Zákon o ochraně ovzduší (zákon č. 86/2002 Sb.)

§ (1-61)ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

§ 61

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 2002, s výjimkou ustanovení § 19, 21, 22 a 37, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2003.


Příloha 1
Stanovení roční výše poplatku za vnášení znečišťujících látek, do ovzduší pro zvláště velké, velké, střední a malé stacionární zdroje

A.

Znečišťující látky vnášené do ovzduší, které podléhají zpoplatnění

Hlavní zpoplatněné znečišťující látky:

Tuhé znečišťující látky,

Anorganické kyslíkaté sloučeniny síry vyjádřené jako oxid siřičitý (dále jen "oxid siřičitý"),

Anorganické kyslíkaté sloučeniny dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (dále jen "oxidy dusíku"),

Těkavé organické látky - vyjma zvláště vyjmenovaných mezi ostatními zpoplatněnými znečišťujícími látkami ve třídách I - II,

Těžké kovy a jejich sloučeniny vyjádřené jako kov (dále jen "těžké kovy"); těžkými kovy se rozumí kovy, případně metaloidy, které jsou stabilní a jejich specifická hmotnost je větší než 4 500 kg/m 3,

Oxid uhelnatý,

Amoniak a soli amonné vyjádřené jako amoniak (amoniak),

Polycyklické aromatické uhlovodíky,

Methan.

Ostatní zpoplatněné znečišťující látky:
a) I. třída:
Azbest,Benzen,
Berylium a jeho sloučeniny vyjádřené jako Be.

b) II. třída:
Fluor a jeho organické sloučeniny vyjádřené jako F x),
Chlor a jeho organické sloučeniny vyjádřené jako Cl x),
Brom a jeho anorganické sloučeniny vyjádřené jako Br x),
Fluor a jeho anorganické sloučeniny vyjádřené jako F x),
Chlor a jeho anorganické sloučeniny vyjádřené jako Cl x),
Brom a jeho anorganické sloučeniny vyjádřené jako Br x),
Sulfan,
Sirouhlík.

B.

Sazby poplatků pro zvláště velké, velké, střední a malé stacionární zdroje

I.
Sazby poplatků za znečišťující látky produkované zvláště velkými, velkými a středními stacionárními zdroji se stanovují takto:

1. Hlavní zpoplatněné znečišťující látky
+---------------------------------------+------------+
|Znečišťující látka |Sazba (Kč/t)|
+---------------------------------------+------------+
|Tuhé znečišťující látky | 3 000 |
+---------------------------------------+------------+
|Oxid siřičitý | 1 000 |
+---------------------------------------+------------+
|Oxidy dusíku | 800 |
+---------------------------------------+------------+
|Těkavé organické látky | 2 000 |
+---------------------------------------+------------+
|Těžké kovy a jejich sloučeniny | 20 000 |
+---------------------------------------+------------+
|Oxid uhelnatý | 600 |
+---------------------------------------+------------+
|Amoniak | 1 000 |
+---------------------------------------+------------+
|Methan | 1 000 |
+---------------------------------------+------------+
|Polycyklické aromatické uhlovodíky | 20 000 |
+---------------------------------------+------------+2. Ostatní zpoplatněné znečišťující látky
+---------------------------------------+------------+
|Znečišťující látka |Sazba (Kč/t)|
+---------------------------------------+------------+
|Třída I | 20 000 |
+---------------------------------------+------------+
|Třída II | 10 000 |
+---------------------------------------+------------+3. U hořících nebo zapařených částí uhelných dolů a lomů je sazba poplatku 200 Kč za m 2 hořící plochy nebo zapařeného objemu, u hořících skládek a výsypek je sazba poplatku 2 000 Kč za m 2 hořící plochy.

4. Emise amoniaku vznikající jako vedlejší produkt chemických reakcí probíhajících v zařízení pro odstraňování emisí oxidů dusíku se nezpoplatňují.

5. Emise amoniaku a methanu vznikající jako vedlejší produkt při zemědělské výrobě se nezpoplatňují.

II.
Sazby poplatků za malé spalovací zdroje se stanovují takto:

+---------------------------------+-----------------------------------------+
|Palivo | Rozmezí sazeb (Kč/rok) |
+---------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Jmenovitý tepelný výkon |nad 50 do 100 kW včetně|nad 100 do 200 kW|
+---------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Topné oleje s obsahem síry | 1 000 - 1 500 | 1 500 - 2 000 |
|od 0,1 do 0,2 % | | |
+---------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Topné oleje s obsahem síry | | |
|do 1 % | 1 500 - 2 500 | 2 500 - 3 000 |
+---------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Jiná kapalná paliva a látky, | | |
|pokud tento zákon jejich | 6 000 - 8 000 | 8 000 - 12 000 |
|spalování nezakazuje | | |
+---------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Černé uhlí | 1 500 - 2 000 | 2 000 - 3 000 |
+---------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Hnědé uhlí tříděné, palivo | | |
|z hnědého uhlí | 2 500 - 4 000 | 4 000 - 5 000 |
+---------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Hnědé uhlí energetické, lignit | 4 000 - 6 000 | 6 000 - 10 000 |
+---------------------------------+-----------------------+-----------------+
|Uhelné kaly, proplástky | 10 000 - 20 000 | 20 000 - 40 000 |
+---------------------------------+-----------------------+-----------------+

Další podmínky zpoplatňování malých spalovacích zdrojů:
U malých spalovacích zdrojů používajících jako paliva koks, dřevo, biomasu, plynná paliva dostupná ve veřejných rozvodných a distribučních sítích, nebo topný olej s obsahem síry do 0,1 % není sazba poplatku stanovena a nevztahuje se na ně oznamovací povinnost podle § 19 odst. 16.

III.
Sazby poplatků za malé ostatní zdroje

+---------------------------------------------+-------------+
|Typ zdroje znečišťování |Rozmezí sazeb|
| |(Kč/rok) |
+---------------------------------------------+-------------+


|Zdroje emisí těkavých | |
|organických látek |500 - 2 000 |
+---------------------------------------------+-------------+
|Zdroje emisí tuhých znečišťujících látek |500 - 5 000 |
+---------------------------------------------+-------------+Způsob výpočtu poplatků
1. Poplatek za jednotlivou zpoplatněnou znečišťující látku produkovanou samostatným zvláště velkým, velkým nebo středním zdrojem se stanoví součinem zjištěného množství vypuštěné znečišťující látky podle skutečnosti minulého poplatkového období a výše sazby podle části B této přílohy. V souladu s § 19 odst. 8 se u zdroje zpoplatní znečišťující látka, pro kterou je stanoven emisní limit, nebo na kterou se vztahuje nejméně jedna podmínka provozování zdroje regulující emise této látky. Podle § 9 odst. 1 je zpoplatněné množství látky stanoveno podle výsledků měření nebo výpočtem s použitím emisního faktoru.

2. U nově provozovaných zdrojů se výše poplatku v prvním roce provozu stanoví podle jeho projektované kapacity.

3. Součet poplatků za jednotlivé zpoplatněné znečišťující látky tvoří poplatek za samostatný zvláště velký, velký nebo střední stacionární zdroj.

4. Poplatek u hořících nebo zapařených částí uhelných dolů a lomů nebo skládek a výsypek se vypočte součinem sazby a výměry plochy v m 2, která se stanoví z váženého průměru výsledků měření prováděných během roku.

5. Výše poplatku pro jednotlivou zpoplatněnou znečišťující látku se zaokrouhluje na celé 100 Kč.

6. U malý spalovacích zdrojů se stanoví poplatek pevnou částkou s přihlédnutím k podmínkám podle § 19 odst. 9, a to výpočtem stanovícím jako poplatek za jednotlivý malý spalovací zdroj součet dolní hranice sazby s poměrnou částí rozmezí sazby odpovídající jmenovitému tepelnému výkonu zdroje a druhu paliva. Orgán ochrany ovzduší přitom přihlédne ke skutečné, provozovatelem dokladované spotřebě paliva u zdroje za zpoplatňované období.

7. U malých ostatních zdrojů se poplatek stanoví pevnou částkou s přihlédnutím k podmínkám podle § 19 odst. 9.

8. Výše poplatku za jednotlivý malý zdroj znečišťování se zaokrouhluje na celé 100 Kč.

Příloha 2
Obsah národního, krajského a místního programu snižování emisí

1. Národní program ke snížení emisí obsahuje
a) název programu, *) jeho základní cíle a souvislosti,

b) výchozí situace - obraz emisní situace,

c) vztah ke Státní politice životního prostředí,

d) vztah ke Státní energetické politice,

e) vztah k Národnímu programu ke zmírnění změny klimatu Země,

f) vztah k dalším koncepčním dokumentům (např. strategie regionálního rozvoje),

g) vztah k Státnímu programu podpory úspor energie obnovitelných zdrojů,

h) obecné zásady strategie programu,

i) vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí,

j) požadavky dokumentů Úmluvy EHK/OSN o dálkovém znečišťování ovzduší překračujícím hranice států především Protokolu k omezení acidifikace, eutrofizace a tvorby přízemního ozónu a přehled možností jejich splnění v České republice,

k) hodnocení dosažitelnosti celkových emisních stropů v roce 2010,

l) rozbor stavu a hodnocení plnění emisních limitů a ostatních limitních hodnot a dalších podmínek provozování zdrojů znečišťování ovzduší,

m) podpůrné aktivity pro omezování emisí v České republice,

n) základní nástroje programu snižování emisí, a to
1. technická a technologická opatření,
2. technickoorganizační opatření,
3. administrativní opatření,
4. evidence stacionárních a mobilních zdrojů znečišťování ovzduší,
5. inventarizace emisí,
6. práce s veřejností - snižování emisí produkovaných domácnostmi,
7. využívání ekonomických nástrojů,

o) finanční zajištění programu,

p) legislativní opatření,

q) mezinárodní spolupráce a podpora výzkumu,

r) souhrn stanovených požadavků a lhůt k dosažení cílů programu,

s) termíny a způsob kontrol průběžného plnění programu,

t) způsob provádění opatření a korekcí programu vyvolaných na základě kontrol a průběžného plnění tohoto programu,

u) názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů,

v) jména, adresy a podpisy osob odpovědných za plnění programu.

2. Krajský program ke snížení emisí obsahuje
a) název programu, **) jeho základní cíle a souvislosti,

b) výchozí situace - obraz emisní situace,

c) vztah k Národnímu programu snižování emisí,

d) vztah k územní energetické koncepci,

e) vztah k dalším koncepčním dokumentům (např. strategie regionálního rozvoje),

f) vztah k Státnímu programu podpory úspor energie obnovitelných zdrojů,

g) vztah ke krajskému programu ke zlepšení kvality ovzduší, je-li stanoven,

h) obecné zásady strategie programu,

i) vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí,

j) požadavky dokumentů Úmluvy EHK/OSN o dálkovém znečišťování ovzduší překračujícím hranice států především Protokolu k omezení acidifikace, eutrofizace a tvorby přízemního ozónu a přehled možností jejich splnění na území kraje,

k) hodnocení dosažitelnosti emisních stropů stanovených regionu v roce 2010,

l) rozbor stavu a hodnocení plnění emisních limitů a ostatních limitních hodnot a dalších podmínek k provozování zdrojů znečišťování ovzduší na území kraje,

m) podpůrné aktivity pro omezování emisí na území kraje,

n) základní nástroje programu snižování emisí, a to
1. technická a technologická opatření,
2. technickoorganizační opatření,
3. administrativní opatření,
4. evidence stacionárních zdrojů znečišťování,
5. inventarizace emisí,
6. schválené zásady spolupráce orgánu kraje s orgány obcí a dalšími orgány veřejné správy,
7. dohody orgánu kraje s provozovateli zdrojů znečišťování ovzduší a dalšími subjekty,
8. práce s veřejností - snižování emisí produkovaných domácnostmi,
9. využívání ekonomických nástrojů,

o) finanční zajištění programu,

p) mezikrajová spolupráce, včetně přeshraniční,

r) souhrn stanovených požadavků a lhůt k dosažení cílů programu,

s) termíny a způsob kontrol průběžného plnění programu,

t) způsob provádění opatření a korekcí programu vyvolaných na základě závěrů kontrol a průběžného plnění tohoto programu,

u) názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů,

v) jména, adresy a podpisy osob odpovědných za plnění programu.

3. Místní program ke snížení emisí obsahuje
a) název programu, jeho základní cíle a souvislosti,

b) výchozí situace - obraz emisní situace,

c) vztah ke krajskému programu snižování emisí,

d) vztah k dalším koncepčním dokumentům (např. strategie regionálního rozvoje),

e) vztah k Státnímu programu podpory úspor energie obnovitelných zdrojů,

f) vztah k místnímu a krajskému programu ke zlepšení kvality ovzduší, jsou-li stanoveny,

g) obecné zásady strategie programu,

h) vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí,

i) rozbor stavu a hodnocení plnění emisních limitů a ostatních limitních hodnot a dalších podmínek provozování zdrojů znečišťování ovzduší na území obce,

j) podpůrné aktivity pro omezování emisí na území obce,

k) základní nástroje programu snižování emisí, a to
1. technická a technologická opatření,
2. technickoorganizační opatření,
3. administrativní opatření,
4. evidence zdrojů znečišťování ovzduší stacionárních i mobilních,
5. inventarizace emisí,
6. schválené zásady spolupráce orgánů obcí s orgány kraje a dalšími orgány veřejné správy,
7. dohody orgánu obce s provozovateli zdrojů znečišťování ovzduší a dalšími subjekty,
8. práce s veřejností - snižování emisí produkovaných domácnostmi,

l) finanční zajištění programu,

m) účast na mezikrajové spolupráci,

n) souhrn stanovených požadavků a lhůt k dosažení cílů programu,

o) termíny a způsob kontrol průběžného plnění programu,

p) způsob provádění opatření a korekcí programu vyvolaných na základě závěrů kontrol a průběžného plnění tohoto programu,

r) názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů,

s) jména, adresy a podpisy osob odpovědných za plnění programu.

Příloha 3
Rozsah a způsob vypracování programu ke zlepšení kvality ovzduší

1. Způsob vypracování programu
V případě, že jsou překročeny imisní limity a meze tolerance nebo imisní limity, pokud není mez tolerance stanovena u více znečišťujících látek, musí být v rámci programu zpracován podprogram pro každou z těchto látek. V názvu programu se pak použije výrazu "Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší".

2. Rozsah programu

a) Místo překročení limitních hodnot

- vymezení zóny, popis regionu a další údaje,

- lokace případných měst (mapa),

- měřicí stanice (mapa, geografické souřadnice).

b) Všeobecné informace

- typ zóny (město, průmyslová nebo zemědělská oblast),

- odhad rozlohy znečištěných oblastí (v km 2) a velikost exponované skupiny obyvatelstva, - příslušné klimatické údaje,

- příslušné topografické údaje,

- informace o charakteru cílů vyžadujících v dané lokalitě ochranu (obyvatelstvo, ekosystémy atd.).

c) Odpovědné orgány

- jména a adresy osob odpovědných za vypracování a provádění programu.

d) Druh posouzení znečištění ovzduší

- koncentrace znečišťujících látek zjištěné v předchozích letech,

- aktuální koncentrace znečišťujících látek,

- prostředky použité ke zjišťování koncentrací znečišťujících látek.

e) Původ znečištění ovzduší

- výčet hlavních zdrojů znečišťování ovzduší doplněný jejich geografickým vyznačením,

- celkové množství emisí v oblasti (t/rok),

- informace o znečištění dálkově přenášeném z okolních oblastí.

f) Analýza situace

- podrobnosti o faktorech působících zvýšené znečištění ovzduší,

- podrobnosti o možných nápravných opatřeních.

g) Podrobnosti o opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší přijatých před zpracováním programu

- opatření na lokální, regionální, národní a mezinárodní úrovni, která mají vztah k dané zóně,

- hodnocení účinnosti uvedených opatření.

h) Podrobnosti o nových opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší

- seznam a popis navrhovaných opatření nebo projektů, které jsou součástí programu,

- časový plán implementace opatření,

- odhad plánovaného zlepšení kvality ovzduší a předpokládaná doba potřebná k dosažení těchto cílů,

- popis opatření ke zlepšení kvality ovzduší zamýšlených v dlouhodobém časovém horizontu.

i) Seznam relevantních dokumentů a dalších zdrojů informací.

j) Příloha podle Rozhodnutí Komise 2004/224/ES (neplatí pro místní programy).

k) Programový dodatek podle čl. 18 odst. 3 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech (neplatí pro místní programy).

Příloha 4
zrušena

Příloha 5
zrušena

Příloha 6
zrušena

Příloha 7
zrušena

Příloha 8
zrušena

Příloha 9
Údaje z výpisu celní evidence poskytované ministerstvu celním úřadem

Celní úřad poskytuje na vyžádání Ministerstva životního prostředí údaje z celní evidence, které se týkají vývozu a dovozu regulovaných látek a výrobků, které je obsahují, z nových látek a výrobků, které je obsahují a látek ovlivňující klimatický systém Země, a to zejména:
a) obchodní jméno, sídlo a IČO podnikatele nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby,

b) země vývozu nebo dovozu,

c) země konečného určení,

d) popis každé látky s uvedením jejího názvu podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství 1a) včetně

1. Deklarant

2. Příjemce
Odesilatel
3. Nepřímý zástupce

4. Země odeslání (při dovozu)
Země určení (při vývozu)

5. Země obchodní

6. Kód Kombinované nomenklatury

7. Povaha látky (ještě nepoužitá, znovuzískaná nebo regenerovaná)

8. Množství

9. Datum propuštění

10. Celní režim

11. Číslo povolení MŽP.

Příloha 10
zrušena

Příloha 11
Seznam paliv pro obyvatelstvo, jejichž spalování v malých spalovacích zdrojích znečišťování může obec obecně závaznou vyhláškou ve svém územním obvodu zakázat


+---------------------------------+-----------------------------+
|Druh paliva |Poznámka |
| | |
|Hnědé uhlí energetické |Jedná se o méně kvalitní |
| |paliva s vyšším obsahem |
|Lignit |síry a příměsí dalších |
| |látek, které mají při |
|Uhelné kaly |jejich spalování nepříznivý |
| |vliv na kvalitu ovzduší |
|Proplástky | |
+---------------------------------+-----------------------------+


____________________

1) Například Směrnice Rady ze dne 23. prosince 1991, kterou se normalizují a racionalizují zprávy o provádění některých směrnic týkajících se životního prostředí (91/692/EHS), Směrnice Rady 96/62/ES ze dne 27. září 1996 o posuzování a řízení kvality ovzduší, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zdrojů.

1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění.

1b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech.

Nařízení Komise (ES) č. 303/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovníků, pokud jde o chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující některé fluorované skleníkové plyny.

Nařízení Komise (ES) č. 304/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovníků, pokud jde o stacionární systémy požární ochrany a hasicí přístroje obsahující některé fluorované skleníkové plyny.

Nařízení Komise (ES) č. 305/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání některých fluorovaných skleníkových plynů z vysokonapěťových spínacích zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této kvalifikace.

Nařízení Komise (ES) č. 306/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání rozpouštědel na bázi některých fluorovaných skleníkových plynů ze zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této kvalifikace.

Nařízení Komise (ES) č. 307/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání některých fluorovaných skleníkových plynů z vysokonapěťových spínacích zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této kvalifikace.

Nařízení Komise (ES) č. 308/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví forma oznámení školicích a certifikačních programů členských států.

Nařízení Komise(ES) č. 1493/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zavádí formát pro zprávu předkládanou výrobci, dovozci a vývozci některých fluorovaných skleníkových plynů.

Nařízení Komise (ES) č. 1494/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví způsob označování a další požadavky na označování produktů a zařízení obsahujících určité fluorované skleníkové plyny.

Nařízení Komise (ES) č. 1497/2007 ze dne 18. prosince 2007, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních systémů požární ochrany obsahujících některé fluorované skleníkové plyny.

Nařízení Komise (ES) č. 1516/2007 ze dne 19. prosince 2007, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny.

1c) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Například občanský zákoník, obchodní zákoník, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

3a) Vyhláška č. 227/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti.

3b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou.

4) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

4a) § 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

5) Například zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

6) Například zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

7a) Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů.

7b) Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění zákona č. 560/2004 Sb.

Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.

7c) § 5 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb.

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9) Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

9a) Čl. 18 odst. 3 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech.

10) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

10a) Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší.

11) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

11a) § 7 zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.

11b) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

11c) Kategorie uvedené v příloze č. 1 k zákonu č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.

11d) § 15 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

11e) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

12) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

12a) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

13)
18) Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.

19) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

19a) Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.

20) Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

21) Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

21a) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 317/2002 Sb.
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

22) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

23) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.

24) Nařízení vlády č. 372/2007 Sb., o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů.

*) Vztahuje-li se program na více znečišťujících látek, použije se pro základ jeho názvu pojem "Integrovaný národní program snižování emisí" s následným vyjmenováním znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin, jejichž emise jsou předmětem programu.

**) Vztahuje se na program na více znečišťujících látek, použije se pro základ jeho názvu pojem "Integrovaný krajský program snižování emisí" s následným vyjmenováním znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin, jejichž emise jsou předmětem programu.

x) Platí pro prvky a sloučeniny, pro které mají zdroje znečišťování stanoveny emisní limity.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582