Vážení,
 
  obracím se orgány činné v trestním řízení a na zástupce státu a zákonodárné instituce s 
následujícím problémem. K 17.9.1999 byl na mne a můj majetek (o ten zřejmě šlo především) prohlášen
 konkurz.
   Hned při prvním jednání jsem byl ustaveným konkurzním správcem - JUDr. Pavlem Pikolou, 
Ve Skalách 2, Praha 6 "upozorněn", že on má, jako bývalý pracovník StB tak dobré kontakty s 
policií a se soudy, že cokoliv si bude přát, je schopen u těchto institucí dosáhnout.
  Dále jsem se od něho dozvěděl, že již zajistil soustředění všech žalob proti mně ze strany 
mých věřitelů do jednoho vyšetřovacího místa a že se sám k žalobám přidal. Také jsem jím byl 
ubezpečen, že v případě jakýchkoliv problémů či potíží z mé strany na mne bude uvalena vazba, 
abych nemohl průběh řízení ovlivňovat.
  Na takovou možnost mě opakovaně "upozorňoval" i policista, k němuž jsem chodil podávat 
vysvětlení. Chci každého ujistit, že jsem se za těchto okolností ani v nejmenším nepokusil nějak
 "vytvářet problémy" a všechny své "úpadcovské povinnosti" jsem plnil.
   Po několika výsleších ale vyšetřující policista trestní oznámení odložil, aniž by nalezl 
důvod pro mé obvinění (kopii usnesení přikládám). Navzdory tomu jsem ale i po odložení ze 
31.5.2001 byl obviněn a do dnešního dne je proti mně stále vedeno trestní stíhání.
Přiložené usnesení ČVS: KVSC - 2048/2000 obsahuje řadu nepřesností a nepravd, které nechci 
jednotlivě napadat, či vyvracet.
   Upozornit chci pouze na jednu a sice tvrzení, že jsem byl 24.11.1999 odvolán z funkce 
předsedy představenstva. Nic takového se nestalo a ani stát nemohlo, protože to vylučují jednak 
stanovy společnosti a dále fakt, že společnost EZOP Conzult s.r.o., která je zmiňována v usnesení 
jako nabyvatel akcií TEMPA Slaný,a.s., měla ve svém držení pouze 50% akcií, dalších 50% vlastnila
 moje žena, která je ani neprodala, ani se s nimi žádné valné hromady společnosti nezúčastnila.
   JUDr. Pavel Pikola pouze zneužil situace, kdy mne pod pohrůžkou zajišťovací vazby zakázal 
jakékoliv jednání za akciovou společnost a pak se domluvil s podvodníky, kteří se vydávali za 
držitele 100% akcií společnosti a její oprávněné zástupce, aniž bych já o těchto jednáních věděl. 
JUDr. Pikola ale věděl že EZOP Conzult s.r.o. má pouze 50% akcií TEMPA Slaný s.r.o., protože jsem 
mu mj. předal i příslušnou kupní smlouvu z 10.9.1999, o které se usnesení zmiňuje (vyšetřující 
policista ji měl od něho a ne ode mne) a navíc probíhalo ve stejné době u Krajského soudu v Praze 
řízení o vyloučení 50% akcií mé ženy z konkurzní podstaty.
   Je ale nesporné, že v době odložení prvotního trestního oznámení proti mně byly všechny okolnosti 
mého podnikání již prověřené a bylo zcela vyloučeno, abych je mohl nějak zpětně ovlivnit, protož jsem 
již dva roky byl zcela mimo dění a veškerou evidenci o mém podnikání měl ve svém držení JUDr. Pikola. 
Nebyl proto žádný objektivní důvod k tomu mě i nadále policejně vyšetřovat a to až do současné doby.
  Jsem přesvědčen, že jediným důvodem dalšího prodlužování mého policejního vyšetřování až do 
současnosti byl zájem JUDr. Pikoly trvale mě zastrašovat hrozbou možných trestních postihů. V té 
době jsem se už totiž vzpamatoval z "šoku", kterým pro mne  
prohlášení konkurzu bylo a začal jsem objevovat jednotlivé nezákonnosti JUDr. Pavla Pikoly a 
upozorňovat na ně policii.
  Dnes jsem se seznámil se zněním Trestního zákona ( domnívám se ale, že to není moje občanská 
povinnost, že tím "supluji" činnost orgánů trestního řízení) a ke své hrůze jsem zjistil, že na 
základě oznámení, která jsem již proti JUDr. Pikolovi podal a vzhledem k jejich neuvěřitelně liknavému 
prověřování, by mohl být on osobně, nebo orgány činné v trestním řízení, případně soudce,
který jeho činnost ve funkci SKP dozoroval, obviněni z následujících trestných činů : §158(Zneužívání 
pravomocí veřejného činitele), §159 (Maření úkolů veřejného činitele z nedbalosti), §163 (Zločinné spolčení),
 §166 (Nadržování trestné činnosti), §167 (Nepřekážení trestné činnosti), §168 (Neoznámení trestné činnosti), 
§174 (Křivé obvinění), §175 (Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek), §206 (Pomluva), §209 
(Poškozování cizích práv), §235 (Vydírání), §237 (Útisk), §248 (Zpronevěra), §250 (Podvod), §251 (
Podílnictví na podvodu), §255 (Porušování povinností při správě cizího majetku) a §256 
(Poškozování věřitele uznáním neexistujících závazků).
  Přes tento úctyhodný výčet trestných činů, jejichž skutková podstata byla v souvislosti s 
konkurzem na mé podnikání a můj majetek správcem a dalšími veřejnými činiteli naplněna, nebyl 
dosud ani tento člověk, ani nikdo jiný z ničeho obviněn. Značně to kontrastuje s tím, že já naopak
 jsem již několik let a navzdory tomu, že policií ani nebylo, ani nemůže být prokázáno žádné mé 
nezákonné jednání, stíhán a stále je mi nasazován "punc pochybného živlu".
   Nedokážu posoudit, do jaké míry vděčí JUDr. Pikola za až neuvěřitelnou toleranci ze strany 
orgánů činných v trestním řízení oné v úvodu zmiňované skutečnosti a sice, že byl pracovníkem StB 
a do jaké míry si jejich loajalitu kupuje uplácením z prostředků, které podvody, machinacemi a 
nezákonnostmi získává z konkurzů.
  Ani jedno, ani druhé ale nemůže být důvodem, aby měl tento člověk oprávnění beztrestně páchat 
trestnou činnost a soustavně bylo každé jeho provinění proti zákonu přehlíženo a každé obvinění 
proti němu odkládáno či jinak tolerováno.
  Opakovaně vyzývám polici ČR, aby zabezpečila mou podnikatelskou evidenci včetně evidence o průběhu
 konkurzu, kterou byl povinen JUDr. Pikola jako SKP ze zákona vést. Jde o důležitý důkazní materiál 
proti JUDr. Pavlovi Pikolovi a je zde nesporně značné riziko, že jmenovaný evidenci zlikviduje. 
Jde o evidenci mých aktivit v režimu OSVČ (IČO 144 64 845) a jedná se o několik tun dokladů.
  Určitě bude také na místě, podívat se, kdo všechno tomuto člověkovi v jeho nezákonných 
aktivitách pomáhá a spolupracuje s ním.
 
 
          S pozdravem                       Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568, Slaný.