Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

§ (1-26)

§ 22
Ministerstvo životního prostředí České republiky vydá podrobnější úpravu
a) o tom, jakými kritérii se orgány ochrany zemědělského půdního fondu řídí při udělování souhlasu se změnou louky nebo pastviny na ornou půdu (§ 2 odst. 2),
b) o tom, jaká kritéria jsou rozhodná pro to, aby orgány ochrany zemědělského půdního fondu mohly uložit změnu kultury zemědělské půdy (§ 2 odst. 3),
c) hodnot nejvýše přípustného obsahu škodlivých látek v půdě, které ohrožují zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů (§ 3 odst. 1 a 3),
d) postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při zpracovávání a projednávání územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů (§ 5), návrhů na stanovení dobývacích prostorů (§ 6), zadání staveb a návrhů tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí (§ 7) a při stavební, těžební a průmyslové činnosti, geologickém a hydrogeologickém průzkumu (§ 8),
e) postupů při odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 a 10),
f) podmínek týkajících se vymezení příznivých fyzikálních, biologických a chemických vlastností půdy (§ 3 odst. 1).

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582