Kpt. Ing. Voráček
policejní rada
Policie ČR
156 00 Praha 5 – Zbraslav


     D o p l n ě n í  o z n á m e n í   p o d e z ř e n í   z   t r e s t n é h o   č i n u.   Vážený pane vyšetřovateli,

   dne 3.6.2003 jsem Vám oznámil své podezření, že při jednáních o prodeji mých akcií společnosti TEMPO Slaný, a.s.
 došlo k podvodu. Akcie v rozsahu 2850 ks (tj. 50% z celkového rozsahu vydaných akcií) ode mne získala společnost EZOP 
Conzult na základě slibu, že bude velkoobchodní sklad TEMPO Slaný, a.s. dále provozovat. Tento rozsah akcií ale 
nepostačoval k provedení změn ve statutárních orgánech společnosti a samozřejmě v případu prodeje akcií dalšímu zájemci 
jich mohlo být prodáno maximálně 2850 ks.
  Z časového sledu událostí je patrné, že slib dalšího provozování skladu byl pouze účelový, protože společnost EZOP 
Conzult tyto akcie prakticky okamžitě prodala. 
  Zarážející je, že 10.4.2000 (jak jsem zjistil z materiálů, které máte pod čísly 283 a 287 zařazeny ve svém spisu)
 jednal JUDr. Pikola s lidmi, kteří se vydávali za statutární zástupce  společnosti TEMPO Slaný, a.s. a uzavřel s nimi 
dohodu
  Považuji za zcela nesporné, že při jmenování těchto „pseudočlenů“ orgánů společnosti došlo k podvodu, který 
jednoznačně zpochybňuje i výsledek jednání. Není mi jasné, jak mohl JUDr: Pikola s těmito lidmi jednat, aniž si řádně 
ověřil jejich oprávněnost k takovému jednání. V obchodním rejstříku tito lidé zapsáni nebyli. Každopádně tu došlo k 
chybě se značnými právními i hmotnými důsledky.
  Věřím, že všechny tyto okolnosti řádně a včas vyšetříte.
  Při této příležitosti Vás chci opětovně požádat, aby jste pro potřeby řádného objasnění okolností spojených s 
převodem pohledávek z mé osoby na TEMPO Slaný,a.s. zajistil seznam věřitelů, kteří své pohledávky uplatnili v rámci 
konkurzu vyhlášeného na tuto společnost 2.10.2000.


   Přeji Vám pevné zdraví a mnoho pracovních úspěchů


Slaný  17.7.2003
								Ing Němec Ferdinand