Krajské státní zastupitelství Praha  
Husova 11
Praha 1

  Vážení,
   
   jako pokračování tohoto podání Vám zasílám znění oznámení, které jsem souběžně učinil na 
Policii ČR. Nevím, je-li přípustné, abych stejné oznámení paralelně podal i u Krajského státního
 zastupitelství a tak posouzení ponechám na Vás. 
  Vezmete-li toto podání jako stížnost na dosavadní postup policie, pak prosím, aby byl vyřízením
 stížnosti pověřen někdo jiný, než JUDr. Jaroslav Jakl. Tento pracovník Krajského státního zastupitelství
 reaguje na mé stížnosti pravidelně a přestože v řadě případů šlo o nepřehlédnutelné pochybení vyšetřujícího
 policisty, JUDr. Jakl hodnotil postup policie vždy jako správný a bezchybný.
   Nepoznám, zda o tom byl JUDr. Jakl bytostně přesvědčen, nebo jeho stanovisko bylo povrchní až formální,
 jako důvod nelze ani vyloučit přesvědčení, že občan-stěžovatel nesmí mít nikdy pravdu, eventuelně důvody jiné.
 Nemyslím si také, že má prosba může mít nějaké významné dopady, budu ale potěšen, když uvidím, že na 
krajském zastupitelství pracují i jiní lidé.

          S úctou          
																    Kpt. Ing. Voráček
policejní rada
Policie ČR
156 00 Praha 5 – Zbraslav


         O z n á m e n í   p o d e z ř e n í   z   t r e s t n é h o   č i n u.


   Vážený pane vyšetřovateli,

   ačkoliv uplynulo již několik měsíců od mého oznámení podezření z trestného činu křivého obviňování,
 zanedbání povinností správce konkurzní podstaty a dalších činů, které já jako laik ani neumím pojmenovat,
 které jsem ale ve svém oznámení podrobně popsal, nedočkal jsem se z Vaší strany té nejmenší odezvy. 
V současné době přitom probíhá několik soudních sporů, v kterých je jako důkazní materiál nutno použít 
doklady z mé podnikatelské evidence, tyto doklady jsou ale nedosažitelné.
   Ujišťuji Vás, že nemám nejmenší chuť se nechat jakkoliv perzekuovat za někoho jiného a už vůbec ne 
za JUDr. Pikolu. Žádám Vás proto opětovně o důsledné a nestranné vyšetření průběhu předávání evidence o mé 
podnikatelské činnosti a zcela konkrétní vyjádření kdy a jakým způsobem jsem mařil činnost JUDr. Pikoly ve 
funkci správce konkurzní podstaty.
    Současně chci opětovaně obvinit JUDr. Pikolu ze spáchání trestného činu poškozování mých věřitelů a 
mne, kterého se dopustil špatným zpeněžením mých podnikatelských aktiv a dalšími chybnými kroky.
   Hned úvodem chci konstatovat, že všechna fakta, která budu na podporu svého obvinění uvádět jsou už ve 
Vámi vedeném spisu ČVS : KVSC – 2048/2000 obsažena a proto se na ně budu pouze odvolávat, aniž bych se je
 snažil opětovně prokazovat. 
   Ze spisu je zřejmé, že nikdy nikdo neměl 100% akcií společnosti TEMPO Slaný a.s.. Přesto kdosi jako 
100%ní akcionář vystupoval a v působnosti valné hromady provedl změny ve složení statutárních orgánů společnosti. 
Ačkoliv tyto změny byly zapsány na obchodním rejstříku až někdy v r. 2003, jednal JUDr. Pikola již v dubnu 
2000 s těmito nelegitimními a nelegálními zástupci TEMPA Slaný a.s. a uzavřel s nimi dohodu o vydání části 
mého bývalého majetku, který se tak stal součástí konkurzní podstaty a jehož zpeněžením (spolu s dalšími aktivy)
 získal JUDr. Pikola částku cca 3,5 mil. Kč. Přitom ale za prodej mých pohledávek a akcií společnosti 
TEMPO Slaný a.s. mi měla být nabyvatelem (Ezop Consult s.r.o.) podle uzavřených smluv (všechny jsou ve spisu) 
zaplaceno cca 37,5 mil. Kč.
  Postupem JUDr. Pikoly, když namísto aby trval na uhrazení smluvně podložených 37,5 mil. Kč zvolil řešení, 
jehož výsledkem byla pouhá část jím získaných 3,5 mil. Kč byli tedy mí bývalí věřitelé poškozeni o cca 34 mil.
 Kč a o stejnou částku jsem byl poškozen já, protože mi konkurzem neuhrazené závazky zůstaly a řada věřitelů je
 na mně vymáhá.
   Na všechny tyto okolnosti jsem se Vás již pokoušel upozornit, právě tak jako na zjevné podvody s akciemi 
a „podivné pochybení“ Obchodního rejstříku při zápisu nelegálních orgánů. Přestože má dosavadní snaha zůstala 
téměř bezvýsledná, věřím, že je pouze otázkou času a zřejmě i opakovaného upozorňování, než se Vy, nebo někdo 
jiný, bude ochoten zamyslet nad situací a hledat racionelní odpověď na otázku, kam se poděly desítky milionů 
 hodnoty aktiv v časovém úseku od jejich převzetí konkurzním správcem ke zpeněžení.
   Považuji za korektní Vás informovat, že kopii tohoto oznámení rozšířenou o několik vysvětlujících vět 
zasílám také na Krajské státní zastupitelství.   Přeji Vám pevné zdraví a mnoho úspěchů ve Vaší práci u policie
Slaný  16.8.2004

	

        							Ing. Němec Ferdinand
								Vítězná 1568Na vědomí : JUDr. Jiří Beneš
	     Krajské státní zastupitelství Praha.