Okresní soud v Kladně
Nám. E. Beneše 1997
272 55  Kladno   


Žalobce   : Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568, 274 01 Slaný.

Žalovaný  : 1/ JUDr. Pavel Pikola, Ve Skalách 2, Praha 6.
           2/ Krajský soud v Praze.
           3/ Policie ČR. 
 


                Žaloba na určení právního stavu.    Usnesením Krajského soudu v Praze sp. zn. 38K 19/99 byl na mé podnikání v režimu OSVČ 
a na můj majetek prohlášen konkurz. Konkurzním správcem byl ustaven JUDr. Pavel Pikola, který 
do konkurzní podstaty zařadil aktiva v rozsahu cca 150-200 mil. Kč (podle jeho vlastního ocenění). 
Soupis aktiv přikládám a jen informativně uvádím, že byl několika dalšími dodatky rozšířen o cca 50 mil. Kč.
   Všechna tato aktiva ale zpeněžil JUDr. Pavel Pikola za cca 6,5 mil. Kč (kopii zprávy přikládám).
   Pokud bych byl tato aktiva zpeněžoval já, nepochybně bych za ně získal částku blízkou jejich 
reálné hodnotě a dokázal bych všechny své podnikatelské závazky vyrovnat. JUDr. Pavel Pikola je ale 
zpeněžil tak špatně, že z výtěžku zaplatil pouze 0,5% mých závazků (prakticky nic) a tak mi, podle 
současného znění Zákona o konkurzu a vyrovnání ve prospěch vyrovnání sice zabavil veškerý majetek, 
nevyrovnal ale prakticky nic z mých závazků , které bych měl nyní dál hradit já.
   Podle mého názoru měl a musel v okamžiku převzetí mých aktiv JUDr. Pavel Pikola také převzít 
zodpovědnost za jejich zpeněžení a protože je zpeněžil špatně, měl by nést důsledky své činnosti on,
 nikoliv já. 
   Spoluzodpovědnost za zpeněžení by měl nést také Krajský soud v Praze, který JUDr. Pavla Pikolu
 ustavil do funkce SKP a který měl ze zákona dohlížet na řádný výkon jeho pověření, který se však ani
 náznakem nepozastavil nad propastným rozdílem mezi hodnotou aktiv na vstupu a na výstupu konkurzu 
(JUDr. Naděžda Křivánková) a navíc v průběhu konkurzu připustil i zjevná porušení zákona.
   Také Policie ČR a orgány činné v trestním řízení se v nejmenším nepozastavily nad tímto rozdílem
 a i přes má výslovná upozornění na některé konkrétní, zákonu odporující kroky JUDr. Pavla Pikoly si 
zjevně nepřipustily možnost zahájit v případu JUDr. Pavla Pikoly solidní vyšetření jeho činnosti 
(tento SKP neměl svěřený pouze konkurz na můj majetek, ale řadu dalších konkurzů, kde si počínal 
obdobně jako v konkurzu 38K 19/99 – viz. www.volny.cz/ferda.nemec/ ).
   V důsledku všech těchto okolností se obracím na soud a žádám, aby rozhodl, že zařazením aktiv
 v hodnotě cca 150-200 mil. Kč převzal JUDr. Pikola také zodpovědnost za jejich řádné zpeněžení, 
že tuto povinnost jejich zpeněžením za cca 6,5 mil. Kč nesplnil a že se tím dopustil řady trestných
 činů (mj. porušení § 255, a § 256 – Porušování povinností při správě cizího majetku a poškozování věřitelů)
 a to nezávisle na tom, podaří-li se prokázat, zda šlo o jednání úmyslné, či pouze nedbalostní.
   Dále žádám soud, aby rozhodl, že za výsledky činnosti JUDr. Pavla Pikoly nemohu nést odpovědnost já,
 protože jsem na ní neměl žádný vliv a že proto také nejsem povinen neuhrazené zůstatky svých bývalých 
závazků vyrovnávat.
   Upozorňuji soud, že jde o záležitost výkladu zákona, který by měl platit pro celou ČR stejně a že 
proto považuji za nevhodné, aby se Okresní soud v Kladně pokoušel stavět do pozice soudu „místně nepříslušného“
 a přenášel rozhodování na jiný soud.
  S ohledem na skutečnost, že celá záležitost se táhne již velmi dlouho, takže začíná hrozit riziko,
 že pokud se JUDr. Pavel Pikola dopustil trestného jednání, bude možnost jeho stíhání, vzhledem k liknavost
 Policie a soudu nakonec promlčena, žádám soud, aby projednal toto podání urychleně. Současně žádám soud,
 aby mě osvobodil od soudních poplatků a přidělil mi v zájmu kvalifikované obhajoby mých práv právní 
zastoupení ex offo. Můj právní zástupce jistě bude schopen odstranit všechny formální závady této žaloby. 
  Žádám dále, aby mi nebyli přidělováni jako obhájci : JUDr. Josef Holub, JUDr. Jansová, JUDr. Burleová,
 JUDr. Jiráková a JUDr. Tomáš Richtr. V takovém případu by došlo z některé strany k odmítnutí zastupování 
a řízení by se zbytečně protahovalo.
  Přikládám potvrzení o své osobní situaci včetně příloh a podání elektronicky podepisuji.

   Ve Slaném 10.12.2006    
	        					Ing. Němec Ferdinand
		        				Vítězná 1568,  274 01 Slaný  
   Přílohy : dle seznamu.