Policie ČR

Slaný

     Oznámení          PODEZŘENÍ  Z TRESTNÉHO   ČINU        zneužití pravomoci                                                                   veřejného činitele, nedodržování zákonů a poškození práv daňového subjektu,

kterého se dopustili pracovníci FÚ Slaný za níže uvedených okolností :

od roku 1991 jsem na základě živnostenského oprávnění provozoval drogistický velkoobchod s obchodním názvem Tempo Slaný (IČO 14464845). Jako plátce daní jsem byl po celou dobu svého podnikání tj. až do 31.12. 1998 registrován u FÚ Slaný. Všechny své daňové povinnosti jsem řádně plnil, což  bylo  během výše uvedeného období mnohokrát pracovníky FÚ Slaný kontrolováno. Vzhledem k dynamicky se zvyšujícím obratům (v r. 1997 činil objem obchodu 1,3 mld.Kč), komplikující se organizační struktuře (v r. 1998 jsme měli kromě Slaného sklady v Ústí n/Labem, Podbořanech, Temelínu a Dvoře Královém) a dalším okolnostem se ukázalo jako provozně  nutné změnit statut podnikání z podnikání fyzické osoby na podnikání právnické osoby. Jako vhodná forma byla zvolena akciová společnost. Všechny práce spojené s transformací  byly provedeny tak, abych já, jako fyzická osoba mohl svojí činnost uzavřít k 31.12.1998 a ve stejných prostorách, se stejnou náplní činnosti stejní lidé mohli  od počátku r. 1999 plynule pokračovat  jako TEMPO Slaný, a.s. I tato společnost jako plátce daně spadala pod FÚ Slaný. Všechny uvedené skutečnosti byly všem, kteří s Tempem Slaný byli v nějakých kontaktech velmi dobře známy. Pracovníci FÚ Slaný si navíc mohli kdykoliv, cokoliv, co by vzbuzovalo jakékoliv jejich nejistoty či podezření přímo na místě ověřit. Přesto nic pro zjištění či ověření stavu věcí neučinili, ale zvolili velice podivný postup.

   Po podání prvního přiznání k DPH ke 25.2.1999, v němž TEMPO Slaný, a.s. vykázalo nadměrný odpočet ve výši cca 4,6 ml. Kč vyjádřil FÚ Slaný pochybnosti o údajích v daňovém přiznání. Neuvedl ale, tak jak mu to zákon ukládá, žádný konkrétní důvod pochybností. Důvodem pochybností rozhodně nemohla být faktura, kterou fyzická osoba prodala a akciová společnost odkoupila celou zásobu zboží  k 31.12.1998. Kdyby měl FÚ Slaný pochybnosti o této  transakci, nemohl by jí uznat ani v daňovém přiznání fyzické osoby, což se nestalo.

   Zákon v případě nejasností v daňovém přiznání stanoví řadu prostředků, kterými je  možné nejasnosti odstranit. Jako podstatnou podmínku při tom zákon stanoví součinnost daňového plátce. Tím, že FÚ Slaný nikdy neřekl, čeho se jeho pochybnosti týkají a že nepostupoval v součinnosti s TEMPEM Slaný, znemožnil TEMPU Slaný pochybnosti odstranit.

    Kromě toho, že ve svém postupu nerespektovali pracovníci FÚ Slaný zákon, nerespektovali ani základní logické souvislosti. Jestliže připustili, že TEMPO Slaný, a.s. prodala zboží za  mnoho milionů,  pak  měli od akciové společnosti požadovat doložení toho, jakým způsobem zboží získala a přinejmenším v rozsahu nákupu, který provedla od fyzické osoby ( IČO 14464845) a o kterém věděli a nepovažovali ho za pochybný, měli její nákupy uznat. Zákon jim tuto povinnost ukládá a to i v případě, že je daň stanovena s využitím pomůcek a dokonce i tehdy, jestliže daňový subjekt by tuto okolnost ani neuplatnil (TEMPO Slaný, a.s. ovšem v daňovém přiznání za leden 1999 nárok na odpočet nepochybně uplatnila), jde-li o okolnost svědčící ve prospěch daňového subjektu.

    Celý komplex nezákonných kroků FÚ Slaný vedl k tomu, že FÚ Slaný namísto nároku na vrácení 4,6 ml. Kč předepsal TEMPU Slaný,a.s. naopak neoprávněně povinnost uhradit 3,9 ml. Kč. Dopustil se tím poškození daňového subjektu, ačkoliv mu zákon výslovně ukládá volit takový postup, který plátce daně nepoškodí. Tuto újmu dále prohloubil, když uplatnil z pozice neoprávněně  stanovené daňové povinnosti  zástavní právo na nemovitosti v hodnotě 60,4 ml. Kč. Pokud by bylo zástavní právo uplatněno pouze na některé nemovitosti (v hodnotě odpovídající neoprávněně vyměřené povinnosti), mohlo by TEMPO Slaný, a.s. dokončit probíhající jednání o úvěr a všechny problémy mohly být vyřešeny.

    Zákon dále stanoví správci daně povinnost postupovat v daňovém řízení tak, aby postupem nebyla dotčena schopnost daňového subjektu daň zaplatit. Uplatněním zástavního práva na všechny nemovitosti společnosti a zmařením jednání o úvěru bylo současně zmařena možnost, aby společnost uhradila  svůj závazek  mně, jako fyzické  osobě a já jsem pak mohl vyrovnat své daňové povinnosti. Správce daně svým postupem poškodil i stát a já věřím, že se stát k mé žalobě přidá.

    Považuji za nutné upozornit ještě vyšetřující orgány, že jsem byl uvedeným postupem FÚ Slaný a dalšími nezákonnými kroky jeho pracovníků (k jejich zjištění nepochybně vyšetřování povede) podstatným způsobem zkrácen na svých právech a byla mi způsobena škoda značného rozsahu (v řádech desítek milionů Kč).

   Nepochybuji o tom, že policie při svém šetření zjistí kdo z pracovníků FÚ Slaný, jakým způsobem a v jakém rozsahu se na porušování zákonů podílel a že bude schopna na základě svých zjištění, ve spolupráci se Státním zastupitelstvím najít správnou právní kvalifikaci pro jednání pracovníků FÚ Slaný.

Ve Slaném  24.2.2003  

                                                                                              Ing. Němec Ferdinand

                                                                                                  Vítězná  1568,  Slaný

Převzal :