Policie  České republiky

Obvodní  oddělení    S l a n ý

Rozšíření trestního oznámení podaného 24.2.2003 a přijatého obvodním oddělením ve Slaném pod Č.j.: ORKD - /Sl-Tč-2003 pro podezření z trestných činů zneužití pravomoci veřejného činitele, nedodržování zákonů a poškození práv daňového subjektu, kterých se dopustili pracovníci FÚ Slaný o podezření z vystavování věcně nepodložených a právně neúčinných platebních výměrů, jako prostředku k vykonávání nátlaku na daňového plátce za účelem vymáhání úplatků, zastrašování a získávání jiných nezákonných výhod.

  Podezření o které chci původní oznámení rozšířit je zvýrazněno podtržením. Jako laik jsem jednání pracovníků FÚ Slaný pojmenoval tak, aby byla zřejmá jeho skutková podstata. Předpokládám, že právní kvalifikaci po prošetření všech okolností a souvislostí udělá odborník.  K okolnostem, které mne k tomuto přesvědčení vedou uvádím.

   Opětovně opakuji, že jsem po celou  dobu svého podnikání jako fyzická osoba všechny daňové povinnosti řádně plnil. Teprve v posledních měsících  roku 1998 jsem s platbami začal mít poněkud problémy. Po transformaci podnikání do statutu akciové společnosti  a nezákonném postupu vůči ní ze strany FÚ Slaný na který jsem si stěžoval jsem začal být doslova „bombardován“ různými výzvami, upomínkami a dalšími požadavky ze strany FÚ Slaný. Již tehdy jsem je z velké většiny považoval za nepodložené. Protože jsem neměl zájem  na „žabomyším válčení“ s FÚ Slaný, ale nechtěl jsem se také nechat donekonečna perzekuovat, zažádal jsem o převedení pod FÚ Praha-západ. Nikdy jsem nepožádal o převedení zpět, do působnosti FÚ Slaný. Nějakým pro mne záhadným způsobem se tak ale stalo. Několik let mi tato skutečnost nebyla známa. Teprve měsíc po tom, kdy jsem podal na pracovníky FÚ Slaný trestní oznámení,  přišla  mi opětovně výzva k úhradě nedoplatků v celkové výši 9,097.068,45 Kč. U většiny z položek, kterých se výzva týkala jsem neměl tušení, jaký je jejich důvod. Předpokládal jsem, že mi byly vyměřeny FÚ Praha-západ a tak jsem tento úřad 2.4.2003 navštívil a požádal o kompletní seznam všech daňových povinností , které mi byly během doby, kterou jsem byl veden v evidenci FÚ Praha-západ vyměřeny, jakož i o platby, které byly ve stejném období provedeny. Ústně mi bylo  řečeno, že moje „složka“ byla po celou dobu evidence pod FÚ P-z. bez pohybu. Ani toto vyjádření, ani informaci o tom, kdo dal podnět k mému převodu zpět pod evidenci FÚ Slaný mi ale nechtěly pracovnice FÚ P-z. poskytnout v písemné formě. Zdůvodnily to povinností mlčenlivosti.

   Když jsem několik dnů poté získal od FÚ Slaný kopie  jednotlivých platebních výměrů z výše uvedené výzvy , ukázalo se, že jsou s tímto tvrzením v rozporu. Mezi  doklady jsem našel také takové doklady,  které sice měly formální náležitosti řádného daňového dokladu, nemohly ale v této podobě řádně vzniknout, protože k procesům, které by založily daňovou povinnost nedošlo a ani dojít nemohlo. To je  důvod,  proč jsem  přesvědčen, že tyto doklady vznikly jako doklady falešné a proč původní oznámení doplňuji.

   Žádám, abych byl informován o krocích, které policie v záležitosti podniká.

Dne 10.4.2003 převzal :

                                                                                                      Ing. Němec Ferdinand

                                                                                                       Vítězná 1568, Slaný