JUDr. Pavel Pikola
Ve Skalách 2
164 00 Praha 6


Věc : reakce na dopis z 18.5.2005.


  Vážený pane, 


  reaguji na Váš dopis z 18.5.2005, jehož obsah byl pro mne velmi překvapivý. Prosím Vás o sdělení,
 na základě jakého zákona a kterého jeho ustanovení jste při ukládání evidence o konkurzu do archivu
 postupoval. Žádám Vás rovněž o kopii dokladu, kterým Státní oblastní archiv v Praze od Vás dokumentaci
 převzal, tak abych mohl zahájit jednání o jejím vydání. V krajním případu mi bude stačit datum předání
 a jednací číslo, pod nímž jsou doklady uloženy.
  Z kontextu Vašeho dopisu je zřejmé, že se uložení v archivu netýká dokladů z období mého podnikání 
jako OSVČ, tj. do 31.12.1998, vyplývá to ale i ze skutečnosti, že jste tuto evidenci nechal odvézt na 
zcela odlišné místo.
  Žádám Vás o vrácení i této části evidence.Všechny doklady naléhavě potřebuji, protože dnem 2.5.2005 
uplynula doba, po kterou jsem nemohl podnikat a já míním ve svých podnikatelských aktivitách dále 
pokračovat a samozřejmě při tom navázat na informační databáze, které jsem si během několika let svého
 podnikání vytvořil a využívat je. 
  Neoprávněným zadržováním této evidence mi způsobujete značnou škodu, na což Vás považuji za nutné 
upozornit.


Ve Slaném 24.5.2005   


							Ing. Němec Ferdinand
						      Vítězná 1568, 274 01 Slaný