Kpt. Ing. Voráček
policejní rada
Policie ČR
156 00 Praha 5 – Zbraslav         O z n á m e n í   p o d e z ř e n í   z   t r e s t n é h o   č i n u.   Vážený pane vyšetřovateli,

   v uplynulých dnech jsem se od JUDr. Beneše dozvěděl, že spis ČVS : KVSC – 2048/2000 se nalézá
 i v současné době u Vás, protože Vám ho státní zastupitel vrátil k došetření. Obracím se proto opětovně
 na Vás, abych oznámil podezření ze spáchání několika trestných činů, kterých se, podle mého názoru, 
dopustil JUDr. Pavel Pikola při výkonu funkce správce konkurzní podstaty v konkurzu na mne a můj majetek. 
   Dne 27.9.1999 mne JUDr. Pikola zaslal dopis, v kterém mě vyzval k jednání a současně mě požádal, 
abych mu přivezl a předal evidenci o své obchodní činnosti. Bylo zcela zřejmé, že si JUDr. Pikola 
nedovede udělat reálnou představu o rozsahu evidence, která představovala náklad pro několik nákladních
 automobilů a vážila desítky tun. Aby v této záležitosti nemohlo dojít k nějakému nedorozumění, 
absolvoval se mnou jednání i právník a všechny okolnosti jsme si uspokojivě vysvětlili (kopii dopisu Vám 
nezasílám, protože už je součástí výše uvedeného spisu). Poté vykonal JUDr. Pikola několik osobních návštěv 
ve Slaném a nikdy neprojevil zájem si kompletní evidenci o mé podnikatelské činnosti převzít. Vyžádal si 
při každé návštěvě pouze nějakou dílčí agendu o čemž byl pořízen zápis, jehož součástí bylo vždy i konstatování,
 že JUDr. Pikola dostal vše co si vyžádal (i tyto zápisy jsou součástí spisu). Při poslední návštěvě jsem 
společně s vedoucí evidence – paní Jitkou Habadovou zavedl JUDr. Pikolu do archivu, kde byla veškerá evidence
 o mém podnikání uložena, řádně roztříděna podle časového i věcného hlediska a zaznamenána v archivní knize. 
JUDr. Pikola odmítl podepsat převzetí evidence s argumentem, že před podpisem si musí nechat ověřit, zda 
skutečně uložená evidence odpovídá deklarovanému stavu, což se mi jevilo jako rozumný požadavek. JUDr. Pikola
 ale nikoho kontrolou uložených dokladů nepověřil a převzetí evidence nepotvrdil. Zato však již několikrát 
v různých souvislostech tvrdil, že mu evidence nebyla předána. 
   Pro objasnění situace ještě upozorňuji, že tentýž den (tj. 27.9.1999), kdy mě JUDr. Pikola poprvé písemně 
oslovil, posílal Krajskému soudu v Praze soupis konkurzní podstaty, kterou tehdy ocenil na cca 150 mil. Kč a 
později ještě o další aktiva doplnil (také tento materiál je součástí spisu ČVS: KVSC – 2048/2000 a proto ho 
proti postupu a činnosti správce konkurzní podstaty – JUDr. Pikoli z hlavního spisu a že jste je shledal 
nedůvodnými. S Vaším hodnocením se neztotožňuji a žádám Vás o opětovné zařazení těchto oznámení do spisu ČVS : 
KVSC – 2048/2000, tak aby každý, kdo s tímto spisem bude pracovat viděl, jaká obvinění byla z mé strany 
proti JUDr. Pikolovi vznesena.   Přeji Vám pevné zdraví a mnoho pracovních úspěchůSlaný  21.5.2004
	

        							Ing. Němec Ferdinand
									Vítězná 1568


Na vědomí : JUDr. Jiří Beneš