
zahrnout i dítě mladší 15 let.

(4) Rodiče, popřípadě jeden z nich mohou pro dítě mladší 15
let učinit samostatné prohlášení.

(5) Činí-li prohlášení podle odstavce 3 nebo 4 pouze jeden
z rodičů dítěte, připojí souhlas druhého rodiče s volbou státního
občanství České republiky pro dítě, pokud nebyl výkon rodičovské
zodpovědnosti druhého rodiče omezen nebo pozastaven anebo
nedošlo-li ke zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo způsobilosti
k právním úkonům.

(6) Potomci fyzické osoby, která byla k 31. prosinci 1992
státním občanem České a Slovenské Federativní Republiky, ale
neměla ani státní občanství České republiky, ani státní občanství
Slovenské republiky, v linii přímé, kteří jsou starší 15 let, si
mohou zvolit státní občanství České republiky prohlášením pouze za
předpokladu, že nemají jiné státní občanství.

(7) Prohlášení se činí u krajského úřadu, v hlavním městě
Praze u úřadu městské části3a) určené Statutem hlavního města
Prahy, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň u magistrátů těchto měst
(dále jen "úřad"), příslušného podle místa trvalého pobytu fyzické
osoby, která prohlášení činí. V cizině se toto prohlášení činí
před zastupitelským úřadem České republiky.

(8) Příslušný úřad vydá o prohlášení osvědčení.
------------------------------------------------------------------
3a) § 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
zákona č. 273/2001 Sb.

Udělením

§ 7

(1) Státní občanství České republiky lze na žádost udělit
fyzické osobě, která splňuje současně tyto podmínky:
a) má na území České republiky ke dni podání žádosti po dobu
nejméně pěti let povolen trvalý pobyt a po tuto dobu se zde
převážně zdržuje,
b) prokáže, že nabytím státního občanství České republiky pozbyde
dosavadní státní občanství, nebo prokáže, že pozbyla dosavadní
státní občanství, nejde-li o bezdomovce nebo osobu s přiznaným
postavením uprchlíka na území České republiky,
c) nebyla v posledních pěti letech pravomocně odsouzena pro
úmyslný trestný čin,
d) prokáže znalost českého jazyka.

(2) Manželé mohou podat společnou žádost o udělení státního
občanství České republiky.

(3) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky stanoví obecně závazným právním předpisem kriteria pro
prokazování znalostí českého jazyka podle odstavce 1 písm. d).

§ 8

K žádosti o udělení státního občanství České republiky
žadatel připojí
a) rodný list, pokud uzavřel manželství, i oddací list, popřípadě
doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela,
b) doklad o tom, že nabytím státního občanství České republiky
pozbyde dosavadní státní občanství, nebo doklad o pozbytí
dosavadního státního občanství, nejde-li o bezdomovce nebo
osobu s přiznaným postavením uprchlíka na území České
republiky,
c) výpis z rejstříku trestů, jde-li o žadatele staršího 15 let;
tento doklad nesmí být starší šesti měsíců,
d) životopis.

§ 9

(1) Rodiče, popřípadě jeden z nich, mohou do žádosti zahrnout
i dítě mladší 15 let. K žádosti připojí
a) rodný list dítěte,
b) souhlas druhého rodiče se změnou státního občanství dítěte,
pokud nebyl zbaven rodičovských práv nebo způsobilosti k
právním úkonům,
c) doklad o tom, že dítě nabytím státního občanství České
republiky pozbyde dosavadní státní občanství, nebo doklad
o pozbytí dosavadního státního občanství dítěte, nejde-li
o bezdomovce nebo osobu s přiznaným postavením uprchlíka na
území České republiky.

(2) Státní občanství České republiky lze na žádost zákonného
zástupce udělit i dítěti mladšímu 15 let samostatně; k žádosti se
připojí doklady uvedené v odstavci 1.

§ 10

(1) Státní občanství České republiky uděluje ministerstvo
vnitra České republiky (dále jen "ministerstvo vnitra"); žadateli
vydá Listinu o udělení státního občanství České republiky.

(2) Žádost se podává u úřadu příslušného podle místa trvalého
pobytu žadatele. Úřad ověří pohovorem se žadatelem jeho znalost
českého jazyka a o výsledku učiní záznam do spisu. Znalost českého
jazyka neprokazuje žadatel, který je nebo byl státním občanem
Slovenské republiky. Úřad zašle žádost Ministerstvu vnitra
nejpozději do 30 dnů od jejího podání.

(3) Ministerstvo vnitra je povinno posoudit žádost o udělení
státního občanství i z hlediska bezpečnosti státu; může si při tom
vyžádat stanoviska Policie České republiky a zpravodajských služeb
České republiky; pokud je obsahem těchto stanovisek skutečnost
podléhající utajení podle zvláštního zákona,3a) nestává se
součástí spisu.

(4) Správní řízení o udělení státního občanství je zahájeno
dnem, kdy žádost došla Ministerstvu vnitra.

(5) Ministerstvo vnitra o žádosti o udělení státního
občanství rozhodne do 90 dnů od zahájení správního řízení.
------------------------------------------------------------------
3a) § 3 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností
a o změně některých zákonů.

§ 11

(1) Ministerstvo vnitra může prominout podmínku stanovenou v
§ 7 odst. 1 písm. a), má-li žadatel na území České republiky
povolen trvalý pobyt a
a) narodil se na území České republiky, anebo
b) žije na území České republiky nepřetržitě alespoň 10 let, anebo
c) měl v minulosti státní občanství České republiky, popřípadě
státní občanství České a Slovenské Federativní Republiky, anebo
d) byl osvojen státním občanem České republiky, anebo
e) jeho manžel (manželka) je státním občanem České republiky,
anebo
f) jehož alespoň jeden z rodičů je státním občanem České
republiky, anebo
g) přesídlil do České republiky do 31. prosince 1994 na základě
pozvání vlády, nebo
h) je bezdomovcem nebo má na území České republiky přiznáno
postavení uprchlíka.

(2) Ministerstvo vnitra může dále prominout podmínku
stanovenou v § 7 odst. 1 písm. b), pokud se žadatel na území České
republiky oprávněně zdržoval
a) po dobu nejméně pěti let a pokud právní předpisy státu, jehož
je žadatel státním občanem, neumožňují propuštění ze státního
svazku, anebo pokud tento stát odmítá vydat doklad o propuštění
žadatele ze státního svazku, nebo by žadatel podá-ním žádosti
o propuštění ze svazku mohl vystavit sebe nebo osoby blízké
pronásledování z důvodu rasy, náboženství, národnosti,
příslušnosti k určité sociální skupině, nebo pro politické
přesvědčení, anebo
b) po dobu nejméně 20 let, nejde-li o případ podle § 18 a 18a.

(3) Ministerstvo vnitra může dále v případech hodných
zvláštního zřetele prominout i podmínku stanovenou v § 7 odst. 1
písm. d).

§ 12

Státoobčanský slib

(1) Fyzická osoba starší 15 let, které bylo uděleno státní
občanství České republiky, nabývá státní občanství České republiky
podle § 7 dnem složení tohoto slibu:

"Slibuji na svou čest věrnost České republice. Slibuji, že
budu zachovávat všechny zákony a jiné obecně závazné právní
předpisy. Slibuji, že budu plnit všechny povinnosti státního
občana České republiky".

(2) Dítě mladší 15 let zahrnuté do žádosti rodičů, nabývá
státní občanství České republiky dnem, kdy je nabývá alespoň jeden
z rodičů; bylo-li státní občanství České republiky tomuto dítěti
uděleno samostatně, nabývá je dnem převzetí Listiny o udělení
státního občanství České republiky zákonnými zástupci.

(3) Ministerstvo vnitra může složení státoobčanského slibu
prominout. V tom případě fyzická osoba nabývá státní občanství
České republiky dnem, kdy rozhodnutí o prominutí složení
státoobčanského slibu nabylo právní moci.

(4) Fyzická osoba skládá státoobčanský slib před tajemníkem
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze
před tajemníkem úřadu městské části příslušného podle místa jejího
trvalého pobytu, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň před tajemníkem
magistrátu těchto měst, v cizině před vedoucím zastupitelského
úřadu České republiky.

ČÁST DRUHÁ
Pozbývání státního občanství

§ 13

Státní občanství České republiky se pozbývá
a) prohlášením (§ 16),
b) nabytím cizího státního občanství (§ 17) s výjimkou případů,
kdy k nabytí cizího státního občanství dojde v souvislosti s
uzavřením manželství nebo narozením dítěte.


nadpis vypuštěn

§ 14

zrušen

§ 15

zrušen

§ 16

Prohlášením

(1) Státní občan České republiky, který se zdržuje v cizině
a současně je státním občanem cizího státu, může nejdříve dnem,
kdy dosáhne věku 15 let prohlásit, že se vzdává státního občanství
České republiky.

(2) Prohlášení podle odstavce 1 se činí před zastupitelským
úřadem České republiky. Žadatel v něm uvede
a) kdy nabyl cizí státní občanství,
b) místo posledního trvalého pobytu na území České republiky nebo,
že nikdy takový pobyt neměl.
K prohlášení připojí doklad o státním občanství České republiky
a doklad o tom, že nabyl státní občanství cizího státu.

(3) Rodiče, popřípadě jeden z nich mohou do prohlášení podle
odstavce 1 zahrnout i dítě mladší 15 let, které je státním občanem
České republiky a současně je státním občanem cizího státu.
K prohlášení připojí:
a) rodný list dítěte,
b) souhlas druhého rodiče s pozbytím státního občanství České
republiky dítěte, pokud nebyl zbaven rodičovských práv nebo
způsobilosti k právním úkonům,
c) doklad o tom, že dítě nabylo státní občanství cizího státu.

(4) Zastupitelský úřad České republiky vydá fyzické osobě
doklad o pozbytí státního občanství České republiky.

§ 17

Nabytím cizího státního občanství

Státní občan České republiky pozbývá státní občanství České
republiky okamžikem, kdy na vlastní žádost nabyl cizí státní
občanství s výjimkou, kdy cizí státní občanství nabyl v
souvislosti s uzavřením manželství nebo narozením.

ČÁST TŘETÍ
Zvláštní ustanovení
o státním občanství České republiky
v souvislosti se zánikem České
a Slovenské Federativní Republiky

§ 18


nadpis vypuštěn

(1) Fyzická osoba, která měla k 31. prosinci 1992 státní
občanství České a Slovenské Federativní Republiky a která nabyla
volbou státní občanství Slovenské republiky v době od 1. ledna
1993 do 31. prosince 1993, se pokládá za státního občana České
republiky, pokud se neprokáže, že toto občanství podle tohoto
zákona pozbyla po provedení volby občanství Slovenské republiky.

(2) Státní občan České republiky, který měl k 31. prosinci
1992 státní občanství České a Slovenské Federativní Republiky,
nepozbyde nabytím státního občanství Slovenské republiky státní
občanství České republiky.

§ 18a

(1) Fyzická osoba, která měla k 31. prosinci 1992 státní
občanství České a Slovenské Federativní Republiky, která nebyla
státním občanem České republiky a která měla na území České
republiky trvalý pobyt podle zvláštních zákonů3b) ke dni 31.
prosince 1992 a tento pobyt dosud trvá, anebo která od tohoto data
až dosud žije trvale na území České republiky, může učinit
prohlášení o nabytí státního občanství České republiky.

(2) Prohlášení podle odstavce 1 se činí před úřadem
příslušným podle místa trvalého pobytu prohlašovatele, popřípadě
podle místa, kde prohlašovatel trvale žije. K prohlášení se
připojí
a) rodný list, a pokud prohlašovatel uzavřel manželství, i oddací
list, popřípadě doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní list
zemřelého manžela,
b) doklady, jimiž prohlašovatel může prokázat trvalý pobyt na
území České republiky, popřípadě skutečnost, že na území České
republiky trvale žije nejpozději od 31. prosince 1992.3c)

(3) Rodiče, popřípadě jeden z nich mohou do prohlášení
zahrnout i dítě mladší 15 let; toto dítě nemusí splňovat podmínku
uvedenou v odstavci 1. K prohlášení se připojí
a) rodný list dítěte,
b) souhlas druhého rodiče s nabytím státního občanství České
republiky, pokud nebyl výkon rodičovské zodpovědnosti druhého
rodiče omezen nebo pozastaven anebo nedošlo-li ke zbavení
rodičovské zodpovědnosti nebo způsobilosti k právním úkonům.

(4) Rodiče, popřípadě jeden z nich mohou pro dítě mladší 15
let učinit samostatné prohlášení; toto dítě nemusí splňovat
podmínku uvedenou v odstavci 1, pokud je alespoň jeden z rodičů
státním občanem České republiky. K prohlášení se připojí doklady
uvedené v odstavci 3.

(5) Jsou-li oba rodiče dítěte mladšího 15 let žijícího na
území České republiky zbaveni rodičovské zodpovědnosti nebo výkon
jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven či omezen anebo
nemají způsobilost k právním úkonům, může učinit prohlášení soudem
ustanovený poručník, popřípadě opatrovník dítěte; souhlas rodičů
se v těchto případech nevyžaduje. Poručník nebo opatrovník
k žádosti připojí
a) rodný list dítěte,
b) pravomocné rozhodnutí soudu o jeho ustanovení poručníkem nebo
opatrovníkem.

(6) Státní občanství České republiky se podle tohoto
ustanovení nabývá dnem vydání osvědčení o nabytí státního
občanství České republiky prohlášením. Nejsou-li splněny podmínky
pro vydání osvědčení, úřad prohlášení rozhodnutím odmítne.

(7) Nabytí státního občanství České republiky oznámí
příslušný úřad
a) ohlašovně místa trvalého pobytu nebo místa, kde fyzická osoba
trvale žije,
b) Policii České republiky,
c) okresní nebo jí na roveň postavené vojenské správě, jde-li
o osobu podléhající branné povinnosti,
d) Ministerstvu vnitra.
------------------------------------------------------------------
3b) Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.
Zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České
a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších
předpisů.
3c) § 34 až 39 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní
řád).

§ 19

Žádosti o udělení státního občanství České republiky podané
před nabytím účinnosti tohoto zákona, o kterých nebude rozhodnuto
do nabytí jeho účinnosti, se považují za podání podle ustanovení
§ 18a.

ČÁST ČTVRTÁ
Ustanovení společná a závěrečná

Doklady o státním občanství

§ 20

(1) Státní občanství České republiky se prokazuje
a) občanským průkazem,
b) cestovním dokladem,
c) osvědčením, popřípadě potvrzením o státním občanství České
republiky,
d) vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li
v něm údaj o státním občanství České republiky uveden.

(2) Osvědčení o státním občanství České republiky vydává úřad
příslušný podle místa trvalého pobytu osoby, o jejíž státní
občanství se jedná. Pokud osoba trvalý pobyt na území České
republiky nikdy neměla, vydává osvědčení o státním občanství České
republiky Úřad městské části Praha 1.

(3) Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České
republiky podává osoba nejdříve dnem, kdy dosáhne věku 15 let; za
osobu mladší 15 let podává žádost její zákonný zástupce.

(4) Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České
republiky se podává u úřadu nebo obecního úřadu, městského úřadu,
v hlavním městě Praze u úřadu městské části, v územně členěných
statutárních městech u úřadu městského obvodu nebo úřadu městské
části, pro územní vojenské újezdy u újezdního úřadu určeného
zvláštním právním předpisem,3e) příslušného podle místa trvalého,
popřípadě posledního trvalého pobytu osoby, o jejíž státní
občanství se jedná. Pokud osoba na území České republiky trvalý
pobyt nikdy neměla, podává žádost u Úřadu městské části Praha 1.
Má-li osoba trvalý pobyt v cizině, může žádost podat
prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky. Tento úřad
je povinen žádost postoupit úřadu příslušnému k vydání osvědčení
o státním občanství České republiky nejpozději do 15 dnů od jejího
podání.
------------------------------------------------------------------
3e) § 2 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů.
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon
o matrikách.

§ 21

Prohlášení o volbě (§ 6) a o pozbytí státního občanství České
republiky (§ 16) se činí ve dvojím vyhotovení. Zastupitelský úřad
České republiky zašle obě vyhotovení ministerstvu vnitra.

§ 22

(1) Doklady vystavené orgány cizího státu, které předkládají
fyzické osoby podle tohoto zákona,
a) musí být opatřeny potřebnými ověřeními,4) nestanoví-li jinak
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána,
b) musí být úředně přeloženy do českého jazyka,5) jsou-li
vystaveny v cizím jazyce.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije v případě, že jsou
doklady vystaveny příslušnými orgány Slovenské republiky.
------------------------------------------------------------------
4) § 52 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a
procesním, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

§ 23

(1) Úřad vede evidenci fyzických osob, které nabyly nebo
pozbyly státní občanství České republiky, pokud mají nebo měly
v územním obvodu úřadu trvalý pobyt. Pokud takovýto pobyt na území
České republiky nikdy neměly, vede evidenci Úřad městské části
Praha 1. Krajský úřad vede evidenci fyzických osob, které nabyly
nebo pozbyly státní občanství České republiky, pokud mají nebo
měly v územním obvodu kraje trvalý pobyt.

(2) Ústřední evidenci fyzických osob, které nabyly nebo
pozbyly státní občanství České republiky, vede ministerstvo
vnitra.

(3) Soud, který rozhodl o osvojení dítěte, jestliže tímto
osvojením dítě nabylo státní občanství České republiky podle
§ 3a, oznámí tuto skutečnost do 10 pracovních dnů ode dne nabytí
právní moci rozsudku o osvojení úřadu příslušnému podle místa
trvalého pobytu dítěte. Nemá-li dítě trvalý pobyt na území České
republiky, pak Úřadu městské části Praha 1.

(4) Soud nebo obecní úřad, před nimiž dojde k souhlasnému
prohlášení rodičů o určení otcovství, nebo soud, který rozhodl
o otcovství k dítěti, jehož matka je cizinka a otcem byl určen
státní občan České republiky, oznámí tuto skutečnost do 10
pracovních dnů ode dne učinění souhlasného prohlášení rodičů nebo
nabytí právní moci rozsudku úřadu příslušnému podle místa trvalého
pobytu dítěte. Nemá-li dítě trvalý pobyt na území České republiky,
pak Úřadu městské části Praha 1.

§ 24

Zjišťování státního občanství

(1) Ve sporných případech provádí zjišťování státního
občanství České republiky úřad příslušný podle místa trvalého
pobytu, popřípadě posledního trvalého pobytu osoby, o jejíž státní
občanství se jedná. Pokud osoba trvalý pobyt na území České
republiky nikdy neměla, provádí zjišťování Úřad městské části
Praha 1.

(2) Úřad vystaví fyzické osobě potvrzení o výsledku
provedeného zjištění. Je-li to třeba k uplatnění práv fyzické
osoby, do potvrzení uvede, kdy, popřípadě na základě jakých
ustanovení fyzická osoba státní občanství České republiky nabyla
nebo pozbyla.

(3) Žádost o zjištění státního občanství České republiky
podává osoba nejdříve dnem, kdy dosáhne věku 15 let; za osobu
mladší 15 let podává žádost její zákonný zástupce.

§ 25

Vyhovuje-li se podle tohoto zákona v plném rozsahu podání
žadatele, nevydává se s výjimkou ustanovení § 12 odst. 3
rozhodnutí ve správním řízení.6)
------------------------------------------------------------------
6) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

§ 26

Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, může příslušný orgán
státní správy prominout předložení dokladů stanovených v § 8 písm.
a) a c), § 9 odst. 1 písm. a) a c), pokud by jejich obstarání bylo
spojeno s těžko překonatelnou překážkou, lze-li bez jejich
předložení zjistit přesně a úplně skutečný stav věci.

§ 27

Prohlášení podle tohoto zákona nepodléhají správním
poplatkům.


Přechodná ustanovení

§ 27a

Žádosti o udělení státního občanství České republiky, podané
podle zákona České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání
a pozbývání státního občanství České socialistické republiky, ve
znění pozdějších předpisů, do 31. prosince 1992, se vyřizují podle
předpisů platných ke dni jejich podání.

§ 27b

Vláda může nařízením prodloužit lhůty stanovené v § 18 odst.
1 a 2, § 18a a § 19 odst. 1 tohoto zákona, a to nejdéle do 30.
června 1994.

§ 27c

Dítě, jehož osvojitelé byli ke dni jeho osvojení státními
občany České republiky nebo by se jimi stali k 1. lednu 1969,
nabylo osvojením státní občanství České republiky, pokud toto
občanství nenabylo jinak.

§ 27d

Působnosti stanovené krajskému úřadu, úřadu městské části
hlavního města Prahy, magistrátu měst Brna, Ostravy a Plzně nebo
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona
jsou výkonem přenesené působnosti.

§ 28

Zrušují se
1. Zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání
státního občanství České socialistické republiky, ve znění
zákona České národní rady č. 92/1990 Sb.
2. Zákon č. 165/1968 Sb., o zásadách nabývání a pozbývání státního
občanství.

§ 29

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Uhde v.r.
Havel v.r.
Klaus v.r.Podmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582