Okresní soud v Kladně
Nám. E. Beneše 1997
272 55  Kladno   
Žalobce   : Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568, 274 01 Slaný

Žalovaný  : Česká republika
Žaloba proti nesprávnému stanovení daně Finančním úřadem ve Slaném a o náhradu
    škody, která žalobci v souladu se zákonem 82/1998 Sb. tímto postupem vznikla.
    Žalobce založil společnost s názvem TEMPO Slaný, která byla zapsána do obchodního rejstříku 5.1.1999 s 
předmětem činnosti „nákup a prodej zboží“ (internetový výpis z OR přiložen). Část aktiv, s nimiž do 31.12.1998
 podnikal jako fyzická osoba do společnosti vložil jako nepeněžní vklad (areál a budovy v hodnotě 57,000.000,-Kč – viz výpis)
, ostatní aktiva (zboží, zařízení a vybavení skladu, dopravní prostředky, počítače a software atd., celkem v hodnotě cca 100 milionů Kč)
 společnosti prodal.
  Tak jako podle zákona příčinných souvislostí nemůže člověk nejprve zemřít a pak se narodit, nemůže společnost zabývající
 se nákupem a prodejem zboží nejprve zboží prodávat a teprve potom ho nakoupit (jednalo se o společnost s „klasickým“ prodejem, 
kam zákazník přijel, ze zboží, které bylo na skladu si vybral a to si odvezl). V prvním měsíci své existence mohla společnost
 v krajním případu prodat všechno zboží, které nakoupila. Skutečnost ale byla taková, že nákup zboží společnost provedla v 
hodnotě cca 46 milionů Kč a prodala za cca 20 milionů Kč. Tyto údaje jsou uvedeny v přiznání, které bylo v řádném termínu na 
FÚ Slaný odevzdáno (kopie je k žalobě přiložena).
  Správce daně měl ale o údajích v přiznání pochybnosti a poslal společnosti výzvu k odstranění pochybností. To zákon umožňuje, 
ukládá ovšem pro takový případ správci daně prokazovat oprávněnost a důvodnost jeho pochybností. Výzva k odstranění pochybností 
(je rovněž přiložena) byla formulována zcela obecně a předepsané zákonné náležitosti neměla. Přesto na ní bylo ze strany 
společnosti reagováno a to tak, že poslední den lhůty byly do automobilu naloženy všechny v lednu 1999 přijaté i vydané faktury 
a ekonomkou společnosti odvezeny na FÚ Slaný. Pracovnice FÚ Slaný je však odmítly zkontrolovat se zdůvodněním, že jim současné 
pracovní povinnosti neumožňují kontrolu dokladů provést, že ale v nejbližším možném termínu přijdou na kontrolu do sídla organizace. 
  Zákon 337/1992 Sb. v § 2, odst. 9 mj. konstatuje, že je právem i povinností všech daňových subjektů úzce spolupracovat se správcem 
daně při správném stanovení a vybrání daně. Toto právo nemohl tedy daňový subjekt v tomto případu, ale ani v dalším průběhu řízení 
uplatnit.
  Z výše uvedeného jednání, ani z jednání, které proběhlo 26.3.1999 nebyl pořízen protokol, ani záznam. To zákon 337/92 v 
§ 12,13 výslovně ukládá správci daně. I tento postup správce daně lze proto označit jako nedodržení zákona.
  Dne 29.3.1999 dostala společnost platební výměr. Už z termínu zaslání je patrné, že FÚ Slaný nepodniknul žádné kroky 
směřující k ověření reálnosti původního přiznání. Neexistuje také jediný doklad o tom, že by pracovníci FÚ Slaný nějak 
usilovali o odstranění pochybností, které měli a že by jim společnost odmítla jakoukoliv požadovanou součinnost. 
Vzdálenost mezi sídlem organizace a sídlem FÚ Slaný byla pouze cca 500m a v předchozím období (do 31.12.1998, tj. 

	Při správě daně jednají správci daně v řízení o daních v souladu se zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy, 
chrání zájmy státu a dbají přitom na zachování práv a právem chráněných zájmů daňových subjektů a ostatních osob zúčastněných 
na daňovém řízení.
	Správci daně postupují v daňovém řízení v úzké součinnosti s daňovými subjekty a při vyžadování plnění jejich povinností
 v daňovém řízení volí jen takové prostředky, které daňové subjekty nejméně zatěžují a umožňují přitom ještě dosáhnout cíle řízení, 
tj. stanovení a vybrání daně tak, aby nebyly zkráceny daňové příjmy.

  Kromě toho, že DPH za leden 1999 byla společnosti TEMPO Slaný, a.s. vyměřena věcně nesprávně a jednostranným aktem Finančního 
úřadu Slaný, ačkoliv zákon požaduje pro podobné situace součinnost daňového subjektu, je z příslušného platebního výměru zřejmé
 porušení dalších ustanovení zákona.
  V § 46 zákona 337/92 Sb. se konstatuje
(2)Pokud je základ daně nebo daň stanovena odchylně od základu daně a daně, jak je    daňový subjekt přiznal nebo za 
řízení uznal, musí být z vyměřovacího spisu patrno, podle jakých pomůcek nebo na podkladě čeho se správce daně při stanovení
 základu daně a daně odchýlil, jakož i důvody těchto rozdílů. Obdobně musí být z vyměřovacího spisu patrno, jak byl daňový 
základ zjištěn a daň stanovena, stalo-li se tak bez přiznání nebo hlášení daňového subjektu.
	Stanoví-li správce daně základ daně a daň podle pomůcek, které má k dispozici nebo které si opatřil, přihlédne také
 ke zjištěným okolnostem, z nichž vyplývají výhody pro daňový subjekt, i když jím nebyly za řízení uplatněny. 

 Není jistě nutné uvádět všechna ustanovení zákona, která směřují k objektivnímu stanovení daně a zdůrazňují povinnost,
 ale i právo daňového subjektu se na takovém stanovení daně podílet. Žádné z těchto ustanovení nebylo při vyměření 
DPH za leden 1999 společnosti TEMPO Slaný, a.s. FÚ Slaný respektováno.
  Další opatření FÚ Slaný vůči TEMPU Slaný,a.s. již probíhala jako důsledek vyměřené daňové povinnosti a pro posouzení 
zákonnosti či nezákonnosti výměru čj. 17043/99/031920/1121 proto nemají význam.
  Žádám soud, aby posoudil postup FÚ Slaný a rozhodl, že nebyl v souladu s platnými zákony a byl proto nezákonný. 
Žalobci tímto postupem FÚ Slaný vznikla škoda, za kterou nese podle zákona 82/1998 Sb. odpovědnost stát, který je 
povinen škodu nahradit. Výše škody bude stanovena v součinnosti se znalcem.
  Žalobce uplatnil zákonem požadované opravné prostředky a o tom, že byly zamítnuty a jemu byla způsobena škoda se 
dozvěděl až v r. 2003. Předpokládá proto, že teprve od tohoto okamžiku běží lhůta pro její uplatnění. 
  Žalobce současně žádá soud o osvobození od soudních poplatků a ustanovení právníka ex offo. Potvrzení o majetkových 
poměrech žalobce byla Okresnímu soudu v Kladně zasílána v uplynulých několika měsících několikrát a to v souvislosti
 se spisy 12Nc 257/2003, 12Nc  258/2003 a 7C 203/2003. 
  Prohlašuji, že se na mých osobních, majetkových ani výdělkových poměrech nic nezměnilo.
  Žádám dále, aby případné formální nedostatky této žaloby mohl odstranit až přidělený právník. 
  
 

   Ve Slaném 18.11.2003    
	        					Ing. Němec Ferdinand
		        				Vítězná 1568,  274 01 Slaný   
  


Přílohy :  Výpis z OR TEMPA Slaný,a.s.
         Přiznání k DPH – leden 99 –TEMPO Slaný,a.s.
         Výzva k odstranění pochybností čj. 10369/99/031920/1121
         Platební výměr čj. 17043/99/031920/1121