Krajské státní zastupitelství v Praze

Husova 11

110 01 Praha 1

        Ve Slaném dne 22.9.2005

Věc :  Trestní oznámení na JUDr. Pavel Pikola, Ve Skalách 2, 164 00 Praha 6. 

 Pro trestnou činnost porušování povinností při správě cizího majetku dle §   255 odst. 1,3 tr. zákona respektive dle § 255a odst. 1,2 písm. b) tr. zák.

 Dále pro podezření z tr. činu krádeže dle § 247 odst. 1,4 tr. zákona a     podvodu dle § 250 odst. 1,4 tr. zákona případně zpronevěry dle § 248 odst.  1,4 tr. zák.

Rozhodnutím Krajského soudu v Praze č.j. 38 K 19/99 byl dne 17.9.1999 na můj majetek tj. na majetek mé fyzické osoby Ferdinanda Němce, nyní bytem Vítězná 1568, 274 01 Slaný, IČ 14464845 prohlášen konkurz. Správcem konkurzní podstaty byl jmenován JUDr. Pavel Pikola. Konkurz byl ukončen v březnu 2002 zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení.

Od počátku léta roku 2002, to je od ukončení konkurzu, požaduji po JUDr. Pavlu Pikolovi veškeré doklady, které učinil za trvání konkurzu a kterými jsem vázán, tj. doklady o správě a prodeji konkurzní podstaty, znalecké posudky, účetní nákladové a příjmové doklady z průběhu konkurzu a také všechny doklady, na základě kterých vznikla Konečná zpráva a Rozvrhové usnesení, tedy všechny doklady, které se mne, mého majetku a mého podnikání týkají a kterými jsem vázán a vyplývají mi z nich má veškerá práva a povinnosti k ostatním účastníkům konkurzního řízení, případně osobám jakkoli na mém konkurzu zainteresovaným respektive se na konkurzním řízení jakkoli podílejícím.

Současně po JUDr. Pikolovi od téhož data požaduji navrácení veškerých mých účetních doklady za celou dobu mého podnikání, tj. od jeho počátku až do prohlášení konkurzu na můj majetek. Jedná se o rozsáhlé účetnictví, které jsem měl uložené ve svém archivu o velikosti jedné místnosti 7 x 8 metrů v regálech zaplněných doklady až ke stropu, na adrese Ouvalova 554, Slaný. Takže jde o velké množství dokladů a JUDr. Pavel Pikola tyto doklady odvezl, dle mých informací cca deseti nákladními vozy.

Podstatnou informací je skutečnost, že JUDr. Pavel Pikola sám v Konečné zprávě uvádí na str. 3 - Archiv dokladů - vynaložená částka - 580.000,- Kč, takže z toho je patrné, že se jednalo o skutečně rozsáhlé účetnictví o velkém počtu dokladů. Je z toho je také prokázané, že toto velké množství dokladů, které si odvezl z mého archivu kdesi skladoval a uvedenou částku údajně (žádné doklady jsem dosud neviděl ) za archivaci dokladů zaplatil. Přitom ale střídavě tvrdí, že tento archiv nemá, nebo ho deponoval do Státního oblastního archivu v Praze, rozhodně mi doklady, které mi patří nechce vrátit.

Z Konečné zprávy je patrné, že jen za účetnictví za trvání konkurzu JUDr. Pavel Pikola zaplatil 100.150,- Kč.

Zpočátku mi JUDr. Pavel Pikola odmítal doklady vrátit se zdůvodněním, že je nepotřebuji, protože po konkurzu nesmím stejně tři roky podnikat. Marně jsem jej přesvědčoval, že tato situace není na překážku tomu, aby mi doklady vydal a abych se já mohl zodpovědně připravit na  další podnikání, tak abych mohl po třech letech začít bez dalších průtahů okamžitě podnikat. Osobně, telefonicky i písemně jsem JUDr. Pikolu urgoval a urguji dodnes. Až nyní jsem nabyl přesvědčení, že se JUDr. Pikola lživě vymlouvá a doklady mi nechce vydat z důvodu, že je někde zašantročil, zřejmě proto, aby zakryl svou trestnou činnost, neboť s odstupem času zjišťuji, že většina částek uvedených JUDr. Pikolou v Konečné zprávě je evidentně vymyšlená a doklady pro takové vysoké náklady vůbec neexistují, protože takové vysoké náklady ani objektivně vzniknout nemohly.

Z toho plyne důvodné podezření, že JUDr. Pavel Pikola v mém konkurzním řízení vysoké náklady jen podvodně předstíral a ve skutečnosti vysoké částky užil neoprávněně pro svou potřebu, tedy je ukradl.

   Shora uvedených trestných činů se JUDr. Pavel Pikola dopustil tím způsobem, že se na mém konkurzním řízení neoprávněně obohatil o částku více než 5 milionů Kč, dále prodal nemovitosti za velmi nízké ceny

JUDr. Pavel Pikola prodal v konkurzu celkem dvě mé nemovitosti, jedna tovární hala s dalšími budovami ohodnocena na 60 milionů Kč, druhá na deset milionů Kč. Tyto dvě nemovitosti prodal dohromady za částku čtyři a půl milionu Kč. Znalecké posudky JUDr. Pavel Pikola údajně zaplatil v ceně 75.364,22 Kč.

Za zprostředkování prodeje údajně JUDr. Pavel Pikola zaplatil 95.749,20 Kč. Za ostrahu objektu JUDr. Pavel Pikola údajně zaplatil 80.000,- Kč. Celkem v konkurzu vynaložil náklady 2,477.565,44 Kč.

Z uvedeného je flagrantním způsobem patrné, že je zde naprostý nesoulad mezi příjmy a výdaji tak, že není možné, aby pasiva dosahovala téměř poloviny hodnoty, kterou získal JUDr. Pavel Pikola  prodejem mého majetku.

Konečně nyní mi JUDr. Pavel Pikola odmítá vydat mé doklady, které si cením na hodnotu nejméně 5 milionů Kč, protože v mém archivu jsou veškerá data pro mé podnikání a je jisté, že navázáním na můj archiv lze dosáhnout podnikáním ve stejném či podobném oboru zisku v desítkách milionů Kč.

Jsem přesvědčen, že JUDr. Pavel Pikola mi doklady odmítá předat z popsaného důvodu, tj. že by se z dokladů prokázala jeho trestná činnost. Je možné, že má uvedené doklady ukryté na adrese Újezd č.p. 2, okres Hradec Králové, kde, jak jsem se nepřímo doslechl, má zemědělskou usedlost se stodolou na této adrese údajně měl mé účetnictví nechat složit. Zda tento stav trvá až do současnosti nemohu zaručit.

Ohledně převzetí dokladů z mého archivu se věc odehrála takto: JUDr. Pikola mě dopisem z 27.9.1999 pozval na jednání do své kanceláře a současně vyzval, abych mu, jako ustavenému správci konkurzní podstaty, přivezl celou svou podnikatelskou evidenci. Schůzku jsem v navrženém termínu absolvoval a to s účastí právníka - JUDr. Vladimíra Linharta (Louny), evidenci jsem ale sebou nevezl. Za několik let podnikání (drogistický velkoobchod), které před transformací probíhalo v 5ti skladech s cca 400 dodavateli a cca 4.500 odběrateli a kde bylo zaměstnáno cca 300 pracovníků se totiž jednalo o několik nákladních automobilů dokladů a tak jsem považoval za vhodné podat o rozsahu evidence JUDr. Pikolovi nejprve informaci.

   Po této první schůzce se několikrát JUDr. Pikola osobně dostavil do sídla společnosti a odvezl si řadu dokladů. Podotýkám, že vždy dostal všechny doklady o které měl zájem (jak je výslovně konstatováno v předávacím protokolu z 15.10.1999) a že mezi jiným výslovně potvrdil převzetí mých závazků (zápis z 21.10.1999). Tyto závazky se pohybovaly někde v rozsahu cca 70 mil. Kč a SKP měl pro svou další činnost jejich přesný soupis.

    Protože tímto způsobem by předávání evidence bylo záležitostí dlouhých měsíců, možná let, byl mnou při návštěvě 15.11.1999 správce vyzván, aby si převzal celou zbývající  evidenci, která byla uložena v archivu, řádně popsána v archivní knize a prakticky nepoužívaná. Já osobně jsem od archivu neměl klíče, ty měla vedoucí účtárny - paní Jitka Habadová (žije ve Studeněvsi, tj. obec u Slaného). Společně jsme archiv prošli, paní Habadová JUDr. Pikolovi podala informaci o systému uložení a zápisu dokladů a při odchodu z archivu mu předala klíče. JUDr. Pikola ale odmítl podepsat převzetí archivu se zdůvodněním, že převzetí podepíše a poté, co jím vyslaná pracovnice zkontroluje, zda se v archivu všechny deklarované doklady také opravdu nacházejí.

    Já jsem krátce na to ukončil pracovní vztah se společností TEMPO Slaný, a.s., protože mi JUDr. Pikola soustavně vyhrožoval, že mě nechá vazebně zajistit, budu-li mít dál možnost nějak rozhodovat o svém bývalém majetku, který byl prakticky celý převeden do společnosti TEMPO Slaný, a.s. a na který on vznesl nárok.

    K potvrzení převzetí dokladů uložených v archivu ale nikdy nedošlo (JUDr. Pikola nikdy neposlal nikoho obsah archivu zkontrolovat ) a někdy v průběhu r. 2000 je nechal JUDr. Pikola naložit na nákladní auta a odvézt (akci byl přítomen mj. p. Budil, bytem Slaný, Vikova ulice).

     Konkurz byl ale už ukončen a já tedy od jeho ukončení správce vyzývám, aby mi doklady o mém podnikání vrátil. Z hlediska zákona jsem daňovým subjektem stále já, správce měl doklady ze zákona k dispozici pouze pro potřeby konkurzu a po jeho uzavření mi je musí vrátit.  

     JUDr. Pikola se však stále snaží vzbuzovat dojem, že žádné doklady nepřijal a také nyní naposledy tvrdí, že mi není povinen doklady vydat. Těžko ale může něco takového věrohodně tvrdit zejména u dokladů, jejichž převzetí oficielně potvrdil a zcela nepochybně měl také klíče od archivu, což prokazuje už skutečnost, že nechal celou evidenci kamsi vyvézt. Nepochybně to dosvědčí i lidé, kteří u předávání a později vyklízení archivu byli.

     

    JUDr. Pikola mi z počátku na mé žádosti odpovídal v tom smyslu, že evidenci má nějaká policejní či jiná složka pro potřeby „lustrace“, když se ale tato tvrzení ukázala jako nereálná, poslal mi dopis, kde mi sdělil, že evidenci předal Státnímu oblastnímu archivu v Praze (přikládám kopii). Když jsem se pak dotázal tam, ukázalo se, že jim byla JUDr. Pikolou svěřena evidence společnosti TEMPO Slaný, a.s.(stanovy společnosti, notářské zápisy, znalecké posudky na nemovitosti atp.), což jsem si dalším jednáním potvrdil. Společnost TEMPO Slaný, a.s. se sice následně dostala také do konkurzu, který však do dnešního dne nebyl uzavřen a kde ovšem nebyl správcem ustaven JUDr. Pikola, nýbrž Ing. Petr Vittvar. Pokud tedy JUDr. Pikola v mé evidenci nalezl doklady týkající se akciové společnosti, měl je namísto do SOA předat do evidence společnosti, které patří. Tam je jistě správce postrádá.

     Výše uvedené okolnosti ale nic nemění na skutečnosti, že moji podnikatelskou evidenci z období mého podnikání ve statutu OSVČ (tj. do 31.12.1998), ani evidenci o tom, jakým způsobem probíhal konkurz, mi JUDr. Pikola nevrátil a zcela evidentně ani vrátit nechce (kopie jeho dopisu ze 20.9.2005).

         V případě jakýchkoli potřeb doplnění informací ve věci jsem k dosažení na telefonu 312526916.       

              

Přílohy : dle textu

          Ing. Němec Ferdinand

                                                                            Vítězná 1568, Slaný