Zákon o platebním styku

§ (1-36)

§ 32 Opatření k nápravě a sankce
(1) Zjistí-li Česká národní banka nedostatky v provozování systému, může podle povahy zjištěného nedostatku a jeho závažnosti
a) požadovat, aby provozovatel systému ve stanovené lhůtě zjednal nápravu,
b) pozastavit výkon činností vyplývajících z licence na dobu, dokud provozovatel systému nezjedná nápravu,
c) nařídit provozovateli systému zajištění mimořádného auditu systému nebo jeho účastníků, a to na náklady provozovatele systému,
d) nařídit provozovateli systému vyloučení některých účastníků ze systému,
e) uložit provozovateli systému pokutu až do výše 100 000 000 Kč,
f) odejmout provozovateli systému licenci.
(2) Nedostatkem v provozování systému se rozumí
a) porušení podmínek stanovených v licenci či neplnění podmínek, za nichž byla udělena licence,
b) porušení tohoto zákona, zvláštních právních předpisů a opatření uložených Českou národní bankou,
c) ohrožení bezpečnosti a stability daného systému,
d) řízení systému osobami, které nemají dostatečnou odbornou způsobilost, zkušenost nebo nejsou důvěryhodné,
e) pokles základního kapitálu pod výši stanovenou v § 30 odst. 2 písm. b).

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582