V Praze dne 20. června 2005

Mgr. Vladislav Kvasnička

Dvorecká 337/40, Podolí

147 00 Praha 4


Ministerstvo vnitra ČR

Úsek veřejné správy

Náměstí hrdinů 3

140 00 Praha 4


Zahájení správního řízení.


Dne 3.4. 1986 se v olomoucké sovětské porodnici v Pasteurově ulici, narodil chlape, který dostal Jméno Josef a tenkrát jsem k němu uznal otcovství. Syn Josef Kvasnička byl ve třech létech svého věku zavlečen do Sovětského svazu, kde byl bezdůvodně vězněn v jakémsi protizákonném dětském vězení na území dnešního Běloruska. Nikdy neměl běloruské doklady a byl předurčen, jako člověk bez identity, na obchod s orgány, nebo na záškodnickou a teroristickou činnost. Roku 2004 jsem svého syna objevil v ZZC Velké Přílepy. Po důkladném ubezpečení, že je to opravdu on, jsme začali pátrat po jeho dokumentech a zjistili jsme, že děti narozené v sovětských porodnicích nebyly zapisovány do matrik. Československá socialistická republika tak cílevědomě podporovala sovětské zločiny páchané na dětech. Od chvíle, kdy se Josef znovu objevil na našem území, marně bojuji, aby mu byla jeho identita vrácena.. Josef od samého začátku, kdy v zoufalosti vstupoval ze ZZC Velké Přílepy do azylového procesu, tvrdí, že v jeho zdravotní dokumentaci bylo uvedeno slovo Olomouc. Tuto pravdu však pracovníci ministerstva vnitra a cizinecké policie odmítli zaprotokolovat. I já se setkávám s katastrofální neochotou správních úředníků, kteří se tímto případem odmítají zabývat a stále považují Josefa Kvasničku za Bělorusa Sergeje Bodrova. V Bělorusku podle opakovaného zjištění tamních orgánů nikdo podobný nikdy nežil, ani se tam nenarodil a z toho je zřejmé, že nemá běloruskou státní příslušnost, nýbrž má nárok na občanství české. Žádám, aby správní orgán respektoval § 8 tehdy platného zákona 39/69 Sb. o občanství a § 3 a 4 zákona číslo 40/ 93 Sb. o občanství a uznal, že je Josef Kvasnička českým státním občanem. O skutečnosti, že se narodil v Olomouci, svědčí moje výpověď, výpověď matky, paní Pavlíny Kubištové a prohlášení Josefa Kvasničky. Za skutečnost, že záznamy o porodech uskutečněných v sovětské porodnici v Pasteurově ulici v Olomouci neexistují, nemůžeme my, ani naše dítě. Pokud by správní úřad čestným prohlášením nevěřil, žádám, aby se řídil mezinárodní smlouvou 43/2002 o zamezení bezdomovectví. Konkrétně jejím článkem 2. Josef na naše území přišel, jako nezletilý a v souladu s Mezinárodní úmluvou o právech dítěte je na něho nutno pohlížet, jako na nalezence. Zároveň nebylo prokázáno, že by se narodil jinde. Důrazně žádám, aby Ministerstvo vnitra přestalo porušovat Základní listinu lidských práv a svobod, zejména pak články 5, 6, 10 a 14 a povolilo Josefu Kvasničkovi užívat své vlastní jméno a příjmení, svobodně cestovat, vzdělávat se a užívat svoji vlastní identitu. Zároveň důrazně žádám, aby Josef Kvasnička byl vyveden z režimu Cizinecké a pohraniční policie a byly mu vystaveny řádní doklady. Můj syn žádal v ČR o azyl a žádost mu byla z pochopitelných důvodů zamítnuta. Současně žádám, aby bylo neprodleně zrušeno absurdní rozhodnutí Č.j. SCPP-398/OV X 2004 o správním vyhoštění, nebo žádám, aby mi jako otci, bylo uděleno správní vyhoštění také a zároveň byli vyhoštěni všichni občané této země. Nedbalost a neochota správních orgánů této republiky způsobuje nepředstavitelné utrpení nejen našemu synovi, který bez jakéhokoliv provinění prožil celý svůj život ve věznici bez možnosti vzdělávání a normálního života, ale trpíme i my, jako rodiče.


2.

Náš syn zdárně dokončil první ročník učebního oboru truhlář na Středním odborném učilišti Hluboš, ve svém vzdělávání bude pokračovat a proto žádám, aby jeho situace byla v souladu s platnými zákony a morálkou řešena s maximálním urychlením. Mému synovi končí pobytové vízum žadatele o azyl potřebuje pobývat ve své vlasti na řádné doklady. Nedokáži pochopit stát, který brání vlastním dětem řádně se vzdělávat, normálně žít a podrobuje je po psychické stránce nelidskému zacházení. Zároveň svými byrokratickými obstrukcemi brání syna řádně vychovávat a pečovat o něho.Mgr. Vladislav Kvasnička


přílohy: Plná moc Josefa Kvasničky

Žádost o uplatnění článku 2 úmluvy 43/2002 Sms. (na formuláři přílohy zákona 325/99 Sb.)

Čestné prohlášení Josefa Kvasničky

Souhlasné prohlášení podle zákona 210/98 Sb.