ley.cz

Typický český zlý sen, kdy se z úspěšného podnikatele s firmou s ročním obratem více než miliarda Kč, stane díky zločinnému spolčení a nefungování odpovědných úřadů a institucí tohoto státu důchodce s exekucí na důchod a na majetek v celkové výši 150 mil. Kč, ještě k tomu perzekuovaný Policií ČR.

účinkující:
ing. Ferdinand Němec - poškozený, dříve velmi úspěšný podnikatel, dnes důchodce s exekucí na majetek i důchod
ing. Jaromír Matějka - ředitel FÚ ve Slaném, zároveň společník KOSTA spol. s.r.o. věnující se hlavně velkoobchodu

JUDr. Pavel Pikola - správce konkurzní podstaty jež dokáže zpeněžit konkurzní podstatu za zlomek její odhadované hodnoty
Seznam osob evidovaných jako spolupracovníci Hlavní správy vojenské kontrarozvědky - www.army.cz
Pikola Pavel - 03.06.1960 - Hr. Králové - Denis - A - 24.06.1980 - 2.dPVOS - p.doc

Český stát - jež v rozporu s tvrzením tzv. Kubiceho zprávy o prorůstání organizovaného zločinu do státní správy, nás utvrzuje v tom, že organizovaný zločin do státní správy již prorostl a úspěšně se mu v něm daří.


Dějství první:
ing. Němec se stává díky vlastní píli úspěšným podnikatelem a majitelem firmy s obratem větším než 1 mld Kč.

Je to příběh pana C, který s podnikáním začal v r. 1991. Nepotřeboval k tomu ani úvěr. Jeho „základním kapitálem“ byly pouze profese ekonoma a zkušenosti z oboru, které získal v době, kdy vedl ještě státní velkoobchod s drobným zbožím.

Jeho úspěch by snesl srovnání s pověstným „americkým snem“, kdy se zcela nemajetný člověk vlastní pílí a houževnatostí dopracoval k velkému jmění. Šlo ale o typicky „český sen“, který si pan C mohl po celé období „reálného socializmu“ opravdu jen nechat zdát a teprve po „sametové revoluci“ se ho mohl pokusit uskutečnit.

První zisk přišel, když s pronajatou Avií nakoupil první drogistické zboží, které pak téměř doslova „na ulici“ prodal. Popisovat jednotlivé další „stupínky růstu“ by asi pro čtenáře nebylo příliš zajímavé a tak se v příběhu posuneme o pár let dále a sice do r. 1997.

To už byl panem C vybudovaný drogistický velkoobchod největším distributorem drogerie v ČR. Roční obrat měl 1,3 miliardy Kč, v pěti skladech zaměstnával cca 350 pracovníků. Pracovat ve firmě bylo zaměstnanci považováno za výhodné a prestižní. Zaměstnanci měli, kromě nadstandardního platu, řadu dalších výhod, jako kupř. příspěvek na dovolenou a „fit program“ pro zlepšení kondice a zdraví, byli zainteresováni na výsledku firmy atp.

Majitel byl přesvědčen, že cesta k úspěchu nevede přes pracovité, ukázněné, ale pasivní pracovníky a tak se snažil uplatňoval takové přístupy a vytvářet v organizaci takové klima, v němž by se žádný zaměstnanec necítil pouhým bezvýznamným „kolečkem v soustrojí“, ale spoluúčastníkem a podílníkem na správném chodu a výsledcích organizace.

Většina lidí takový přístup oceňovala a snažila se k úspěchům firmy přispívat. Pan C a společnost měly dobré renomé i u dodavatelů, kterými byl téměř bez výjimky považován za VIP-klienta (bylo jich cca 450) a díky tomu měl prakticky úplný sortiment zboží v zajímavých cenách, což zase oceňovali odběratelé (byli jich cca 4.000). Také prodej formou samoobsluhy a systém slev odběratele pozitivně motivovaly, takže obraty i zisky firmy rostly a její postavení na českém trhu se zdálo být neotřesitelné.

V r. 1998 se pan C rozhodl ukončit činnost v režimu OSVČ a zastřešit podnikání statutem akciové společnosti. To by umožnilo snazší integraci podnikání s dodavateli, odběrateli, faktické spoluvlastnictví zaměstnanců a další dynamický rozvoj. Celý proces byl načasován na rozhraní let 1998-99. Realizace ale přinesla nečekaný zvrat ve vývoji.

Dějství druhé:
FÚ ve Slaném neuznává první přiznání DPH spol. TEMPO Slaný a.s., což vyúsťuje v obestavení majetku a likvidaci společnosti

Jako aktivní a prakticky neporazitelný protivník „vstoupil do hry“ finanční úřad (není bez zajímavosti, že ředitel FÚ byl podivuhodnou shodou okolností spoluvlastníkem konkurenční společnosti). FÚ hned první daňové přiznání akciové společnosti (za leden 1999) zpochybnil a na místo nároku na odpočet ve výši cca 5 mil. Kč jí stanovil daň „s využitím pomůcek“. A ejhle, co se nestalo! Úředníci FÚ to vyřešili přímo geniálně. Vypočtenou částku prakticky ponechali, jen jí změnili znaménko, takže společnost namísto inkasování měla zaplatit. Co na tom, že zcela ignorovali zákon i logiku situace? V daňovém výměru totiž prohlásili, že společnost žádné zboží nekoupila, že ho ale přesto za několik desítek milionů dokázala prodat. Tím popřeli mj. i již dlouho známý a všeobecně uznávaný „Zákon o zachování hmoty“ o „Zákonu o správě daní“ ani nemluvě.

Panu C připadlo, že něco takového by v právním státu nemělo být možné. Utvrzovali ho v tom i právníci a daňoví poradci s nimiž celou situaci konzultoval a tak se rozhodl bránit proti takovému postupu všemi legálními prostředky. Odvolával se proti postupu FÚ nejprve k Finančnímu ředitelství a pak i Ministerstvu financí – marně. Nikdo se na těchto institucích nad absurdním a nezákonným vyměřením daně finančním úřadem nepozastavil.

Když pochopil, že úředníci celé té „finanční vertikály“ jsou především solidární s chybami svých kolegů a připravení donekonečna tvrdit, že co „státní úředník činí, dobře činí“, obrátil se pan C na soud v naději, že právě tento „garant zákonnosti“ posoudí, nakolik byl postup FÚ se zákonem v souladu a pokud shledá na straně FÚ pochybení, vydá odpovídající rozhodnutí. Bohužel se ale nedočkal a to za ještě kurióznějších a neuvěřitelnějších okolností, než jaké provázely postup FÚ.

Posuďte sami a vezměte v úvahu, že všechny tyto okolnosti vyšly najevo až se značným časovým odstupem, takže v době jejich reálného průběhu o nich pan C nevěděl a nemohl na ně tedy ani reagovat.

Jediným známým faktem byl již uváděný „podivný výměr DPH“ nově založené společnosti. Proti tomu se pan C sice odvolal a zatímco on nemohl nic jiného, než čekat na vyjádření Finančního ředitelství, Ministerstva financí (které si dávaly načas) a později soudu, měl FÚ takříkajíc „zelenou“ pro své další kroky, čehož beze zbytku využil. Prvním velmi rychlým krokem byla blokace majetku společnosti. FÚ uplatnil zástavní právo na nemovitosti společnosti v hodnotě cca 60 milionů Kč a znemožnil jí tak získat již dojednaný úvěr, který měl být vůči bance právě těmito nemovitostmi zajištěn.

Dějství třetí:
JUDr. Pavel Pikola správce konkurzní podstaty za poněkud podivných okolností zpeněžuje konkurzní podstatu za zlomek její odhadované hodnoty

To mělo ovšem neblahý dopad i na pana C. Ten společnosti prodal všechna svá aktiva a předpokládal, že mu je společnost po získání úvěru uhradí, tak aby se on mohl vyrovnat se svými věřiteli. Díky postupu FÚ ale nedostal za celý svůj majetek ani třeba jen symbolickou 1 Kč, takže mu jeho dluhy zůstaly a věřitelé z obavy z dalšího vývoje na něj podali návrh na konkurz, který soud velmi rychle prohlásil a „na scénu přichází“ správce konkurzní podstaty (budeme ho dále titulovat jako pana Konkurzního).

Pan Konkurzní se hned úvodem představil jako bývalý pracovník StB. Informoval pana C, že na něj již podal několik trestních oznámení pro podezření z řady hospodářských trestných činů a ujistil ho, že má díky své minulosti jak u policie, tak u soudů natolik dobré vztahy, že by pro něj nebylo zatěžko, ho nechat třeba i zavřít.

Jakkoliv pan C nemohl pochopit, jak je možné, že 10 let po tzv. „sametové revoluci“ se někdo namísto utajování své někdejší příslušnosti k této „kriminální organizaci“ ke své činnosti v ní naopak „hrdě hlásí“, dal další vývoj panu Konkurznímu plně za pravdu. Pan C sice nebyl odsouzen, stále ale čelí snahám jeho někdejší podnikání nějak „kriminalizovat“, obzvláště potom, kdy začal poukazovat na podvody a nezákonný postup pana Konkurzního.

Ten především pana C zcela izoloval od dění v konkurzu. Odvolal se na zákon a prohlásil se za oprávněného nakládat i s nově založenou akciovou společností, kde byl pan C předsedou představenstva a kde se vzápětí pod „dohledem“ pana Konkurzního začaly dít podivné věci.

Jakýsi pan S. navštívil v Brně notáře, kde se prohlásil za vlastníka 100% akcií společnosti založené panem C a v pozici valné hromady „rozhodl o odvolání stávajících členů statutárních orgánů společnosti a jmenování nových“. S tímto „notářským zápisem“ pak požádal o zápis změn na Městském soudu v Praze. Je pozoruhodné, že ačkoliv pan S ani notáři ani Městskému soudu (kterým k tomu byl vyzván) vlastnictví akcií nedoložil, byl jím podaný návrh zapsán.

Je až s podivem, jak snadno lze v ČR dosáhnout úspěch. Zřejmě stačí zajít za notářem, učinit u něho prohlášení, že jsem stoprocentním vlastníkem třeba pivovaru, velkoskladu, sítě hypermarketů, nebo Karlšteinu (tady by to ale pro pokus o opakování stejného triku již podruhé nemuselo vyjít) a je to. Musíte ale „mít pod palcem“ nějakého „vstřícného“ notáře a pak ještě „spřízněnou duši“ na Obchodním rejstříku. V tom asi bude ten trik.

Skoro se zdá, že pan Konkurzní na nové členy představenstva přímo čekal. Ačkoliv ve stejné době probíhal jím osobně vyvolaný soudní spor o akcie společnosti, jehož součástí byl soudní zákaz manipulace s akciemi a pan Konkurzní tedy věděl, že pan S nemůže akcie vlastnit, buď na to „pozapomněl“, nebo mu to příliš nevadilo (účel holt „světí“ prostředky). Promptně s podvodníky uzavřel dohodu, na jejímž základu mu oni vydali aktiva, která ze společnosti ještě nestačili „vytunelovat“, on jim za to „velkoryse“ odpustil závazek ve výši cca 40 miliónů Kč. Všechno to vypadalo docela věrohodně, až na ten „drobný podvůdek“(nebo snad žertík?) a sice, že za společnost jednali lidé, kteří k tomu nebyli oprávněni.

Díky tomu, že pan C měl panem Konkurzním zakázáno se o svůj majetek zajímat ( a společnost byla jeho majetkem), pan Konkurzní s ním neměl potřebu nic konzultoval a už vůbec ho nepovažoval za potřebné o čemkoliv informovat, proběhli všechny tyto procesy v „absolutním utajení“. Aby se snad náhodou pan C něco nedozvěděl u soudu při projednávání žaloby podané panem C proti postupu FÚ, podvodní zástupci společnosti soud informovali, že na projednání žaloby netrvají, načež ji soud bez jednání odložil.

No a pak už začalo „čarování“ pana Konkurzního. Ačkoliv jím převzatá aktiva on sám ocenil na cca 150 milionů Kč (soupis ještě několikrát rozšířil až někam ke 200 mil. Kč), nějak se mu majetek začal „vytrácet pod rukama“. Jak by ne, když styl jeho zpeněžování vypadal jak vypadal. Pro ilustraci uvádíme alespoň jednu konkrétní „položku“ aktiv a sice areál velkoobchodu. Ten byl znalcem oceněn na 60 mil.Kč. Pan Konkurzní ho do aktiv vzal s podstatně nižší hodnotou a sice jen za 25 mil. Kč. Prodal ho ovšem pouze za 1,5 mil. Kč.

Pan S jako úpadce se sice cítí poškozen a stejně by se mohli cítit poškozeni i jeho bývalí věřitelé. Z pohledu nabyvatele ovšem vypadá situace jinak. Ten si nejspíš řekl : „No nekupte to, za tu cenu“ a určitě byl a je spokojen (jen pro zajímavost - dnes tam mají své sídlo čtyři jiné firmy).

Při takové strategii se ani nelze divit, že výsledek konkurzu uzavřeného v r. 2002 byl opravdu „zvláštní“. Zatímco výtěžek zpeněžení konkurzní podstaty jen taktak stačil na úhradu nákladů konkurzu (věřitelé nedostali uhrazeno ani 0,5 % svých pohledávek), „vynahradil“ panu C to drobné „příkoří“ pan Konkurzní na pasivech. Tam neoprávněně uznal o cca 80 mil Kč více nároků a všechny panu C po uzavření konkurzu zůstaly. Pozoruhodná velkorysost !!!

Dějství čtvrté:
ing. Ferdinand Němec se jako důchodce s exekucí na majetek a důchod, po rozpadu rodiny, stále snaží o zjednání nápravy a potrestání viníků..

Pan C tedy po uzavření konkurzu už sice nemá žádný majetek, dluhy mu v průběhu konkurzu ale vzrostly na nejméně dvojnásobek a tak to vypadá, že budou stačit jako „dědictví po podnikání“ pana C ještě pro několik dalších generací potomků.

Panu C se ale takový stav nelíbí a protože je navíc přesvědčen, že pan Konkurzní se natolik sžil s představou, že na něj, jako bývalého pracovníka StB a později Policie ČR, při jeho dobrých vztazích s policisty a soudy „nikdo nemá“ a že se díky tomu nebude muset za své jednání nikdy zodpovídat, že si s touto představou ani příliš nelámal hlavu s tím, zda zákony respektuje, nebo je obchází, či přehlíží a dopustil se řady trestných činů.

Pan C, tak jak se o nich dozvídá a má pro ně důkazy, podává na pana Konkurzního trestní oznámení policii, obrací se na soudy a podává oznámení a upozornění na kompetentní (?) úřady. Neděje se nic moc. Tak jak je to v krajině zvykem, jeho podněty občas „vyšumí“, jindy „vyhnijou“ atp. Pana C už to nepřekvapuje a nerozlaďuje. Začíná brát věci „s humorem“ a při všem tom „tuzemském nezájmu“ i dále „mapuje“ nepříliš průhledné pozadí svého konkurzu a trpělivě střádá důkazy proti postupu jak pana Konkurzního, tak i úřadů v ČR.

Věří, že je nakonec přece jen někdo bude ochoten vidět. Když ne u našich soudů, tak třeba u toho evropského.

úpadce – Ing. Němec Ferdinand (ferda.nemec@volny.cz)
pan Konkurzní (SKP) - JUDr. Pavel Pikola


(přidáno 14.2.2008)

ŽALOBA NA OCHRANU OSOBNOSTI
žalobce: JUDr. Pavel Pikola
žalovaný: Ing. Ferdinand Němec

JPG 1 , JPG 2 , JPG 3 , JPG 4 , JPG 5 ,


Podobné kauzy:

Vyjádření státem zlikvidované družstevní záložny Pria jako stěžovatelky pro jednání před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku: pdf 156 kb

Česká samosprávná svépomocná spořitelní a úvěrová družstva vlastníků a politická strana Pravý Blok žalují český stát, že v protiústavním spojení s nadnárodními a NADSTÁTNÍMI bankami zlikvidoval české samosprávné svépomocné družstevní spoření a úvěrování: cibulka.net


Odkazy:

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS PORTAL Document Collections

Podklady

11.1.1999 - K.B. a.s. - SOUHLAS VĚŘITELE s privativní intercesí
png 1 , png 2 , png 3

25.1.1999 - PŘIZNÁNÍ k dani z přidané hodnoty za 12/1998 ing. Němec
png 1 , png 2

25.2.1999 - PŘIZNÁNÍ k dani z přidané hodnoty - TEMPO Slaný a.s.
png 1 , png 2

26.2.1999 - VÝZVA k odstranění pochybností o údajích v daňovém přiznání
png 1

9.3.1999 - K.B. a.s. - výzva k zaplacení
png 1

29.3.1999 - PLATEBNÍ VÝMĚR na daň z přidané hodnoty za leden 1999
png 1

20.4.1999 - Ing. Němec - DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ k dani z přidané hodnoty
png 1 , png 2

5.5.1999 - ROZHODNUTÍ o vymezení rozsahu uplatnění zástavního práva. / zaj.příkaz na dosud nest. daň
png 1

25.6.1999 - Ing. Němec - PŘIZNÁNÍ k dani z přidané hodnoty
png 1 , png 2

10.8.1999 - SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY
png 1, png 2, png 3, png 4, png 5

27.9.1999 - SOUPIS KONKURZNÍ PODSTATY
png 1, png 2, png 3, png 4, png 5, png 6, png 7, png 8

15.10.1999 - PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
png 1

21.10.1999 - PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
png 1

27.10.1999 - Věc: Sdělení - návrh na přerušení řízení
png 1

11.11.1999 - Žaloba proti rozhodnutí FÚ ve Slaném
png 1, png 2, png 3, png 4, png 5, png 6, png 7, png 8

15.11.1999 - JUDr. Pikola: Znovu opakuji, že nevlastním žádné akcie
png 1

22.11.1999 - notářský zápis - GSM s.r.o. odvolává členy dozorčí rady
png 1, png 2

10.4.2000 - Věc: Předávací protokol
png 1 , png 2

7.6.2000 - Soud schvaluje smír uzavřený mezi účastníky
png 1 , png 2

7.12.2000 - Usnesení ve věci žalobkyně Ing. Ivany Němcové proti žalovanému JUDr. Pavlu Pikolovi
png 1

22.2.2001 - Komerční banka: oznámení o postoupení pohledávky spol. Konpo s.r.o.
png 1

31.5.2001 - POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - USNESENÍ
png 1, png 2, png 3, png 4, png 5, png 6, png 7, png 8, png 9, png 10, png 11, png 12, png 13, png 14, png 15, png 16, png 17, png 18, png 19, png 20, png 21, png 22, png 23, png 24, png 25, png 26, png 27, png 28, png 29, png 30, png 31, png 32, png 33, png 34, png 35, png 36, png 37, png 38

12.6.2001 - KONEČNÁ ZPRÁVA O KONKURZNÍ ŘÍZENÍ KE DNI 31.5.2001
png 1, png 2, png 3, png 4

3.1.2002 - Žaloba na FÚ Slaný SE ZAMÍTÁ
png 1, png 2, png 3, png 4, png 5, png 6

9.1.2002 - Vám sděluji, že výše uvedený úpadce nesplinil § 17 ZKV.
png 1

4.2.2002 - Usnesení o rozvrhu zpeněženého majetku z podstaty
png 1, png 2, png 3, png 4, png 5, png 6

19.2.2003 - ROZSUDEK o návrhu matky na zvýšení výživného
png 2

4.2.2003 - vyjádření k úloze spol. EZOP Conzult
html 1

24.2.2003 - Oznámení PODEZŘENÍ Z TRESTNÉHO ČINU zneužití pravomoci veřejného činitele
html 1

30.3.2003 - TRESTNÍ OZNÁMENÍ na JUDr. Pavla Pikolu
html 1

10.4.2003 - Rozšíření trestního oznámení
html 1

22.4.2003 - Věc: stížnost na postup Ing. Petra Vittvara
png 1

5.5.2003 - ČVS:KVSC-2048/2000
html 1

18.6.2003 - MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR
png 1 , png 2

30.6.2003 - dopis ministru financí Ing. Bohuslavu Sobotkovi
html 1

17.7.2003 - Doplnění oznámení podezření z trestného činu
html 1

18.11.2003 - Žaloba proti nesprávnému stanovení daně Finančním úřadem ve Slaném a o náhradu škody, která žalobci v souladu se zákonem 82/1998 Sb. tímto postupem vznikla.
html 1

5.1.2004 - Žaloba proti postupu Policie České republiky
html 1

17.3.2004 - Výkon rozhodnutí srážkou z důchodu
png 1

14.4.2004 - notářský zápis - Osvědčení o prohlášení a osvědčení o stavu věci
png 1, png 2

5.5.2004 - ČTS : ORKD-362/OHK-2003
html 1

14.5.2004 - USNESENÍ Okresního soudu v Kladně
png 1, png 2

21.5.2004 - oznámení podezření z trestného činu
html 1

24.5.2004 - Odvolání proti usnesení Okresního soudu v Kladně
png 1, png 2

6.6.2004 - JUDr. Jaroslav Dolejší - Vrchní státní zastupitelství Praha
html 1

12.7.2004 - Stížnost na postup JUDr. Milady Mašinové
png 1, png 2

16.8.2004 - oznámení podezření z trestného činu
html 1

30.8.2004 - Věc : U S N E S E N Í č.j. Ro 403/99 – 40.
html 1

19.9.2004 - oznámení podezření z trestného činu
html 1

11.10.2004 - Konpo s.r.o.: návrh nařízení exekuce na Ing. F. Němce
png 1 , png 2 , png 3

11.10.2004 - oznámení podezření z trestného činu
html 1

11.10.2004 - Ministerstvo financí, Vážený pane ministře,
html 1

25.10.2004 - Nejvyšší soud ČR - DOVOLÁNÍ
html 1

25.10.2004 - Žaloba proti nesprávnému rozhodnutí Okresního soudu v Kladně
png 1 , png 2

1.11.2004 - Ro 403/99-43
html 1

4.11.2004 - okresní soud v Kladně rozhodl o exekuci na majetek ing. F. Němce
png 1

11.11.2004 - Dopis zaslán na adresy :
html 1

6.12.2004 - ing. Němec: Vážená paní soudkyně, obracím se na Vás, jako na osobu, která prohlásila konkurz na mé podnikání
html 1

20.12.2004 - Žaloba na vydání věci.
html 1

16.1.2005 - Vaši odpověď považuji za pouhou výmluvu a proto se na Vás obracím znova.
html 1

16.02.2005 - Rozsudek v právní věci žalobce: Chemosvit a.s.
png 1, png 2, png 3, png 4

24.04.2005 - Oznámení o podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného nakládání se svěřenými prostředky na JUDr. Pikolu
png 1, png 2

24.5.2005 - ing. Nemec: Věc : reakce na dopis z 18.5.2005.
html 1

5.6.2005 - Žaloba proti postupu FÚ Slaný při vymáhání nedoložené daňové povinnosti a postupu dalších státních institucí a to Policie České republiky
html 1

18.8.2005 - Oznámení nezákonného postupu FÚ Slaný a ředitele FÚ Slaný, Ing. Jaromíra Matějky
html 1

20.9.2005 - JUDr. Pikola: Vážený pane ing. do současné doby nechápu, jak jste byl poškozen, kdo Vás poškodil a čím..
png 1

22.9.2005 - Věc : Trestní oznámení na JUDr. Pavel Pikola
html 1

8.10.2005 - Upozornění na nezákonné praktiky SKP - JUDr. Pavla Pikoly
html 1

10.10.2005 - Žaloba proti nesprávnému postupu Okresního soudu v Kladně a o náhradu škody
html 1

20.10.2005 - Sdělení - Zjištění
png 1

20.10.2005 - Vyrozumění
jpg 1 , jpg 2

2.11.2005 - Nařizuje se exekuce
png 1, png 2

9.11.2005 - Trestní oznámení podané na JUDr. Pavla Pikolu - vyrozumění o postoupení věci podle příslušnosti
jpg 1

16.11.2005 - e-mail JUDr. Renátě Vesecké
png 1, png 2

21.11.2005 - Věc: Znalecký posudek ve věci obv. Ing. Ferdinanda Němce
jpg 1 , jpg 2 , jpg 3 , jpg 4 , jpg 5 , jpg 6 , jpg 7 , jpg 8 , jpg 9 , jpg 10 , jpg 11 , jpg 12 , jpg 13 , jpg 14 , jpg 15 , jpg 16 , jpg 17

27.11.2005 - Státní podpora zlodějů a podvodníků
png 1, png 2

28.11.2005 - POKRAČOVÁNÍ V PROTOKOLU O VÝSLECHU OBVINĚNÉHO Ing. Němce
jpg 1 , jpg 2 , jpg 3

2.12.2005 - ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY
png 1 , png 2 , png 3 , png 4

5.12.2005 - Trestní oznámení podané na JUDr. Pavla Pikolu - vyrozumění o postoupení věci podle příslušnosti
jpg 1

7.12.2005 - ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA - žádost o dodání listiných důkazů ke stížnosti na JUDr. Pikolu
png 1

8.12.2005 - Věc: Skartační návrh - povolení
png 1

14.12.2005 - Vyrozumění o postoupení podání
jpg 1

19.12.2005 - podání z 31.10.2005 - vyrozumění o postoupení věci
jpg 1

1.1.2006 - ČSSZ - OZNÁMENÍ o zvýšení důchodu
png 1

1.1.2006 - Seznam písemností uložených v soukromém archivu Újezd č. p. 2
png 1

3.1.2006 - Tempo Slaný a.s. - požadavek na vrácení účetnictví
jpg 1

16.1.2006 - Tempo Slaný a.s. - požadavek na zajištění účetnictví
jpg 1

12.2.2006 - Městský soud v Praze, Vážený pane předsedo,
html 1

2.3.2006 - MINISTERSTVO FINANCÍ, Ústřední finanční a daňové ředitelství - odpověď
png 1

3.3.2006 - MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE
png 1, png 2

12.3.2006 - Č.j.: 05/111 449/2005-431.
html 1

14.3.2006 - Věc: Žádost o poskytnutí kopie dokladů o skartačním řízení
png 1

14.3.2006 - ředitel kanceláře ministra vnitra - reaguji na Vaše opakované podání
jpg 1

20.3.2006 - Trestní oznámení podané na JUDr. Pavla Pikolu - vyrozumění o postoupení věci podle příslušnosti
jpg 1

22.3.2006 - Kdy budou řešeny problémy způsobené současným zněním zákona o soudech a soudcích
html 1

24.3.2006 - Vyrozumění o postoupení materiálů
jpg 1

27.3.2006 - Služba kriminálni policie a vyšetřování Prahy 1 - Věc: postoupení oznámení
jpg 1

28.3.2006 - dopis Vrchnímu státnímu zastupitelství Praha
html 1

5.4.2006 - obžaloba Ing. Ferdinanda Němce
png 1, png 2, png 3, png 4, png 5, png 6, png 7, png 8, png 9, png 10, png 11, png 12, png 13, png 14

11.4.2006 - POLICIE ČR - POLICEJNÍ PREZIDIUM odbor vnitřní kontroly - Podání směřující na nedostatky při prověřování oznámení - sdělení
jpg 1

18.4.2006 - POLICIE ČR - Útvar odhalování nelegálních výnosů a daňové kriminality - Vyrozumění o postoupení materiálů
jpg 1

18.4.2006 - POLICIE ČR - Útvar odhalování korupce a finanční kriminality - Stížnost proti postupu stát. orgánů a institucí - vyrozumění
jpg 1

25.4.2006 - Stižnost směřující na nedostatky při prověřování oznámení - vyrozumění
jpg 1

12.5.2006 - Odvolání proti usnesení OS Kladno
html 1

26.5.2006 - Věc: Trestní oznámení na Ing. Matějku
jpg 1

31.5.2006 - se odkládá věc podezření ze spáchání tr. činu porušování povinnosti při správě cizího majetku které se měl dopustit JUDr. Pavel Pikola
jpg 1 , jpg 2 , jpg 3 , jpg 4 , jpg 5 , jpg 6 , jpg 7 , jpg 8

8.6.2006 - Písemnost byla postoupena dle věcné příslušnosti
jpg 1

22.6.2006 - Věc: Dotaz k uožení písemností v komerční spisovně a skartačnímu řízení
png 1

29.6.2006 - USNESENÍ: Okresní soud v Kladně vyslovuje svoji místní nepříslušnost.
png 1, png 2

10.7.2006 - Věc: uložení podaných trestních oznámení na JUDr. Pavla Pikolu
png 1 , jpg 1 , jpg 2 , jpg 3 , jpg 4 , jpg 5 , jpg 6 , jpg 7 , jpg 8

28.7.2006 - podezř. JUDr. Pavel PIKOLA - vyrozumění o postoupení Vašeho tr. oznámení
jpg 1

17.8.2006 - VÝZVA k podání vysvětlení
png 1

18.8.2006 - Elektronické podání na správce konkurzní podstaty - vyrozumění o postoupení
jpg 1

21.8.2006 - Kostka s.r.o. - výpis z OR
png 1, png 2, png 3

23.8.2006 - Odpověď na dotaz
png 1

29.8.2006 - VÝZVA k podání vysvětlení. Za účelem podání vysvětlení k trestnímu oznámení pro tr. čin - pomluvy. oznamovatel JUDr. Pikola
jpg 1

1.9.2006 - ÚŘEDNÍ ZÁZNAM o podaném vysvětlení
png 1, png 2

8.9.2006 - VÝZVA k podání vysvětlení. Za účelem pokročování podání vysvětlení k trestnímu oznámení pro tr. čin - pomluvy. oznamovatel JUDr. Pikola
jpg 1

12.9.2006 - Okresní soud v Kladně rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 12. září 2006 v trestní věci obžl. Ing. Ferdinanda Němce
png 1, png 2 png 3 png 4 png 5

17.9.2006 - Žaloba proti pomluvám a nepravdivým tvrzením ze strany JUDr. Pavla Pikoly
html 1

18.9.2006 - ČESKÁ SRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
png 1

19.9.2006 - POKRAČOVÁNÍ ÚŘEDNÍHO ZÁZNAMU o podaném vysvětlení
jpg 1 , jpg 2 , jpg 3

29.9.2006 - Usnesení soudu prvního stupně se zrušuje
png 1, png 2

18.10.2006 - ve vaší žádosti ohledně zjištění kde se nachází E.V. nelze vyhovět
png 1

18.10.2006 - Žaloba proti nečinnosti ze strany FÚ Slaný ve věci zpracování a odevzdání mimořádné účetní uzávěrky
html 1

24.10.2006 - Reakce na dopis sp. z 6-24
png 1, png 2

3.11.2006 - odkládám věc podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizích práv
jpg 1 , jpg 2

14.11.2006 - Vyrozumění oznamovatele
jpg 1

17.11.2006 - Žaloba na určení právního stavu.
html 1

28.11.2006 - PLATEBNÍ VÝMĚR za daňové penále
png 1, png 2

28.11.2006 - Podnět na JUDr. Pavla PIKOLU, správce konkurzní podstaty - vyrozumnění
jpg 1 , jpg 2

30.11.2006 - USNESENÍ: odkládám věc podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizích práv kterého se měl dopustit JUDr. Pavel Pikola
png 1 png 2

30.11.2006 - NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY - Dovolání se odmítá
png 1

5.12.2006 - předvolání ve věci Konpo s.r.o.
png 1

5.12.2006 - Usnesení pro nařízení exekuce
png 1, png 2

6.12.2006 - Odvolání proti usnesení Okresního soudu v Kladně
html 1

10.12.2006 - Žaloba na určení právního stavu.
html 1

21.12.2006 - SEZNAM KONKURZŮ JUDr.Pavla Pikoly k 21.12.2006.
html 1

27.12.2006 - Krajský soud v Praze rozhodl v neveřejném zasedání o stížnosti státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství
png 1 , png 2 , png 3 , png 4

27.12.2006 - Podání směřující na nedostatky při ověřování oznámení - sdělení
jpg 1

2.1.2007 - Žaloba proti porušování občanských práv a diskriminaci občanů ČR
html 1

4.1.2007 - Odvolání proti rozsudku ze dne 15.11.2006 ve věcií 14 C 213/2005
html 1
Doplnění odvolání žalobce proti rozsudku Okresního soudu v Kladně ze dne 15.11.2006, č.j. 14 C 213/2005 - 148
html 1

4.1.2007 - Krajský soud v Praze rozhodl takto: žaloba proti Česká republika - FŮ ve Slaném o náhradu škody se zamítá
png 1 , png 2

5.1.2007 - žaloba na uložení povinnosti Ministerstvu spravedlnosti ČR zaplatit Ing. Němcovi částku 1.000.000 Kč se zamítá
png 1 , png 2 , png 3
- podání nazvané žalobou proti žalované České republice neobsahuje náležitosti řádné žaloby png 1

7.1.2007 - Odvolání proti rozhodnutí OS Kladno 20 Nc 4510/2006-13
html 1

7.1.2007 - Lidská práva pro občany a soudce ?
html 1

8.1.2007 -Odvolání proti usnesení Okresního soudu Kladno č.j.:20 Nc 4510/2006-13.
html 1

9.1.2007 - Okresní soud v Kladně rozhodl ve věci žaloby proti porušování občanských práv a diskriminaci občanů ze strany Ústavního soudu ČR
png 1 , png 2

9.1.2007 - ÚŘEDNÍ ZÁZNAM o podaném vysvětlení
jpg 1 , jpg 2

11.1.2007 - Sdělení o postoupení podání
jpg 1

12.1.2007 - KONPO – připomínky k soudnímu jednání ve věci : 12 Nc 5506/2004 konaném u OS v Kladně dne 10.1.2007.
html 1

15.1.2007 - dopis předsedovi vlády ČR Ing. Miroslavu Topolánkovi - html 1
- dopis ministru financí Miroslavu Kalouskovi - html 1
- dopis ministru spravedlnosti JUDr. Jiřímu Pospíšilovi - html 1
- dopis ministru vnitra MUDr. Mgr. Ivanu Langrovi - html 1

18.1.2007 - Soudní spor o náhradu škody proti EZOP Consulting, spol. s.r.o. - oznámení o ústním jednání
png 1

18.1.2007 - Fw: 14 C 213/2005
html 1

19.1.2007 - Odvolání proti usnesení OS Kladno
html 1

21.1.2007 - e-mail JUDr. Josefu Holubovi ve věci jednání u KS v Brně.
html 1

22.1.2007 - Soud vyzývá žalobce aby sdělil, zda podává námitku podjatosti proti JUDr. Evženii Vodové
png 1

22.1.2007 - MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR, Odbor dohledu a stížností. Již v předchozí korespondenci s naším úřadem Vám bylo vysvětleno, že ministr spravedlnosti nemůže intervenovat ve smyslu urychlení konkrétního řízení...
png 1

23.1.2007 - POLICIE ČR, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality: Podnět na JUDr. Pavla PIKOLU. Vás vyrozumívám, že podnět byl postoupen na Policii ČR.
png 1

24.1.2007 - Komu: Komerční banka a.s. Věc: Žádost o vyhledání a zaslání dokladů.
html 1

25.1.2007 - FÚ ve Slaném: VÝZVA k zaplacení nedoplatku
png 1

26.1.2007 - OS Kl. - Vyjádření k 3 T 56-2006.
html 1

28.1.2007 - Ing. Němec: Vyjádření k usnesení 19C 78/2006-63
html 1
Svou žalobu ze 2.1.2007 přikládám, tak aby si ji každý příjemce mohl přečíst a sám si udělat názor, zda je opravdu tak nesrozumitelná, jak uvádíte
html 1

3.2.2007 - Ponechání Bohumila Fialy ve „stavu mrtvých“ požaduje také konkurzní správce Víta potraviny Pavel Pikola, který prohlášení Fialy za mrtvého před lety sám navrhl.
www.denik.cz

4.2.2007 - že šly "Potraviny Vít" do konkurzu, který proběhl "pod taktovkou" JUDr. Pavla Pikoly a snažil jsem se pana Fialu oslovit. Dlužil mi totiž pár milionů
html 1

5.2.2007 - uvádím své důvody, pro které se domnívám, že soudkyně JUDr. Evženie Vodová při projednávání výše uvedené záležitosti není nestranná, ale podjatá
html 1

6.2.2007 - Poděkování redakci Hradeckého deníku
html 1

6.2.2007 - MINISTERSTVO VNITRA ředitelka kabinetu: Pan ministr vám však nemůže být při řešení Vašeho problému nijak nápomocen
png 1

7.2.2007 -komu: FÚ ve Slaném - Reakce na výzvu k zaplacení daňového nedoplatku
html 1

7.2.2007 - Hrubý Pavel Re: Reakce na dopis.
html 1

8.2.2007 - komu: ÚOOZ SKPV PČR.
Již několik let se snažím upozorňovat Policii ČR na činnost JUDr. Pavla Pikoly, který se v pozici správce konkurzních podstat namísto zákonem předepsaného postupu dopouští rozsáhlé trestné činnosti.

html 1

12.2.2007 - komu: OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ - Vysvětlení ve věci 1 ZN 802/2007
html 1

12.2.2007 - PŘEDVOLÁNÍ SVĚDKA - trestní řízení ve věci podezření ze spáchání trestného činu pomluvy - TV NOVA
png 1

12.2.2007 - Trestní oznámení pro podezření ze zneužívání pravomocí veřejného činitele (§ 158 tr.z.), porušování povinností při správě cizího majetku ( § 255 tr.z) a poškozování věřitelů ( § 256 tr. zák.) JUDr. Pavlem Pikolou, Ve Skalkách 2, Praha 6.
html 1

15.2.2007 - ÚOOZ - oznámení o podezření z trestné činnosti soudců a správce konkurzní podstaty bylo postoupeno Policii ČR, Úřadu pro odhalování korupce a finanční kriminality
png 1

18.2.2007 - Dotaz na předsedkyni Okresního soudu v Kladně.
html 1

18.2.2007 - Dotaz na předvolání svědka.
html 1

20.2.2007 - komu: Ing. Jitka Pavlonová - ředitelka kabinetu ministra vnitra.
html 1

20.2.2007 - komu: KB, a.s. kontrolní oddělení - Částka 3,806.602,67 v konkurzu za mnou sp. zn 38K 19/99 (z titulu směnky pro společnost ANDR ČR, spol. s r.o.) je přihlášena dvakrát
html 1

20.2.2007 - zamítám stížnost poškozeného Ing. Němce proti usnesení policejního orgánu Policie ČR
png 1 , png 2

21.2.2007 -Server Novinky.cz informuje o vyšetřování kauzy vytunelování Potraviny Vít. V této kauze jako správce konkurzní podstaty figuruje JUDr. Pavel Pikola.

21.2.2007 - Odvolání proti usnesení 23 C 254/2006-26.
html 1

25.2.2007 - obracel jsem se na ÚOOZ PČR, protože jsem hluboce přesvědčen, že tak rozsáhlou trestnou činnost, jaké se dopustil JUDr. Pavel Pikola nemohl páchat jako jedinec bez podpory pracovníků orgánů činných v trestním řízení a v justici
html 1

26.2.2007 -Obsahem a smyslem mého oznámení bylo sdělení, že mi JUDr. Pavel Pikola od r. 2002 nezákonně zadržuje mou podnikatelskou evidenci.
html 1

27.2.2007 -Věc : spisová značka 13 Nc 5840/98 ( 13 Nc 34201/2004, 54 Nc 10105/2005).
html 1

27.2.2007 - POLICIE ČR Útvar odhalování korupce a finanční kriminality - Podnět na JUDr. Pavla PIKOLU - vyrozumění
png 1

27.2.2007 - Trestní oznámení na JUDr. Pavla Pikolu - vyrozumění o postoupení věci podle příslušnosti
jpg 1

1.3.2007 - Mgr. Jan Vodička. Vážený pane, reaguji na Váš dopis a k případu chci podat následující vysvětlení
html 1

1.3.2007 - Vyrozumění o postoupení oznámení
jpg 1

5.3.2007 - Komu: Ministerstvo spravedlnosti ČR. Věc : Odvolání proti rozhodnutí.
html 1

5.3.2007 - Subject: Žijeme v právním státě, nebo v právním chlévě?
html 1

7.3.2007 -Subject: Fw: Podklady. - Orgánům činným v trestním řízení.
html 1

9.3.2007 - Subject: Žaloba proti JUDr. Tůmové.
html 1

20.3.2007 - podání ve věci trestného činu "podvodu" předáno Okresnímu ředitelství Policie ČR.
jpg 1

12.3.2007 - Subject: Opakovaná výzva k odstranění vad podání
html 1

14.3.2007 - Spisová značka : 39 Cd 78/2007.
html 1

16.3.2007 - Subject: Vyjádření ve věci 20C 22/2007.
html 1

16.3.2007 - JUDr. Pavel Pikola - Odvolání do usnesení 18 C 194/2006
png 1

20.3.2007 - PŘEDVOLÁNÍ SVĚDKA ve věci pomluvy - TV Nova
jpg 1

23.3.2007 - Dotaz ve věci předvolání a na elektronickou adresu - ČTS: ORII-7346/OHK1-2006
html 1

29.3.2007 - Subject: Vyjádření ve věci 18 C 194/2006.
html 1

30.3.2007 - Subject: Reakce na dopis. Spisová značka : 9 Nc 7743/2004.
html 1

30.3.2007 - Další z konkurzů JUDr. Pikoly
- Exekutorka poslechla soud a teď jí hrozí vězení - idnes.cz
- Datum: 30.3.2007 - Poslechla soud a může za to jít do vězení Policie tvrdí, že neměla rozhodnutí soudu respektovat. - iprima.cz

3.4.2007 - Dopis panu Hrubému ve věci neoprávněného zadržování evidence SKP - JUDr. Pavlem Pikolou, sp. zn. 9 Nc 7743/2004.
html 1

8.4.2007 - Subject: Převzetí archiválií.
html 1

10.4.2007 - Subject: Usnesení 16 C 175/2006-47 - vyjádření navrhovatele.
html 1

10.4.2007 - Subject: Výzva k řešení nezákonností souvisejících s konkurzy a působením "konkurzní mafie" v ČR.
html 1

10.4.2007 - Subject: Re: Žádost o prodloužení lhůty.
html 1

12.4.2007 - věc podezření ze spáchání trestného činu se odkládá
jpg 1 , jpg 2 , jpg 3 , jpg 4

14.4.2007 - Subject: Fw: Informace před jednáním o vrácení evidence.
html 1

17.4.2007 - Žaloba pro porušování občanských práv a proti diskriminaci občanů ze strany institucí ČR přijímáním a uplatňováním diskriminačních zákonů a na nápravu škod způsobených těmito zákony.
html 1

20.4.2007 - Věc: Zaslání pořízených kopií ze spisu FÚ Slaný
png 1 , png 2 , png 3

29.4.2007 - Další z exekucí, které vůči mně mohly být uplatněny a to díky tomu, že do konkurzu přihlášené závazky v rozporu se skutečným stavem
html 1

30.4.2007 - komu: Mgr. Ivan Langer - ministr vnitra.
html 1 , html 2 , html 3

30.4.2007 - Spisová značka : 19 C 218/2006.
html 1


- SEZNAM NEOPRÁVNĚNĚ UZNANÝCH ZÁVAZKŮ
html 1

- Nejvyšší soud ČR - DOVOLÁNÍ
html 1

- Vyjádření ve věci ČTS: PJM – 553/OHK-25-2003
html 1


Policie ČR - nezařazeno
jpg 100 , jpg 101 , jpg 102 , jpg 103 , jpg 104 , jpg 105 , jpg 106 , jpg 107 , jpg 108 , jpg 109 , jpg 110 , jpg 111 , jpg 112 , jpg 113 , jpg 114 , jpg 115 , jpg 116 , jpg 117 , jpg 118 , jpg 119 , jpg 120 , jpg 121 , jpg 122 , jpg 123 , jpg 124 , jpg 125 , jpg 126 , jpg 127 , jpg 128 , jpg 129 , jpg 130 , jpg 131 , jpg 132 , jpg 133 , jpg 134 , jpg 135 , jpg 136 , jpg 137 , jpg 138 , jpg 139 , jpg 140 , jpg 141 , jpg 142 , jpg 143 , jpg 144 , jpg 145 , jpg 146 , jpg 147 , jpg 148 , jpg 149 , jpg 150 , jpg 151 , jpg 152 , jpg 153 , jpg 154 , jpg 155 , jpg 156 , jpg 157 , jpg 158 , jpg 158 , jpg 160 , jpg 161 , jpg 162 , jpg 163 , jpg 164 , jpg 165 , jpg 166 , jpg 167 , jpg 168 , jpg 169 , jpg 170 , jpg 171 , jpg 172 , jpg 173 , jpg 174 , jpg 175 , jpg 176 , jpg 177 , jpg 178 , jpg 179 , jpg 180 , jpg 181 , jpg 182 , jpg 183 , jpg 184 , jpg 185 , jpg 186 , jpg 187 , jpg 188 , jpg 189 , jpg 190 , jpg 191 , jpg 192 , jpg 193 , jpg 194 , jpg 195 , jpg 196 , jpg 197 , jpg 198 , jpg 199 , jpg 200 , jpg 201 , jpg 202 , jpg 203 , jpg 204 , jpg 205 , jpg 206 , jpg 207 , jpg 208 , jpg 209 , jpg 210 , jpg 211 , jpg 212 , jpg 213 , jpg 214 , jpg 215 , jpg 216 , jpg 217 , jpg 218 , jpg 219 , jpg 220 , jpg 221 , jpg 222 , jpg 223 , jpg 224 , jpg 225 , jpg 226


Státní zastupitelství - nezařazeno
html 1 , html 2 , html 3 , html 4 , html 5 , jpg 1 , jpg 2 , jpg 3 , jpg 4 , jpg 5 , jpg 6 , jpg 7 , jpg 8 , jpg 9 , jpg 10 , jpg 11 , jpg 12 , jpg 13 , jpg 14 , jpg 15 , jpg 16 , jpg 17 , jpg 18 , jpg 19 , jpg 20 , jpg 21 , jpg 22 , jpg 23 , jpg 24 , jpg 25 , jpg 26 , jpg 27 , jpg 28 , jpg 29 , jpg 30 , jpg 31 , jpg 32 , jpg 33 , jpg 34 , jpg 35 , jpg 36 , jpg 37 , jpg 38 , jpg 39 , jpg 40 , jpg 41 , jpg 42 , jpg 43 , jpg 44 , jpg 45 , jpg 46 , jpg 47 , jpg 48 , jpg 49 , jpg 50 , jpg 51 , jpg 52 , jpg 53 , jpg 54 , jpg 55 , jpg 56 , jpg 57 , jpg 58 , jpg 59 , jpg 60 , jpg 61 , jpg 62 , jpg 63 , jpg 64 , jpg 65 , jpg 66 , jpg 67 , jpg 68 , jpg 69 , jpg 70 , jpg 71 , jpg 72 , jpg 73 , jpg 74 , jpg 75 , jpg 76 , jpg 77 , jpg 78 , jpg 79 , jpg 80 , jpg 81 , jpg 82 , jpg 83 , jpg 84 , jpg 85 , jpg 86 , jpg 87 , jpg 88 , jpg 89 , jpg 90 , jpg 91 , jpg 92 , jpg 93 , jpg 94 , jpg 95 , jpg 96 , jpg 97 , jpg 98 , jpg 99 , jpg 100 , jpg 101 , jpg 102 , jpg 103 , jpg 104 , jpg 105 , jpg 106 , jpg 107 , jpg 108 , jpg 109 , jpg 110 , jpg 111 , jpg 112 , jpg 113 , jpg 114 , jpg 115 , jpg 116 , jpg 117 , jpg 118 , jpg 119 , jpg 120 , jpg 121 , jpg 122 , jpg 123 , jpg 124 , jpg 125 , jpg 126 , jpg 127 , jpg 128 , jpg 129 , jpg 130 , jpg 131 , jpg 132 , jpg 133 , jpg 134 , jpg 135 , jpg 136 , jpg 137 , jpg 138 , jpg 139 , jpg 140 , jpg 141 , jpg 142 , jpg 143 , jpg 144 , jpg 145 , jpg 146 , jpg 147 , jpg 148 , jpg 149 , jpg 150 , jpg 151 , jpg 152 , jpg 153 , jpg 154 , jpg 155 , jpg 156 , jpg 157 , jpg 158 , jpg 158 , jpg 160 , jpg 161 , jpg 162 , jpg 163 , jpg 164 , jpg 165 , jpg 166 , jpg 167 , jpg 168 , jpg 169 , jpg 170 , jpg 171 , jpg 172 , jpg 173 , jpg 174 , jpg 175 , jpg 176 , jpg 177 , jpg 178 , jpg 179 , jpg 180 , jpg 181 , jpg 182 , jpg 183 , jpg 184 , jpg 185 , jpg 186 , jpg 187 , jpg 188 , jpg 189 , jpg 190 , jpg 191 , jpg 192 , jpg 193 , jpg 194 , jpg 195 , jpg 196 , jpg 197 , jpg 198 , jpg 199 , jpg 200 , jpg 201 , jpg 202 , jpg 203 , jpg 204 , jpg 205 , jpg 206 , jpg 207 , jpg 208 , jpg 209 , jpg 210 , jpg 211 , jpg 212 , jpg 213 , jpg 214 , jpg 215 , jpg 216 , jpg 217 , jpg 218 , jpg 219 , jpg 220 , jpg 221 , jpg 222 , jpg 223 , jpg 224 , jpg 225 , jpg 226 , jpg 227


Finanční úřad - nezařazeno
jpg 1 , jpg 2 , jpg 3 , jpg 4 , jpg 5 , jpg 6 , jpg 7 , jpg 8 , jpg 9 , jpg 10 , jpg 11 , jpg 12 , jpg 13 , jpg 14 , jpg 15 , jpg 16 , jpg 17 , jpg 18 , jpg 19 , jpg 20 , jpg 21 , jpg 22 , jpg 23 , jpg 24 , jpg 25 , jpg 26 , jpg 27 , jpg 28 , jpg 29 , jpg 30 , jpg 31 , jpg 32 , jpg 33 , jpg 34 , jpg 35 , jpg 36 , jpg 37 , jpg 38 , jpg 39 , jpg 40 , jpg 41 , jpg 42 , jpg 43 , jpg 44 , jpg 45 , jpg 46 , jpg 47 , jpg 48 , jpg 49 , jpg 50 , jpg 51 , jpg 52 , jpg 53 , jpg 54 , jpg 55 , jpg 56 , jpg 57 , jpg 58 , jpg 59 , jpg 60 , jpg 61 , jpg 62 , jpg 63 , jpg 64 , jpg 65 , jpg 66 , jpg 67 , jpg 68 , jpg 69 , jpg 70 , jpg 71 , jpg 72 , jpg 73 , jpg 74 , jpg 75 , jpg 76 , jpg 77 , jpg 78 , jpg 79 , jpg 80 , jpg 81 , jpg 82 , jpg 83 , jpg 84 , jpg 85 , jpg 86 , jpg 87 , jpg 88 , jpg 89 , jpg 90 , jpg 91 , jpg 92 , jpg 93 , jpg 94 , jpg 95 , jpg 96 , jpg 97 , jpg 98 , jpg 99 , jpg 100 , jpg 101 , jpg 102 , jpg 103 , jpg 104 , jpg 105 , jpg 106 , jpg 107 , jpg 108 , jpg 109 , jpg 110 , jpg 111 , jpg 112 , jpg 113 , jpg 114 , jpg 115 , jpg 116 , jpg 117 , jpg 118 , jpg 119 , jpg 120 , jpg 121 , jpg 122 , jpg 123 , jpg 124 , jpg 125 , jpg 126 , jpg 127 , jpg 128 , jpg 129 , jpg 130 , jpg 131 , jpg 132 , jpg 133 , jpg 134 , jpg 135 , jpg 136 , jpg 137 , jpg 138 , jpg 139 , jpg 140 , jpg 141 , jpg 142 , jpg 143 , jpg 144 , jpg 145 , jpg 146 , jpg 147 , jpg 148 , jpg 149 , jpg 150 , jpg 151 , jpg 152 , jpg 153 , jpg 154 , jpg 155 , jpg 156 , jpg 157 , jpg 158 , jpg 158 , jpg 160 , jpg 161 , jpg 162 , jpg 163 , jpg 164 , jpg 165 , jpg 166 , jpg 167 , jpg 168 , jpg 169 , jpg 170 , jpg 171 , jpg 172 , jpg 173 , jpg 174 , jpg 175 , jpg 176 , jpg 177 , jpg 178 , jpg 179 , jpg 180 , jpg 181 , jpg 182 , jpg 183 , jpg 184 , jpg 185 , jpg 186 , jpg 187 , jpg 188 , jpg 189 , jpg 190 , jpg 191 , jpg 192 , jpg 193 , jpg 194 , jpg 195 , jpg 196 , jpg 197 , jpg 198 , jpg 199 , jpg 200 , jpg 201 , jpg 202 , jpg 203 , jpg 204 , jpg 205 , jpg 206 , jpg 207 , jpg 208 , jpg 209 , jpg 210 , jpg 211 , jpg 212 , jpg 213 , jpg 214 , jpg 215 , jpg 216 , jpg 217 , jpg 218 , jpg 219 , jpg 220 , jpg 221 , jpg 222 , jpg 223 , jpg 224 , jpg 225 , jpg 226 , jpg 227 , jpg 228 , jpg 229 , jpg 230 , jpg 231 , jpg 232 , jpg 233 , jpg 234 , jpg 235 , jpg 236 , jpg 237 , jpg 238 , jpg 239 , jpg 240 , jpg 241 , jpg 242 , jpg 243 , jpg 244 , jpg 245 , jpg 246 , jpg 247 , jpg 248 , jpg 249 , jpg 250 , jpg 251 , jpg 252 , jpg 253 , jpg 254 , jpg 255 , jpg 256 , jpg 257 , jpg 258 , jpg 259 , jpg 260 , jpg 261 , jpg 262 , jpg 263 , jpg 264 , jpg 265 , jpg 266 , jpg 267 , jpg 268 , jpg 269 , jpg 270 , jpg 271 , jpg 272 , jpg 273 , jpg 274 , jpg 275 , jpg 276 , jpg 277 , jpg 278 , jpg 279 , jpg 280 , jpg 281 , jpg 282 , jpg 283 , jpg 284 , jpg 285 , jpg 286 , jpg 287 , jpg 288 , jpg 289 , jpg 290 , jpg 291 , jpg 292 , jpg 293 , jpg 294 , jpg 295 , jpg 296 , jpg 297 , jpg 298 , jpg 299 , jpg 300 , jpg 301 , jpg 302 , jpg 303 , jpg 304 , jpg 305 , jpg 306 , jpg 307 , jpg 308 , jpg 309 , jpg 310 , jpg 311 , jpg 312 , jpg 313 , jpg 314 , jpg 315 , jpg 316 , jpg 317 , jpg 318 , jpg 319 , jpg 320 , jpg 321 , jpg 322 , jpg 323 , jpg 324 , jpg 325 , jpg 326 , jpg 327 , jpg 328 , jpg 329 , jpg 330 , jpg 331 , jpg 332 , jpg 333