Daňový řád (zákon č. 280/2009 Sb.)

§ (1-266)§ 131

(1) Nesplní-li daňový subjekt svoji registrační povinnost tím, že nepodá registrační přihlášku, vydá správce daně rozhodnutí o registraci z moci úřední; včas podané odvolání má odkladný účinek.

(2) Správce daně na základě oznámení daňového subjektu podle povahy tohoto oznámení provede změny v registrovaných údajích a sepíše o tom úřední záznam nebo rozhodne o změně v registrovaných údajích z moci úřední, anebo registraci zruší; včas podané odvolání proti tomuto rozhodnutí má odkladný účinek.

(3) Dojde-li ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti správce daně, dosavadní příslušný správce daně na základě žádosti daňového subjektu, nebo z moci úřední stanoví rozhodnutím datum, k němuž přechází místní příslušnost na nového správce daně; proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.

(4) Dnem uvedeným v rozhodnutí podle odstavce 3 přechází místní příslušnost na správce daně, který je nově příslušný. S účinností k tomuto dni vydá nově příslušný správce daně daňovému subjektu nové rozhodnutí o registraci, které nahrazuje rozhodnutí o registraci vydané původním správcem daně. Registrace k daním, ke kterým je daňový subjekt registrován, zůstává po této přeregistraci zachována k původnímu dni její účinnosti.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582