Zákon o zaměstnanosti

§ (1-151)

§ 61
(1) Právnická osoba je povinna v žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání uvést
a) identifikační údaje právnické osoby,
b) předmět podnikání,
c) formu zprostředkování (§ 14 odst. 1), pro kterou je povolení žádáno,
d) druhy prací, pro které je povolení ke zprostředkování zaměstnání žádáno,
e) územní obvod, ve kterém hodlá zprostředkování zaměstnání provádět,
f) identifikační údaje odpovědného zástupce.
(2) Právnická osoba je povinna k žádosti připojit
a) potvrzení o bezúhonnosti a doklad o odborné způsobilosti odpovědného zástupce,
b) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce,
c) adresu svých pracovišť, která budou zprostředkování provádět.
(3) Fyzická osoba je povinna v žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání uvést
a) identifikační údaje fyzické osoby,
b) místo a předmět podnikání,
c) formu zprostředkování (§ 14 odst. 1), pro kterou je povolení žádáno,
d) druhy prací, pro které je povolení ke zprostředkování zaměstnání žádáno,
e) územní obvod, ve kterém hodlá zprostředkování zaměstnání provádět.
(4) Fyzická osoba je povinna k žádosti připojit
a) potvrzení o bezúhonnosti,
b) doklad o odborné způsobilosti,
c) adresu svých pracovišť, která budou zprostředkování provádět.
(5) Doklady o splnění podmínek uvedených v § 60 odst. 2, 3 a 4 musí být předloženy v ověřeném opise nebo ověřené kopii.40) U cizojazyčných dokladů se předkládá též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
(6) Fyzická osoba, která je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem, pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání prokáže odbornou způsobilost a praxi předložením dokladů osvědčujících předpoklady pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání v členském státě Evropské unie, pokud nesplňuje podmínky odborné způsobilosti a praxe podle § 60 odst. 4.
(7) Právnická nebo fyzická osoba žádající o povolení ke zprostředkování zaměstnání je povinna doložit skutečnosti uvedené v odstavcích 1 až 6 při podání žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání. Případné změny, které nastanou později, je právnická nebo fyzická osoba povinna oznamovat nejpozději do jednoho měsíce ministerstvu.
(8) Podání žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání podléhá správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu.41)

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582