KRAJSKÝ  SOUD  V PRAZE
nám. Kinských č. 5
150 75  Praha 5 - Smíchov


Č.j. 38K 19/99

JUDr. Naděžda Křivánková.


  Vážená paní soudkyně,

   obracím se na Vás, jako na osobu, která prohlásila konkurz na mé podnikání a můj majetek,
 jmenovala konkurzním správcem JUDr. Pavla Pikolu a usnesením 38K 19/99-453 tento konkurz schválila
 a ukončila.
   Velmi podrobně jsem se seznámil s obsahem konkurzního spisu, nenalezl jsem v něm ale kromě konečné
 zprávy žádné účetní doklady, podle kterých by bylo možné ověřit, že byla konečná zpráva sestavena 
správně a že uváděné částky jsou reálné. 
   Nepochopil jsem proto, na základě čeho bych mohl já, moji bývalí věřitelé, ale především soud 
dospět k závěru, že je závěrečná zpráva správná.
    Soud ovšem k takovému závěru dospěl a tak se Vás tážu, co Vám umožnilo tento závěr učinit ? 
Kdo zkontroloval účetní evidenci a je garantem její správnosti ? Nebo snad není žádná kontrola nutná 
a ze zákona stačí něco jako pouhé místopřísežné prohlášení správce konkurzní podstaty eventuelně 
jeho účetního ? Kdo vůbec sestavoval závěrečnou zprávu ? Ani to jsem z ní nepochopil.
   Vážená paní soudkyně, jestliže se na Vás obracím, pak to rozhodně není z pouhé zvědavosti.
 Mám důvodné podezření, že se JUDr. Pikola dopustil v průběhu konkurzu řady pochybení a nejspíše 
i trestné činnosti a to tím, že nepřiznal značnou část příjmů a že nedodržel soudem schválený rozvrh
 zpeněžené podstaty.
   Jestliže se prokáže, že v průběhu konkurzu došlo ze strany správce k trestné činnosti, je možné 
úspěšně zpochybňovat všechna dílčí rozhodnutí soudu i za situace, kdy soudem stanovené termíny již
 prošly (což nepochybně víte lépe než já). Aby bylo možno jednoznačně rozhodnout, zda ta která konkrétní 
příjmová položka je opravdu součástí závěrečné zprávy, musí být k dispozici prvotní doklady – tj. kompletní
 účetní evidence. 
   Nepochybuji o tom, že soud i Vy osobně máte zájem na odhalení trestné činnosti a jejím potrestání a 
to zcela nezávisle na tom, kdo se jí dopustí. Věřím proto, že využijete možností, které soud má a nějakým 
způsobem zajistíte, aby byl konkurzní spis 38K 19/99 o prvotní doklady jak příjmů, tak i výdajů doplněn.
 Podezření na podvod je u tak společensky exponované osoby jako je správce konkurzní podstaty natolik 
významné, aby stálo za to ho buď ověřit, nebo vyloučit.

   Děkuji za pochopení a konstruktivní přístup.


Ve Slaném 6.12.2004   

								Ing. Němec Ferdinand	 
     								Vítězná 1568