Krajské státní zastupitelství
Husova 11
110 00 Praha 1
 

   Vážení,

   už řadu let se pokouším prokázat, že konkurz, který byl prohlášen na mé podnikání, ale především 
na můj majetek byl od samého počátku neopodstatněný a že byl „odstartován“ nezákonným postupem finančního 
úřadu. Před několika týdny jsem v této záležitosti přestal jednat jako postižený jednotlivec. Uvědomil 
jsem si totiž, že proti mně stojí zájmově spojená skupina a že mé možnosti a naděje na úspěch se zvýší, 
pakliže ani já nezůstanu ve svém snažení osamocen. Oslovil jsem tedy mj. i další podnikatelské subjekty 
postižené konkurzem a ukázalo se, že také oni jsou přesvědčeni (a mají pro to i pádné důkazy), že jejich
 konkurz byl zmanipulovaný a mají zájem dosáhnout nápravu. 
  Zatím ještě pokračujeme každý ve svých již „nastartovaných“ aktivitách, současně ale hledáme cestu, 
jak sloučit všechny dílčí případy a dosáhnout jejich společného řešení. Jsme přesvědčeni, že takový pohled 
zcela jednoznačně odhalí, že šlo o dlouhodobou a systematickou trestnou činnost značného rozsahu (celkem 57 
konkurzů s hodnotou majetku několik miliard Kč) a že to pak uvidí i policie a soudy.
  Věříme, že orgány činné v trestním řízení naši iniciativu ocení a podpoří ji. Nepřipadá nám „normální“,
 aby se skupina amatérů jenom proto, že byli trestnou činností osobně postiženi, zabývala hledáním a usvědčováním
 pachatelů, zatímco profesionálové v orgánech k tomu určených se chovali, jako by se jich problém vůbec netýkal.

Za postižené zmanipulovanými konkurzy   

 
Kpt. Ing. Voráček  policejní rada
Policie ČR, správa Středočeského kraje,
služba kriminální policie a vyšetřování,
odbor hospodářské kriminality,
Na Baních 1304
156 00  Praha 5 - Zbraslav 


          O z n á m e n í   p o d e z ř e n í  z    t r e s t n é h o   č i n u.


   Vážený pane vyšetřovateli,

    jistě by Vás překvapilo, kdybych po nových informacích z konkurzního spisu 38K 19/99 svá dosavadní trestní
 oznámení nerozšířil, nedoplnil a neupřesnil. Především to nejjednodušší. Již několikrát jsem z různých úřadů a 
institucí dostal výzvu, abych podal nějaké přiznání, zpracoval výkaz atp. Na tyto požadavky jsem reagoval různě, 
ale bylo mi jasné, že jejich důvodem je skutečnost, že JUDr. Pikola mou podnikatelskou činnost řádně neukončil. 
Poslední výzvu (kopii přikládám) jsem dostal den po nahlédnutí do výše uvedeného spisu, z něhož je patrné, že si 
JUDr. Pikola za oficielní ukončení mého podnikání nechal zaplatit. Jako laik soudím, že pokud někdo vyinkasuje odměnu
 za něco, co neudělá, jde o podvod. V tomto smyslu rozšiřuji svá předchozí trestní oznámení. Jsem přesvědčen, že se 
JUDr. Pikola stejného „opomenutí“ dopustil i ve svých dalších konkurzech, takže pro posouzení rozsahu podvodu je 
třeba zjistit, v kolika z dosavadních 57mi konkurzech si JUDr. Pikola nechal zaplatit za tuto povinnost a nesplnil ji.
   Velice podobný charakter má problematika archivace dokladů z mé podnikatelské činnosti. Tak, jak jsem již uvedl 
konkurz prohlášen a probíhal, byla totiž situace taková, že již několik měsíců jsem v prostorách nepůsobil já, 
jako fyzická osoba, ale činnost tam provozovala akciová společnost TEMPO Slaný, a.s. Ta mj. zaměstnávala všechny
 mé původní pracovníky s výjimkou žen na mateřské dovolené, jejichž poměr nebylo ze zákona možné ukončit. Ty ovšem 
žádnou mzdu nepobíraly. Nechápu, za co a komu za těchto okolností vyplatil JUDr. Pikola vykázané mzdy, jakož i některé 
další platby, pro jejichž vyplacení nebyl reálný důvod. Je třeba prověřit, zda JUDr. Pikola nezaměstnával tzv. „mrtvé 
duše“ a nepoužíval tyto „peněžní kanály“ jenom pro legalizaci přesunu financí do vlastní kapsy, případně k podplácení 
lidí, kteří mu v jeho trestné činnosti pomáhali. Za nezbytné považuji, aby měla policie k dispozici kompletní účetní 
evidenci JUDr. Pikoly     
   K zamyšlení je rovněž situace související s vymáháním pohledávek. Pan Navara (údaje čerpám ze zprávy) dostal jen 
na cestovném 279.335,-Kč, pravděpodobně mu byly vyplaceny i nějaké mzdové prostředky a s jeho činností byly spojeny i
 další náklady. Porovnáme-li tyto částky s vymoženými pohledávkami, zjistíme, že celý výnos z pohledávek byl použit na
 úhradu nákladů spojených s jejich vymáháním panem Navarou. Je mi ovšem známo (a Vám rovněž – nebo si to můžete ze 
spisu ověřit), že z důvodu zpeněžování pohledávek byl prodloužen termín uzavření konkurzu. Je tudíž jisté, že přinejmenším 
část pohledávek byla zpeněžována až dlouho poté, kdy už pan Navara pro JUDr. Pikolu nepracoval. Jak si to vysvětlit ?
 Policie si s tím jistě úspěšně poradí.
   Společně jsme se při mé návštěvě pozastavili nad tím, jak je možné, že JUDr. Pikola zařadil jako oprávněné i pohledávky, 
které byly soudem označeny jako neoprávněné. Také jsme se domluvili, že je nám oběma známo, že některé z věřitelů není 
možné na adrese, kam jim měly být zaslány peníze, zastihnout. Nepochybně ani JUDr. Pikola nemohl splnit konkurzní rozvrh. 
  Je tedy logickou otázkou, komu byly peníze v těchto problematických případech zaslány a byly-li vůbec poslány ? 
K posouzení je třeba vyžádat si doklady (útržky složenek a bankovní výpisy potvrzující splnění závěrečného rozvrhu) 
Pokud jde o mne, jsem si naprosto jist, že z těchto dokladů vyplynou „šokující zjištění“.
  Jedno je ale jisté již v této chvíli. Kontrolní činnost soudu byla nedostatečná. Považuji za alarmující, jestliže
 si soud nevšiml ani toho, že JUDr. Pikola mezi oprávněné věřitele zařadil i ty subjekty, které byly soudem z nároku 
vyjmuty. Mě osobně k tomu stačilo pár minut a jen letmé nahlédnutí do spisu. Opětovně chci proto vyslovit podezření, 
že soud svou nedostatečnou kontrolou umožnil JUDr. Pikolovi páchání trestné činnosti a to zcela bez ohledu na to, 
došlo-li k „soudní benevolenci“ záměrně, „v dobré víře“ a nebo jen z nedbalosti.
   Po našem posledním setkání a rozhovoru a také vzhledem k závažnosti nových okolností nepochybuji o tom, že se i
 tentokrát postavíte k ověření věcné stránky mého oznámení s plnou zodpovědností. Také v tomto případu se paralelně 
obracím na Krajské státní zastupitelství.
 
Ve Slaném 11.10.2004   
							

                                             Ing. Němec Ferdinand
							Vítězná 1568