Zákon o advokacii (zákon č. 85/1996 Sb.)

§ (1-72)§ 72

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1996.
1a) Zákon ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a o Komoře daňových poradců České republiky.

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.

1b) § 46 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

1c) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

1d) § 89 zákona č. 111/1998 Sb.

1e) § 49 a 50 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 27 obchodního zákoníku.

3) § 2 odst. 3 obchodního zákoníku.

3a) § 78 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku.

4) § 829 a násl. občanského zákoníku.

4a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4b) § 36 písm. b) a c) obchodního zákoníku.

4c) Například § 35 odst. 1 trestního řádu, § 24 a 25 občanského soudního řádu, § 35 soudního řádu správního, § 29 až 31 zákona o Ústavním soudu.

5) Například občanský zákoník a obchodní zákoník.

6) § 61 odst. 2 a 3 obchodního zákoníku.

7) § 86 a 87, § 93 odst. 1, § 106 odst. 2 obchodního zákoníku.

7c) Například § 30 odst. 2 občanského soudního řádu, § 35 odst. 7 soudního řádu správního, § 39 trestního řádu.

8) § 116 občanského zákoníku.

8a) Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

9) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

10) § 167 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

10a) Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10a) Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrné mzdě, ve znění pozdějších předpisů.

10b) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

10c) § 835 odst. 2 občanského zákoníku.

10d) § 86 a 87 a § 93 odst. 1 obchodního zákoníku.

10e) § 68 odst. 6 písm. c) obchodního zákoníku.

10f) § 38i odst. 1 písm. p) obchodního zákoníku.

10g) § 10 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).

11) Zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

11a) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

12) § 35 odst. 1 trestního řádu.
§ 25 odst. 3 občanského soudního řádu.

§ 31 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

12a) § 175e občanského soudního řádu.

13) Nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů.

13a) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

14) § 274 písm. i) občanského soudního řádu.

§ 40 odst. 1 písm. g) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

14a) Směrnice Rady č. 77/249/EHS ze dne 22. března 1997 o usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb advokátů.

14b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998 o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném členském státě než v tom, ve kterém byla získána kvalifikace.

14c) § 83a odst. 1 a 5 zákoníku práce.

15) § 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

15a) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

15b) § 62 soudního řádu správního.

16) § 250l až 250s občanského soudního řádu.

16a) § 247 až 250k občanského soudního řádu.

17) § 8 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.

17a) Například § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 70 odst. 3 obchodního zákoníku, § 9 odst. 3 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 103/2001 Sb., § 50 odst. 3 a 4 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 28 a 29 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

17b) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

19) Zákon č. 455/1991 Sb.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582