Okresní soud v Kladně
Nám. E. Beneše 1997
272 55  Kladno   Žalobce   : Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568, 274 01 Slaný.

Žalovaný  : JUDr. Pikola Pavel, Ve Skalách 2, 164 00 Praha 6.                        Žaloba na vydání věci.


 Dne 17.9.1999 byl Krajským soudem Praha pod sp. zn. 38 K 19/99-64 prohlášen konkurz na mé podnikán
í a můj majetek. Dopisem ze dne 27.9.1999 jsem byl jmenovaným správcem konkurzní podstaty JUDr. Pavlem Pikolou
 vyzván k součinnosti (kopie dopisu přiložena).
  Naše první setkání proběhlo v kanceláři JUDr. Pikoly za účasti mého tehdejšího právního zástupce – 
JUDr. Vladimíra Linharta a mj. jsem při této příležitosti JUDr. Pikolu informoval, že evidence o mé 
činnosti jako OSVČ je velmi rozsáhlá (jednalo se o několik desítek tun dokladů, k jejichž převozu by 
bylo potřeba řady nákladních automobilů). Po této informaci se JUDr. Pikola vyjádřil v tom smyslu, že 
jejím sdělením považuje mé povinnosti za splněné a že se přijede osobně do sídla mého podnikání podívat 
a po návštěvě rozhodne o dalším postupu. 
  K jeho návštěvě také skutečně 15.10.1999 a 21.10.1999 došlo a JUDr. Pikola si osobně odvezl doklady, 
které jsou uvedeny na předávacích protokolech (kopie protokolů přiloženy).
  Souběžně ale převzal JUDr. Pikola také klíče od trezorů v nichž byly uloženy důležité doklady a klíče
 od archivu. Toto opatření zdůvodnil nutností zajistit doklady před jejich případnou ztrátou, nebo 
záměrnou účelovou likvidací z mé strany. Podepsat předávací protokol odmítl s konstatováním, že si 
nejprve nechá úplnost předávaných agend svým pracovníkem překontrolovat.
  K tomu ale nikdy nedošlo a s odstupem několika měsíců byly na příkaz JUDr. Pikoly doklady kompletně 
naloženy a odvezeny. 
  Klíče od archivu osobně předala v mé přítomnosti JUDr. Pikolovi vedoucí evidence – paní Jitka Habadová 
(současně žije ve Studeněvsi čp. 61 ?). Odvozu dokladů byl přítomen pan Jiří Budil (Slaný, Vikova 515) 
a pravděpodobně i další lidé, jejichž jména se lze dozvědět od p. Budila.
  Sama skutečnost, že JUDr. Pikola klíče měl je zcela zřejmým důkazem, že je převzal, přestože jejich 
příjem nepotvrdil. Od něho a z evidence o konkurzu lze zjistit, jakému dopravci byl zadán úkol doklady 
odvézt a kam.
  Kromě dokladů, které se týkaly mých aktivit do 31.12.1998 (do tohoto termínu jsem skutečně jako fyzická 
osoba podnikal) si ale JUDr. Pikola odvezl také doklady, které se vztahovaly k TEMPU Slaný, a.s. To jsem 
zjistil s odstupem několika dnů a proti takovému jednání jsem měl výhrady písemně JUDr. Pikolovi sdělené 
dopisem z 22.11.1999 (kopii i kopii seznamu majetku a závazků přikládám).
   JUDr. Pikola ale na můj dopis nereagoval. Nijak nereagoval ani na další dopisy a telefonické výzvy, aby
 mi mou evidenci vrátil, když se ukázalo, že celý konkurz proběhl velmi podivně a že JUDr. Pikola uznal jako 
oprávněné závazky i závazky neoprávněné a zcela nesmyslné. Vzhledem k rozsáhlosti mé podnikatelské evidence, 
kterou zajišťovalo cca 30 lidí je zcela vyloučeno, abych si mohl pamatovat, jak vypadaly mé vztahy s jednotlivými 
obchodními partnery a dalšími subjekty k datu vyhlášení konkurzu. Kdybych ale i měl tak geniální vlohy, nebylo
 by mi to nic platné, protože by každý stejně požadoval písemné doložení mých tvrzení a to za situace, kdy mou 
evidenci má JUDr. Pikola nejsem schopen. Konkurz byl uzavřen 2.5.2002 (kopii usnesení přikládám) a tak JUDr. 
Pikola pro řádný výkon své práce mou evidenci již nepotřebuje a ta se nestala jeho majetkem.  
  Poslední dopis, kterým jsem se na JUDr. Pikolu 11.11.2004 obrátil přikládám, stejně jako kopii odpovědi 
JUDr. Pikoly.
   Vyrozuměl jsem z ní, že mi JUDr. Pikola nehodlá mou evidenci vrátit a že se pokouší „kličkovat“ a hrát si,
 stejně jako celou předchozí dobu, na „mrtvého brouka“. 
   Já ale nehodlám trpně přijímat a snášet všechny problémy, které mi svou nesolidní činností ve funkci správce 
konkurzní podstaty JUDr. Pikola způsobil a proto se obracím na soud a žádám, aby JUDr. Pikolovi přikázal mi mou
 podnikatelskou evidenci vrátit.
   Současně žádám soud, aby mě osvobodil od soudních poplatků a přidělil mi v zájmu kvalifikované obhajoby 
mých práv právní zastoupení ex offo. Můj právní zástupce jistě bude schopen odstranit všechny formální závady 
této žaloby. 
  Prosím, aby mi nebyl ustaven JUDr. Josef Holub, Kleinerova 24.
  Skutečnost, že splňuji podmínky pro vyhovění mé žádosti jsem v posledních týdnech prokazoval opakovaně a 
tak pouze prohlašuji, že se na mé osobní situaci nic nezměnilo. Bude-li to nutné, zašlete mi opětně formulář, 
rád ho vyplním znova. 


   Ve Slaném 20.12.2004    


	        					Ing. Němec Ferdinand
		        				Vítězná 1568,  274 01 Slaný   
  


Přílohy : Kopie dopisu z 27.9.1999.   
        Kopie předávacího protokolu z 15.10.1999 a z 21.10.1999.    
        Kopie dopisu správci ze 22.11.1999.
        Kopie seznamu majetku a závazků ze 14.10.1999.
        Kopie usnesení 38K 19/99-525.
        Kopie dopisu správci z 11.11.2004.
        Kopie odpovědi správce z 23.11.2004.