Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

§ (1-26)

§ 12 Splatnost odvodů
(1) Odvod placený jednorázově (§ 11 odst. 10) je splatný do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvodu.
(2) Jde-li o odvody placené každoročně (§ 11 odst. 11), jsou splatné nejpozději do konce každého kalendářního roku, v němž odnětí trvá.
(3) Nebyl-li odvod zaplacen včas a v plné výši, vzniká povinnost platit z nezaplacených částek penále, které činí
a) u právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání 21) 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení,
b) u fyzické osoby 5 % dlužné částky ročně.
Výši penále stanoví finanční orgán platebním výměrem na základě stanoviska toho orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal rozhodnutí o odvodech (§ 11 odst. 2). Penále je splatné do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru. V odůvodněných případech může Ministerstvo financí České republiky penále snížit nebo prominout, popřípadě určit orgány a vymezit jejich oprávnění k povolování této úlevy.
(4) Finanční orgán 21a) vybírá a vymáhá odvody za odnětí půdy podle zvláštních předpisů 21b).
(5) Jestliže výše odvodu placeného jednorázově (§ 11 odst. 10) nepřevyšuje celkovou částku 50 Kč, odvod se neplatí.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582