Daňový řád (zákon č. 280/2009 Sb.)

§ (1-266)§ 127

(1) V přihlášce k registraci je daňový subjekt povinen uvést

a) jméno a příjmení nebo název, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování,

b) obecný identifikátor pro vytvoření daňového identifikačního čísla,

c) daňové identifikační číslo přidělené v zahraničí, pokud bylo daňovému subjektu přiděleno,

d) údaje o povolení nebo oprávnění k činnosti, která je zdrojem příjmů, které jsou předmětem daně, nebo jejíž výsledky jsou předmětem daně,

e) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, jakož i u poskytovatelů platebních služeb v zahraničí, pokud jsou užívány v souvislosti s činností, která je zdrojem příjmů, které jsou předmětem daně, nebo jejíž výsledky jsou předmětem daně,

f) daně, ke kterým má být registrován,

g) organizační jednotky, které jsou plátcovou pokladnou.

(2) Právnická osoba uvede kromě údajů podle odstavce 1 též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat podle § 24 odst. 2 a 3.

(3) V přihlášce k registraci musí daňový subjekt též výslovně prohlásit, že jde o jeho první daňovou registraci, nebo uvést, u kterého správce daně a kdy byl registrován, jaké mu bylo přiděleno daňové identifikační číslo, a jméno nebo název, pod kterým byl registrován.

(4) Fyzická osoba s bydlištěm v zahraničí, která nemá přidělen obecný identifikátor, uvede v přihlášce k registraci své datum narození. Právnická osoba se sídlem v zahraničí, která nemá přidělen obecný identifikátor, je povinna si vyžádat identifikační číslo u příslušného orgánu veřejné moci; v tomto případě může správce daně na základě její žádosti lhůtu pro podání přihlášky k registraci prodloužit.

(5) Registrační povinnost lze plnit i podáním na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu učiněným u příslušného živnostenského úřadu, který je bezodkladně doručí příslušnému správci daně; § 72 odst. 3 se použije obdobně. Lhůta pro vyřízení podání počíná běžet jeho doručením příslušnému správci daně.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582