Okresní soud v Kladně
Nám. E. Beneše 1997
272 55  Kladno   


Žalobce   : Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568, 274 01 Slaný.

Žalovaný  : JUDr. Pavel Pikola, Ve Skalách 2, Praha 6.
 


                Žaloba na určení právního stavu.    Usnesením Krajského soudu v Praze sp. zn. 38K 19/99 byl na mé podnikání v režimu OSVČ a na můj 
majetek prohlášen konkurz. Konkurzním správcem byl ustaven JUDr. Pavel Pikola, kterému jsem předal 
svou úplnou podnikatelskou evidenci, tak aby mohl na jejím podkladě zabezpečit řádný a zákonný průběh 
konkurzu.
   Ze Zákona o konkurzu a vyrovnání byl JUDr. Pavel Pikola povinen dál vést namísto mne předepsanou
 evidenci, mj. také jednoznačně a věrohodně evidovat průběh jím zajišťovaného konkurzu, všechny výnosy,
 náklady i další okolnosti s konkurzem spojené. Konkurz byl ukončen usnesením soudu 38K 19/99-525 
(kopie přiložena), kterým byl JUDr. Pavel Pikola zbaven funkce SKP. Jeho povinnosti, ale i právo 
disponovat s mou evidencí ukončením konkurzu skončilo a JUDr. Pikola byl povinen mi evidenci vrátit.
   Protože tak neučinil, vyzval jsem ho k tomu a když mou výzvu nerespektoval, obrátil jsem se nejprve
 na Policii ČR, které jsem oznámil nezákonné jednání JUDr. Pavla Pikoly a žádal ji o zajištění evidence 
( s upozorněním, že jde o důležitý důkazní materiál). Policie ČR mým žádostem ale nevyhověla a tak jsem 
se obrátil na Okresní soud v Kladně se žalobou na vrácení evidence. Přestože žaloba byla podána už 20.12.2004,
 soud se do současné doby žalobou nijak nezabýval, pokusil se jí pouze bez jakéhokoliv projednání odložit.
   Nebudu-li předpokládat, že jde ze strany Policie ČR a soudu o záměrnou snahu krýt nezákonné jednání 
JUDr. Pavla Pikoly (což ale nelze vyloučit), pak se musím domnívat, že tyto instituce předpokládají, 
že se má podnikatelská evidence stala majetkem JUDr. Pavla Pikoly a na základě toho považují mé podměty
 za neopodstatněné.
   Žádám proto, aby soud rozhodl, zda je evidence o mém podnikání v režimu OSVČ mým majetkem, nebo se 
stala majetkem JUDr. Pavla Pikoly.
   Protože jde o záležitost výkladu zákona, nepokouším se všechna svá tvrzení doložit. Přikládám pouze 
kopii usnesení o ukončení konkurzu, ostatní doklady nejsou k posouzení podstaty problému nutné.
  S ohledem na skutečnost, že celá záležitost se táhne již velmi dlouho, takže začíná hrozit riziko,
 že pokud se JUDr. Pavel Pikola dopustil trestného jednání, bude možnost jeho stíhání, vzhledem k 
liknavost Policie a soudu nakonec promlčena, žádám soud, aby projednal toto podání urychleně. Současně 
žádám soud, aby mě osvobodil od soudních poplatků a přidělil mi v zájmu kvalifikované obhajoby mých práv 
právní zastoupení ex offo. Můj právní zástupce jistě bude schopen odstranit všechny formální závady této žaloby. 
  Žádám dále, aby mi nebyli přidělováni jako obhájci : JUDr. Josef Holub, JUDr. Jansová, JUDr. Burleová, 
JUDr. Jiráková a JUDr. Tomáš Richtr. V takovém případu by došlo z některé strany k odmítnutí zastupování
 a řízení by se zbytečně protahovalo.
  Přikládám potvrzení o své osobní situaci včetně příloh a podání elektronicky podepisuji.

   Ve Slaném 17.11.2006    
	        					Ing. Němec Ferdinand
		        				Vítězná 1568,  274 01 Slaný  
   Přílohy : dle seznamu.