Krajský soud v Praze
Nám. Kinských 5
Praha 5     Odvolání proti usnesení Okresního soudu v Kladně 12 C 237/2006-15.


  Dne 17.11. 2006 jsem podal žalobu o určení právního stavu ve věci mé podnikatelské evidence,
 kterou mi JUDr. Pavel Pikola po ukončení konkurzu na mé podnikání a můj majetek nevrátil (kopii přikládám).

   Žalobu jsem podal jako laik, protože po ukončeném konkurzu a vzhledem k exekuci na můj důchod 
(jako jediný příjem) nemám prostředky na to, abych si platil nákladné právnické služby a podal jsem 
ji podle svého nejlepšího vědomí a v rámci svých schopností s cílem, aby bylo soudu zřejmé o jaký 
problém v podání v podstatě jde.
   Protože jsem podání inicioval já – uvedl jsem se jako žalobce a JUDr. Pavla Pikolu, který mi 
po ukončení konkurzu nevrátil podnikatelskou evidenci jsem označil jako žalovaného.
   Předpokládal jsem ale, že soud z mého podání pozná, že jeho smyslem je získat jasnou a jednoznačnou
 odpověď na obecný problém, kterým je soudní rozhodnutí, zda po ukončení konkurzu na OSVČ má mít 
podnikatelskou evidenci včetně evidence o průběhu konkurzu úpadce a musí mu proto být konkurzním 
správcem vrácena, nebo zda se evidence stala ze zákona vlastnictvím správce konkurzní podstaty.
   JUDr. Pavel Pikola tedy, podle mého názoru, není fakticky žalovaným. Pokud soud rozhodne,
 že se po ukončení konkurzu na osobu samostatně činnou stává vlastníkem její evidence konkurzní 
správce, budu nepochybně žalovaným naopak já, protože JUDr. Pikola mě na základě takového rozhodnutí 
nepochybně obviní, že jsem od něho svou a po rozhodnutí soudu již jeho evidenci vymáhal neoprávněně.
   Důvody, pro které Okresní soud v Kladně rozhodl postoupit mé podání nemají tedy reálný základ a 
já žádám odvolací soud, aby usnesení 12 C 237/2006-15 v plném rozsahu zrušil.
   Současně znova upozorňuji soud, že mám (Listina základních práv a svobod, čl. 37, odst. (2)) 
od samého začátku jednání se soudem právo na právní ochranu. Pokud mi soud právníka ex offo nepřiznal, 
poškozuje mě tím a fakticky mně brání domáhat se účinně svých Ústavou zaručených občanských práv.
   Právník by nepochybně dokázal dát mému podání takovou podobu, aby ho soudy neodkládaly pro 
formální chyby a aby odpovídala skutkové podstatě, o které by měl soud na základě mého podání ze
 17.11.2006 jednat.


 S pozdravem                     Ing. Ferdinand Němec, Vítězná 1568, Slaný.

Přílohy : dle seznamu.
Odesláno 6.12.2006, elektronicky podepsáno.