HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ODBOR OBČANSKOSPRÁVNÍCH AGEND


Ministerstvo vnitra

Odbor všeobecné správy

Oddělení st. občanství a matrik

náměstí Hrdinů č. 3

140 21 Praha 4Váš dopis zn.

Č.j.

Vyřizuje / linka

Datum


MHMP 43938/2006

Mgr. Jana Masopustová / 2903

24. 4. 2006

Věc: Žádost o stanovisko k výkladu ustanovení § 5 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, v platném zněníV souvislosti s probíhajícím odvolacím správním řízení ve věci žádosti o vydání osvědčení o státním občanství České republiky Vás žádáme o stanovisko k výkladu ustanovení § 5 zákona č. 40/1993 Sb., v platném znění. Podle cit. ustanovení fyzická osoba nalezená na území České republiky je státním občanem České republiky, pokud se neprokáže, že nabyla narozením státní občanství jiného státu.


Cit. ustanovení blíže nedefinuje pojem osoby nalezené (věková hranice 15-ti let byla z cit. ustanovení vypuštěna zákonem č. 357/2003 Sb.) a při jeho aplikaci tak vyvstává otázka, zda lze za osobu nalezenou považovat i osobu, která na území České republiky ilegálně přicestovala a u níž se nepodařilo prokázat, že je státním občanem jiného státu. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo vyhledat žádnou dostupnou judikaturu nebo odborný komentář vztahující se k cit. ustanovení, žádáme Ministerstvo vnitra o bližší výklad pojmu osoby nalezené na území České republiky.


Děkujeme za spolupráci.
PhDr. Ivana Odarčenková

ředitelka odboru

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha1

Pracoviště: Nám.Franze Kafky 3, 110 01 Praha 1

tel. 236 001 111, fax 236 007 024

e-mail: osa@cityofprague.cz