V Praze dne 3. srpna 2004

Mgr. Vladislav Kvasnička

Dvorecká 337/40, Podolí

147 00 Praha 4


Krajské státní zastupitelství Středočeského kraje

Husova 11

110 00 Praha 1


Trestní oznámení na Službu cizinecké a pohraniční policie, pracoviště Velké Přílepy


Jsem nucen podat trestní oznámení na pracovníky Zařízení pro zajištění cizinců ve Velkých Přílepech na okrese Praha západ pro záměrné porušování zákona 326/ 99 Sb., pro psychické trýznění zadržených cizinců, pro jejich trýznění hladem a pro jejich bezostyšné okrádání. Situaci v Zařízení pro zajištění cizinců lze směle přirovnat k fašistickým koncentračním táborům, kde podobným způsobem, jako policisté ve Velkých Přílepech, pracovníci SS porušovali základní lidská práva.

Tím, že policisté a jejich nadřízení záměrně odmítají dodržovat jednotlivá ustanovení zákona 326/99 Sb., zajišťující zajištěným cizincům alespoň minimální práva, dochází jednoznačně k psychickému týrání svěřených osob a tedy k trestným činům proti lidskosti. Podle § 136 zákona 326/99 Sb. mají mít cizinci velitelem stanoven pevný organizační řád, aby mohli v souladu s § 144 zákona 326/99 Sb. uspokojovat své kulturní potřeby, objednávat si na svůj náklad noviny, časopisy, nebo podklady pro výuku českého jazyka. Ani po opětovném upozornění velitele BC. npor. Richarda Převrátila a ppor. Petra Nováka, že nedodržují zákon, se nepodařilo tento zákonem stanovený organizační řád stanovit a cizinci se mnohdy museli až sedm hodin doprošovat za mřížemi policistů, aby jim bylo dovoleno sejit k vedoucímu směny a ze svého vlastního mobilního telefonu odeslat zprávu SMS, nebo otevřít svůj vlastní přenosný počítač. Po sedmi hodinách marného čekání a doprošování se, jim bylo sděleno, že už je pozdě a policistům se platný zákon jednoduše dodržovat nechce. Pro cizince, který byl zadržen v ZZC neoprávněně a v rozporu se zákony se jednoznačně jedná o zcela záměrné psychické týrání cizince policisty, kteří si vybíjejí své mindráky na zadržených cizincích. Podotýkám, že zajištěný cizinec má podle § 141 zákona 326/99 Sb. právo na vlastní náklady přijímat a odesílat poštu bez omezení, čímž se samozřejmě rozumí i pošta v elektronické podobě a to v jakoukoliv dobu. V znemožňování uplatňování svých práv a záměrném psychickém týrání osob vynikala vedoucí směny, policistka s osobním číslem 246687. Mimo skutečnost, že policisté zajištěným cizincům vulgárně nadávají a tykají jim, se objevují ještě další formy psychického týrání svěřených osob. Zajištění cizinci jsou umisťování za tak banální přestupky, jako je třeba příprava kávy, na samotky až na čtyři dny. Toto počínání nemá v zákoně 326/99 Sb. vůbec žádnou oporu a jedná se tedy o další způsob počínání policistů proti lidskosti a psychické týrání svěřených osob. Vzhledem k tomu, že ve Velkých Přílepech jsou zajištěny převážně děti ve věku mezi patnácti až osmnácti lety, je počínání policistů vědomě trýznící děti obzvláště zavrženíhodné a odporné.

Podle § 142 odstavec3 může zajištěný cizinec v zařízení přijímat návštěvy, které mu poskytují právní pomoc bez omezení. I toto ustanovení zákona se pokoušejí policisté porušovat, k osobám, které přišly cizinci nezištně poskytnout právní pomoc se policisté chovají hrubě, argumentují s tím, že cizinec má právo přijmout návštěvu jednou za tři týdny a osoby poskytující právní pomoc se pokoušejí vyhodit. Ppor. Petr Novák, jako zástupce vedoucího odboru a jako policista před svědky argumentuje, že bude dodržovat zákony platné v naší zemi pouze za předpokladu, že bude mít dobrou náladu.

Rád bych věděl, podle kterého zákona se bude Policie České republiky řídit zákony pouze v době, kdy má dobrou náladu. Tento výrok je svědectvím o tom, že si policisté dělají v našem státě vlastní zločinecký stát a že Policie České republiky je zločineckou organizací a ani se s tím před bezcennými civilisty netají. Snad si policisté a jejich kápové ve Velkých Přílepech opravdu vzali vzor z nacistických koncentračních táborů a trýzní svěřené cizince i fyzicky. Zajištění cizinci nesmějí zapíjet podávanou stravu během jídla, čaj mají totiž v jiném patře a kdo by si ho donesl do jídelny, zřejmě by ho čekaly čtyři dny samotky. Za jeden z nejzávažnějších zločinů Služby cizinecké a pohraniční policie považuji skutečnost, že převážně nezletilé, tedy ještě děti trýzní hladem. V zařízení podle § 139 zákona 326/99 Sb. má být zajištěným cizincům zajišťována strava podle věku,energetické a biologické potřeby. Zákon se jednoznačně odkazuje na vyhlášku číslo 83/1993 Sb. o stravování v zařízeních sociální péče. Strava by tedy měla odpovídat stravě z českých dětských domovů. Ve skutečnosti podle nejednoho zadrženého člověka mají zadržení neustálý hlad, policisté jim odmítají vydat i suchý chléb na dojedení a jen ti výjimečně lidští jsou jim ochotni tajně donést zbytky z kuchyně. Zajištění jsou většinou nezletilí, jsou ve vývinu a strava bez jakýchkoliv vitamínů, bez energetické a biologické hodnoty může trvale poškodit jejich zdraví. Dospívající jedinci během pobytu ztrácejí pět až deset procent své tělesné hmotnosti, což už pro jejich zdravý vývoj je nebezpečné. V tomto zařízení musí být přítomen policejní lékař, který se tedy rovněž podílí na trestném činu fyzického týrání hlady a měl by být bez prodlení potrestán. Ještě horším trestným činem je, že o hladu bez řádné stravy jsou v zařízení drženy i těhotné ženy. Tímto počínáním velitel, jeho zástupci i samotní policisté ženu nejen fyzicky a psychicky týrají, ale vážně ohrožují zdraví ženy a vývoj plodu, které se tak podle lékařů může trestnou činností policistů narodit postižené. Není mi známo, zdali stravu pro zajištěné rozkrádají sami policisté ve Velkých Přílepech, nebo je zcizována samotným ministerstvem vnitra vedeným ještě Stanislavem Grossem. Ten, jako ministr rozhodně nebyl schopen zvládnout svůj resort a dopustil v něm trestné činy proti lidskosti.

Podezírám však policisty, že si jídlo určené dospívajícím dětem a těhotným matkám rozkrádají domů, protože podle očitých svědků vyhazují z balíčků návštěv do připravených košů návštěvami donesené ovoce a pod roušku tmy si je následně nakládají do vlastních tašek, tedy ho podvyživeným a hladovým cizincům kradou. Žádám však důsledné vyšetření, kterak Služba cizinecké a pohraniční policie okrádá zajištěné cizince o jídlo a pod dohledem zločinného lékaře je trýzní hlady.

Služba cizinecké a pohraniční policie okrádá cizince i o peníze. Zcela nesmyslně slučuje pojem ubytování a zajištění a pokud cizinec má peníze, okrade ho přibližně o dvě stě korun za jeden den pobytu v tomto domě hrůzy. Podle § 149 zákona 326/99 Sb. policie před ukončením zajištění vydá cizinci peníze a jiné věci, které byly převzaty do úschovy, s výjimkou věcí, jejichž držení by bylo v rozporu s právním řádem této republiky. Zákon zní jasně a není v něm žádný odkaz. Proto není možno tento zákon porušovat § 123 zákona 326/99 Sb. o Úhradě nákladů spojených se správním vyhoštěním. Mezi správním vyhoštěním a zajištěním je podstatný rozdíl, také ho řeší jiná část zákona a ta striktně rozlišuje mezi ubytováním a nedobrovolným zajištěním. § 130 zákona 326/99 Sb. hovoří o zařízení, nikoliv o hotelu a proto cely nelze považovat za ubytování podle § 123 tohoto zákona. Navíc velká část zajištěných u nás pobývá podle § 325/99 Sb., žádají u nás o azyl a mají ubytování i stravování hrazeno státem. Trvám na tom aby se vyšetřilo, zdali peníze, o které na podivný cár papíru policisté cizince okrádají, směřují do kapes policistů a jejich velitelů, nebo zdali se v rozporu s platnými zákony obohacuje samo ministerstvo vnitra. Nelze kontrolovat, kdo z cizinců u sebe má finanční hotovost a kdo nikoliv.„Vyúčtování“ není řádným účetním dokladem a nelze tedy prokázat, komu policisté peníze odcizili a komu nikoliv a to u policistů, kteří mají takový morální profil, že dokáží okrádat o jídlo děti a těhotné ženy, logicky zakládá prostor pro páchání dalších trestných činů, kdy okrádají ty nejchudší z chudých o desetitisíce korun.

Žádám o co nejdůkladnější vyšetření tohoto oznámení, protože policie, která se chová hůř, než zločinecká mafie, nemůže nakládat s mladistvými, nemůže je nadále týrat a donekonečna olupovat. Policisté z Velkých Přílep porušují vědomě většinu zákonů a tudíž jsou to pro mne zločinci, měli by být exemplárně potrestáni a nemají v řadách policie co dělat.


Na vědomí: Ministr vnitra ČR

Inspekce ministerstva vnitra ČRMgr. Vladislav Kvasnička