Okresní soud v Kladně
Nám. E. Beneše 1997
272 55  Kladno   Žalobce   : Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568, 274 01 Slaný

Žalovaný  : Česká republika
 Žaloba proti nesprávnému postupu Okresního soudu v Kladně a o náhradu škody,  
      která žalobci v souladu se zákonem 82/1998 Sb. tímto postupem vznikla.  Dne 11.8.2003 jsem podal prostřednictvím OS v Kladně žalobu proti nezákonnému postupu policie ČR v Hradci Králové,
 které bylo přiděleno č.j. 7C 203/2003 a případ byl svěřen JUDr. Jarmile Tůmové.
   V žalobě jsem požadoval k ochraně mých zájmů přidělení právníka v čemž mi bylo vyhověno a mým zástupcem ve věci se
 stal JUDr. Josef Holub, Kleinerova 24, Kladno.
   S JUDr. Holubem jsme se po jeho ustavení sešli na pracovní schůzce za účelem odstranění nejasností podání, kterých 
jsem se já jako laik v původní žalobě dopustil. Poté jsem očekával, kdy dojde k nějakému projednávání. 
  Když se ale celé dva roky ve věci nic nestalo, ačkoliv mezitím již proběhlo několik jiných kauz podaných k soudu
 podstatně později, projevil jsem zájem kdy bude žaloba řešena a bylo mi soudem navrhnuto, abych se sám seznámil se 
situací nahlédnutím do příslušného spisu, což jsem 26.9.2005 učinil.
   Byl jsem velmi překvapen, když se ukázalo, že byl spis JUDr. Tůmovou odložen z důvodu opožděného odstranění jeho 
formálních závad JUDr. Holubem. Na můj dotaz mi JUDr. Holub sdělil, že k odstranění nedostatků podání došlo včas.
   Já sám jsem viděl, že ve spisu se vyskytuje několik termínů a sice termín napsání požadavku na odstranění nejasností,
 termín odeslání tohoto materiálu a termín jeho doručení. Mezi těmito časovými údaji je značná diference. Pokud nechci 
předpokládat, že k odložení mé žaloby došlo záměrně, je možné, že se soudkyně spletla a termín odstranění závad podání 
porovnávala s některým jiným datem.
   Ve stejném spisu jsem ale nalezl další své podání, které bylo učiněno v jiném termínu a týkalo se zcela jiného problému.
 S podáním 7C 203/2003 mělo společné pouze to, že ho k vyřízení dostala stejná soudkyně, která ho přiložila k odloženému 
spisu a tím způsobila, že toto podání se dostalo mimo soudní evidenci a zůstalo bez jakékoliv odezvy. Šlo a jde přitom o 
podání zásadního významu, které poukazuje na špatnou práci a možná i trestnou činnost správce konkurzní podstaty 
JUDr. Pavla Pikoly, Ve Skalách 2, Praha 6. 
   Tím, že záležitost ležela dva roky bez povšimnutí v neoprávněně uzavřeném soudním spisu došlo nepochybně k velkému
 pochybení a vytvořilo to pro žalovaného možnost uplatňovat námitku promlčení atp.
   Žalovaný mohl také odstranit důkazy svědčící pro oprávněnost žaloby a zmařit tak možnost řádného prověření a soudního
 posouzení celé situace.
   Předpokládám, že v rámci odstranění pochybení, kterých se soudkyně JUDr. Jarmila Tůmová dopustila a pro nápravu 
jejich důsledků dojde k následujícím krokům :

  1/ Bude pokračováno v projednávání spisu 7C 203/2003.
  2/ Podání ze 16.9.2003 proti pochybením SKP JUDr. Pikoly bude ze složky 7C 203/2003
    vyňato, dostane vlastní č.j. a bude projednáváno samostatně.
  3/ Toto podání bude soudem považováno za samostatnou žalobu a jako takové projednáno.

  Předběžnou škodu z odložení a neprojednávání obou záležitostí odhaduji vzhledem k závažnosti prvotních žalob na několik 
milionů Kč a k jejímu upřesnění dojde po poradě s přiděleným právním zástupcem.

   Žádám, aby ve věcech nepokračovala soudkyně JUDr. Jarmila Tůmová.

   Žádám soud také o prominutí soudních poplatků a o stanovení právníka ex offo, aby má žaloba nemusela být zamítána pro 
formální nedostatky. Vzhledem k tomu, že jsem v obou již evidovaných případech prokazoval, že nemám prostředky na úhradu 
právních služeb, omezím se v tomto případě na prohlášení, že se moje finanční situace proti r. 2003 nijak nezměnila.
   Ve Slaném 10.10.2005    


	        					Ing. Němec Ferdinand
		        				Vítězná 1568,  274 01 Slaný