Ing. Bohuslav  Sobotka

Ministerstvo financí

Letenská  15

118 10   Praha  1

   Vážený pane ministře,

    obracím se na Vás s písemným podáním již poněkolikáté a přestože jediným viditelným výsledkem mých dosavadních snah je několik velice formálních dopisů, doufám, že třeba tentokrát bude výsledek jiný.

    Chtěl bych jen krátce úvodem konstatovat, že instituce, které podléhají Vašemu „velení“ jsou vybaveny skutečně mimořádnými možnostmi a pravomocemi. Kdo jiný má ještě možnost rozhodnout, zda má daňový subjekt zaplatit do státní pokladny a nebo naopak tam odsud peníze dostane ? Lze si sice stěžovat, stížnost ovšem nemá odkladný účinek a neplatí-li „finančním úřadem odsouzený“ řádně, je možné mu obstavit majetek, nařídit exekuci a dostat ho velmi rychle do neřešitelné situace. Než někdo jeho stížnosti posoudí, je s ním konec. To je pro nositele takových práv velmi náročná situace. Každodenně spousty pokušení, svodů, nástrah a možností. Vaši pracovníci rozhodně nejsou „ztělesněná poctivost a neúplatnost“       

     Můžete mi věřit, pane ministře. Zažil jsem to a nelíbí se mi to. Nejsem ale v této zemi zdaleka jediný, koho nezákonný postup Finančního úřadu dostal do konkurzu a nejsem také jediný, kdo se s tím nechce smířit.

     Jsem hluboce přesvědčen, že se lidé z Finančních úřadů aktivně podíleli na kauzách jako „LTO“, ale i dalších, méně známých. Já osobně jsem Vás upozorňoval na konkrétní případ, kdy měl ředitel FÚ Slaný prostřednictvím „bílých koní“ sám sobě ze státní pokladny vyplatit pár milionů a který byl ve Slaném takřka „veřejným tajemstvím“, samozřejmě bez jakéhokoliv efektu. Je tady totiž ještě princip „utajení daňových údajů“ a za ten se dá ukrýt leccos.

   Nedá se ale utajit fakt, že za poslední roky opustil svůj post s ostudou jediný ředitel FÚ - ten co ho chytli v obchodu při krádeži syrečků. Nevím jak Vy, já osobně jsem toho názoru, že celá finanční struktura je korupcí silně zasažena.

   Hlavní důvod, proč Vám píši dnes je ale mé stále sílící podezření a sice, že se Finanční úřady aktivně zapojily také do případů „zmanipulovaných konkurzů“. Vím zatím (kromě svého) jen o několika případech, kdy byl konkurz vyhlášen na základě neoprávněně vyměřené daňové povinnosti, ale budu se snažit objevit další. S mými možnostmi je to dost náročné. Pro MF by to nemělo být složité.

   Určitě není možné objevit všechny nesolidnosti, nezákonnosti a podvody, kterých se pracovníci FÚ dopouštějí. Ke zlepšení situace by ale nepochybně vedlo i to, kdyby se podařilo zjistit a exemplárně potrestat alespoň občas alespoň někoho. Dnešní „garantovaná beztrestnost“ povede jenom k dalšímu zhoršování.

     Závěrem bych Vás rád poprosil, aby jste odpověď na tento dopis osobně podepsal. Budu to považovat za důkaz, že o problému víte.

     Následující řádky berte jen jako ilustraci, jak dlouho se již pokouším o nějakou nápravu.

                Srdečně Vás zdravím a přeji Vám mnoho úspěchů

    

Finanční ředitelství v Praze

Žitná 12

120 00  Praha  2

Oddělení kontroly a stížností.

   Vážení,

    obracím se na Vás se stejným  problémem jako před několika lety a to je se stížností na postup Finančního úřadu Slaný při vyměření DPH za měsíc leden 1999 společnosti TEMPO Slaný, a.s.

    Jak je patrné z textu, kterým jsem oslovil FÚ Slaný (je pokračováním této stížnosti), vyměřil tehdy FÚ Slaný společnosti TEMPO Slaný, a.s. daň zcela neadekvátně situaci a v rozporu se zákonem o správě daní (337/1992 Sb.).

    Tehdy se Váš úřad vyjádřil velice podivně. Konstatoval, že zákon umožňuje stanovit daň s využitím pomůcek a že proto FÚ Slaný postupoval podle zákona. Takové tvrzení bylo podle mého názoru pouhou citací jedné pasáže zákona, nebylo ale posouzením, zda v tom konkrétním případu bylo použití pomůcek na místě (zda byly splněny zákonné předpoklady pro takový postup) ani se nezabývalo posouzením, dodržel-li FÚ Slaný podmínky, které mu pro takový případ zákon ukládá.

    Po tomto vyjádření jsem pochopil, že od Finančního ředitelství nemohu očekávat, že by připustilo jakékoliv pochybení v činnosti svých podřízených úřadů a tak jsem se snažil řešit problém jinde, v konečné fázi až u soudu. Kupodivu ale někomu stálo za to dopustit se podvodu a zbránit tak řádnému soudnímu projednání celé záležitosti.

    V současné době se však tato trestná činnost již projednává a celý případ se „vrací na počátek“(díky zmíněné trestné činnosti zdaleka není záležitost promlčena).

     Žádám Vás proto o opětovné a jednoznačné zhodnocení a vyjádření, zda postupoval vůči TEMPU Slaný, a.s. FÚ Slaný správně.

                Za pochopení a korektnost předem děkuji      

Finanční úřad ve Slaném

Pod  Horou  332

274 01  Slaný  1

Čj. : 52712/04/031920/3468

Vyměřovací a vymáhací oddělení

   Vážení,

   chci reagovat na výše uvedené čj. pod nímž mi byla doručena výzva k podání daňového přiznání za r 2003. Jedná se o několikátou výzvu podobného charakteru, na žádnou z nich jsem doposud nereagoval. Protože je ve Slaném notoricky známo, že již několik let nepodnikám (a vědí to zcela nepochybně i pracovnice, které mi výzvy posílají), předpokládal jsem nejprve, že jde o špatný vtip, případně nechtěné „zařehtání úředního šimla“.  Protože se ale situace vytrvale opakuje, dospěl jsem k názoru, že jsem Finančním úřadem stále veden jako aktivní podnikatel. Tato situace mě pobavila a potěšila současně.

   Pro Vaší informaci jsou  pro mne tyto výzvy impulsem, abych rozšířil již podaná trestní oznámení na JUDr. Pikolu (správce konkurzní podstaty) o oznámení dalšího podvodu. Tento pán si totiž vyúčtoval desítky tisíc Kč za to, že po ukončeném konkurzu zrušil mé živnostenské oprávnění a všechny další „podnikatelské vazby“ na úřady, což zcela evidentně neudělal. Kdyby se snad ukázalo, že svou povinnost řádně splnil a jde pouze o nedopatření ze strany FÚ Slaný, dejte mi vědět. Nerad bych někoho obviňoval neprávem.

    Abych nebyl ve vztahu ing. Němec - FÚ Slaný jen pasivním příjemcem různých neopodstatněných výzev, využiji navázaného dialogu a požádám touto formou o zaslání konstrukce pomůcek, kterými byla společnosti TEMPO Slaný, a.s. vyměřena DPH za měsíc leden 1999. Nejde mi ani o „Vyjádření pochybnost“, ani o výměr DPH za leden 1999. Chci vědět, na základě jakých nákupních  a příjmových faktur byl společnosti stanoven objem nákupu a prodeje zboží, z jakých podkladů byl stanoven měsíční nákup v rozsahu 0,-Kč a všechny další okolnosti postupu FÚ Slaný.

   Omlouvám se, že tyto podklady požaduji se značným časovým odstupem, nevěděl jsem ale, že mi měly být již tehdy poskytnuty. Překvapuje mě, že to zřejmě nevěděli ani pracovníci FÚ Slaný. Prosím také o informaci, proč nerespektoval FÚ Slaný mé zákonné právo se na stanovení daňové povinnosti podílet a proč vůbec použil ke stanovení daňové povinnosti pomůcky, když měl k dispozici jak nákupní, tak prodejní faktury ?

   Věřím a těším se, že na všechny své otázky dostanu solidní odpovědi.

   Se stejnými či podobnými dotazy se současně obracím na další instituce, které se na předchozím, zákonu odporujícím postupu podíleli.

    

Předáno ve Slaném 11.10.2004       

       Ing. Němec Ferdinand

       Vítězná 1568

Za FÚ Slaný převzal :