Krajský soud v Praze
nám. Kinských 5
Praha  5      Odvolání proti usnesení OS Kladno  č.j.   9 C 226/2003-34.     Usnesením vydaným OS Kladno pod výše uvedeným jednacím číslem bylo zastaveno řízení, kterým jsem chtěl dosáhnout,
 aby se soud zabýval způsobem, jakým byla Finančním úřadem Slaný vyměřena daň z přidané hodnoty společnosti 
TEMPO Slaný, a.s. a posoudil, zda řízení proběhlo v souladu, nebo v rozporu se zákonem.
  Jako laik jsem se obrátil na soud, který jsem považoval za kompetentní o věci jednat tj. na Okresní soud v 
Kladně a požádal jsem ho o ustavení právníka v režimu ex offo (na úhradu právních služeb nemám prostředky). 
Pokud by soud mé žádosti vyhověl, nepochybně by byly právníkem odstraněny všechny formální vady mého podání
 a došlo by také k ujasnění, zda je o jednání oprávněn rozhodovat OS v Kladně, nebo, vzhledem k povaze podání, 
soud jiný.
   Považuji za nesolidní takový postup soudu, kdy se rozhodl mi k ochraně mých zájmů právníka nepřiznat, 
několik let nechal podání bez odezvy, aby řízení nakonec zastavil. Takový postup, podle mého názoru, jednoznačně
 ve svých důsledcích komplikuje a ztěžuje další řádné soudní projednávání mého podání.
   Na Okresní soud v Kladně jsem se v uplynulém období obracel i s řadou jiných podání, která soud klasifikoval 
jako podání příslušející k projednání jiným soudem. V těchto případech ale soud podání postoupil soudu, který 
považoval za příslušný pro jeho projednání. Považuji takový postup za správnější a žádám proto, aby i v tomto 
případu bylo mé podání postoupeno soudu příslušnému k jeho projednání. 
   Snad jsem správně vyrozuměl, že to je Krajský soud v Praze a proto se na něj tímto odvoláním obracím a žádám,
 aby rozhodl, že řízení 9 C 226/2003 nebude zastaveno, ale že proběhne u Krajského soudu v Praze, kam mé podání 
Okresní soud v Kladně předá.
   Žádám současně Krajský soud v Praze o přidělení právníka ex offo, protože i nadále nemám prostředky na 
úhradu právních služeb a celá kauza je nesporně tak složitá a významná, že bez kvalifikované obhajoby bych byl
 proti žalované straně značně znevýhodněn. 


Slaný  12.5.2006    
                

                                               ing. Ferdinand Němec
	Vítězná 1568, Slaný

Odvolání je elektronicky podepsáno.